ALTIOS Corporate Finance wspiera SUSTY WASTES SOLUTIONS
w stworzeniu polsko-francuskiej grupy SWS-PG

ALTIOS Corporate Finance wspiera SUSTY WASTES SOLUTIONS w stworzeniu polsko-francuskiej grupy SWS-PG

Czerwiec 2023

 

 

Wzmocnienie pozycji w Polsce i we Francji

 

        W kwietniu 2023 roku wspólnicy Susty Wastes Solutions, francuskiej spółki oferującej usługi projektowania i wykonywania linii sortowniczych do selektywnej zbiórki odpadów, oraz wspólnicy Polmecanic Group, polskiej grupy spółek specjalizujących się w produkcji, montażu i serwisie instalacji do recyklingu odpadów, zdecydowali o połączeniu działalności.

    Nowo utworzona grupa SWS-PG to 12 spółek na terenie Francji, Belgii, Niemiec i Polski oraz zespół 300 specjalistów oferujących pełną integrację pionową obsługi instalacji dla selektywnej zbiórki odpadów, a także m.in. montaż konstrukcji stalowych, modernizację urządzeń przemysłowych oraz relokację urządzeń i linii produkcyjnych.

     Decyzja o połączeniu sił, będąca efektem wieloletniej współpracy obu podmiotów, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie synergii istniejących między stronami transakcji, a tym samym na dalsze wzmacnianie pozycji grupy SWS-PG na europejskim rynku. 

 

Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance

      Dział Corporate Finance Altios Polska doradzał Susty Wastes Solutions w transakcji zakupu udziałów Polmecanic Group. Rolą Altios było przygotowanie we współpracy z doradcami sprzedających dokumentacji transakcyjnej zgodnie z ustaleniami stron oraz wymogami polskiego prawa.

 

Komentarz Susty Wastes Solutions

 

“Jesteśmy dumni z tego projektu i możliwości, które się w związku z nim otwierają. Relacja, którą od kilku lat budujemy między Polską a Francją była bardzo silna, a teraz została dodatkowo wzmocniona.

Cieszymy się, że możemy połączyć nasze wartości, dzielić się doświadczeniami i poszerzyć ofertę, aby jeszcze lepiej służyć naszym obecnym i przyszłym klientom.

Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom prawnym i finansowym za zaufanie, a firmie Altios za wsparcie w realizacji projektu. “

Georges CHALAIN, Dyrektor Generalny Susty Wastes Solutions

 

Komentarz Polmecanic Group

 

„Połącznie dwóch tak dynamicznych grup to dla mnie powód do dużej satysfakcji.  Z jednej strony wydaje mi się to naturalną konsekwencją naszej udanej dotychczasowej współpracy. Łączy nas przecież wiele – podejście biznesowe, wartości i aspiracje. Bardzo dobrze uzupełniamy się również pod względem kompetencji branżowych.

Z drugiej strony wierzę, że przed nami nowe możliwości biznesowe, nowe ścieżki rozwoju, a także nowe okazje do wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy.

Jestem nie tylko dumny z tego, co osiągnęliśmy do tej pory, ale też z optymizmem patrzę w przyszłość, myśląc o wspólnych projektach”.

Adam Bokwa, Prezes Polmecanic GroupKomentarz Altios Corporate Finance

 

„Niezwykle przyjemnie jest wspierać transakcję dokonywaną pomiędzy osobami znającymi się i współpracującymi od lat, transakcję, która jest kolejnym krokiem w rozwoju wyspecjalizowanych podmiotów na ważnym i rozwojowym rynku recyklingu odpadów w Europie, tym bardziej, że dotyczy ona spółek z krajów, które są mi szczególnie bliskie: Francji i Polski.”

 

Zdzislaw Dominik, Wiceprezes Altios PolskaUczestnicy


Doradcy kupującego:

 

Ø  Doradztwo prawne:           Pierre-Yves MILIN (adwokat, Cabinet Milin)

Ø  Altios Corporate Finance:   Zdzislaw DOMINIK (Wiceprezes Altios Polska) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)

 

 Doradcy sprzedających :  

 

Ø  Doradztwo prawne:           Katarzyna WILAMOWSKA (radca prawny)

Łukasz KRAWCZYK  (radca prawny, kancelaria SKR Stelmach Krawczyk Romanow) 

                

 

 O ALTIOS: Od 1991 roku Altios oferuje rozwiązania w zakresie międzynarodowego rozwoju dla małych i średnich firm. Kompleksowo wspieramy naszych klientów w projektach ekspansji zagranicznej, ułatwiając im efektywne wejście lub rozwój na wybranych rynkach – od przygotowania strategii, przez założenie i prowadzenie codziennej obsługi lokalnych spółek, po transakcje fuzji i przejęć

Dowiedz się więcej na https://altios.com/poland/; Śledź nas na Linkedin.

Kontakt dla mediów: Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

 English version:

ALTIOS Corporate Finance supports SUSTY
WASTES SOLUTIONS in the creation of the French-Polish group SWS-PG

June 2023

 

Strengthening the position in Poland and France   

      In April 2023, the shareholders of Susty Wastes Solutions, a French company offering design and construction services for sorting lines for selective waste collection, and the shareholders of Polmecanic Group, a Polish
group of companies specializing in the production, installation and service of waste recycling facilities, decided to merge their operations.

     The newly formed SWS-PG group comprises 12 companies in France, Belgium, Germany and Poland, and a team of 300 specialists offering complete vertical integration of plant operation for selective waste collection, as well as,
among others, the assembly of steel structures, modernization of industrial equipment and relocation of equipment and production lines.

 

    The decision to join forces, a result of many years of successful cooperation between Susty Wastes Solutions and Polmecanic Group, will allow to fully exploit the synergies existing between the companies, and thus to further
strengthen the SWS-PG group’s position in the European market.

 

Transaction supported by Altios Corporate Finance

   The Corporate Finance Department of Altios Poland advised Susty Wastes Solutions on the transaction for the purchase of Polmecanic Group shares.

       Altios’ role was to prepare, in cooperation with the sellers’ advisors, the transaction documentation in accordance with the parties’ agreements and the requirements of Polish law.

 

 

Testimonial of Susty Wastes Solutions

 

“We are proud of this wonderful development and of the opportunities which are opening for all of us. The relationship we built several years ago between Poland and France was already strong, and now it’s even stronger!

We’re excited to be able to unite our values, share our experiences and multiply our offers to serve our present and future customers even better.

We would like to thank our bank and legal partners for their trust, and also Altios for its precious assistance. “

Georges CHALAIN, General Director of Susty Wastes Solutions

 

 

 

 

Testimonial of Polmecanic Group

 

“It’s very satisfying to be able to bring two dynamic groups together in this way. On the one hand, it seems to me a natural consequence of our successful cooperation. After all, we have so much in common: business approaches, values and aspirations. We also complete each other very well in terms of branch competence.

On the other hand, I believe that there are new business opportunities, new paths of development ahead of us as well as new opportunities to exchange experiences and increase knowledge.

Therefore, I am not only proud of what we have achieved so far, but also very excited thinking about future challenges.”

Adam Bokwa, CEO of Polmecanic Group

 

Testimonial of Altios Corporate Finance  

 

„ It is a true pleasure to support a transaction made between people who have known each other and worked together for years; a transaction that is another step in the development of specialized entities operating in the essential and rapidly growing waste recycling market in Europe, especially since it involves companies from countries that are particularly close to me: France and Poland ”

 

Zdzislaw Dominik, Vice-president of Altios Polska

 

 

Participants

 

Buyer’s advisors :

 

Ø  Legal: Pierre-Yves MILIN (attorney, Cabinet Milin)

Ø  Altios Corporate Finance:   Zdzislaw Roland DOMINIK(Vice-president Altios Poland) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)

 

Sellers’ advisors :

 

Ø  Legal: Katarzyna WILAMOWSKA (attorney-at-law)  Łukasz KRAWCZYK (attorney-at-law, SKR Stelmach Krawczyk Romanow Legal Office)

 

ALTIOS: Since 1991, the group offers international market expansion solutions to companies operating and investing internationally. ALTIOS supports you with everything you need, from nurturing your growth strategy to your international acceleration by entering dynamic markets, to set up and operate your foreign branch with everyday compliance administration – HR, accounting, tax… – through to strategic cross-border acquisition.

www.altios.com

 Contact Press : Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com