Przejęcia coraz popularniejszą strategią wzrostu
w branży IT w Polsce. Konsolidacja przyszłością sektora.

Sektor IT napędza nie tylko krajową gospodarkę, ale także rodzimy rynek fuzji i przejęć. Według danych Navigator Capital i Fordata
w 2022 roku w Polsce miało miejsce 341 transakcji M&A (wzrost o 13 operacji względem 2021), z czego w ponad 20% przypadków przejmowanym były podmioty z sektora Media/IT/Telecom. Wysoki poziom kompetencji polskich programistów (2. pozycja wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej w kategorii Talent oraz w łącznej klasyfikacji w rankingu Future of IT 2022 opracowanym przez Emerging Europe), doświadczenie we współpracy z dużymi klientami, a także wciąż jeszcze niższe koszty pracy niż w Europie Zachodniej sprawiają, że spółki znad Wisły stają się coraz częściej obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów – zarówno firm technologicznych jak i inwestorów finansowych. Zainteresowanie to idzie w parze z planami rozwojowymi polskich firm IT, dla których strategiczne partnerstwo z branżowym podmiotem to szansa na zwiększenie skali działania, pozyskanie nowych klientów czy wejście na nowe rynki.

W 2022 roku właściciela zmieniły m.in. Predica, spółka wyspecjalizowana w MS Azure, włączona w struktury szwajcarskiego koncernu SoftwareOne, skupiony na wsparciu digitalizacji software house Codete przejęty przez amerykański Exadel oraz Cloudity, wiodący partner Salesforce, w którym udziały kupił Hardis Group, francuski integrator IT.  

O atrakcyjności polskiego rynku IT świadczy również fakt, że zagraniczni gracze decydują się na kolejne już akwizycje w Polsce. Przykładem może być francuski koncern Inetum, który w 2016 r. wszedł do Polski, przejmując Impaq. W 2022 r. za pośrednictwem spółki Inetum Polska objął udziały w Jcommerce, firmie oferującej usługi z zakresu cyfrowej transformacji, dysponującej zespołem ponad 300 specjalistów.  Na podobny krok zdecydowała się holenderska Xebia, która w 2021 kupiła PGS Software, a w styczniu tego roku ogłosiła  przejęcie GetInData, spółki oferującej rozwiązania z zakresu Big data, cloud oraz AI.  Kolejny podmiot nabył również estoński Uptime, który w 2020 r.  zainwestował w software house JMMJ, a dwa lata później przejął pakiet większościowy w Vimanet.

Za akwizycje na polskim rynku IT odpowiadają jednak nie tylko zagraniczni inwestorzy. Przejęć dokonują również rodzime firmy, konsolidując w ten sposób rynek, na którym wciąż funkcjonuje wiele małych podmiotów. Z perspektywy kupującego takie transakcje
to sposób na wzmocnienie swojej pozycji m.in. dzięki dostępowi do nowych produktów i technologii, a także pozyskaniu zespołu specjalistów o określonych kompetencjach, których trudno zrekrutować w warunkach dużej luki kadrowej. W minionym roku Asseco kupiło pakiet większościowy w spółce Pirios będącej liderem w zakresie rozwiązań do automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem voicebotów i chatbotów. Euvic, jedna z największych w Polsce grup kapitałowych IT, poprzez spółkę eo Networks przejętą w 2021 roku, zainwestowała w software house Hand2band. Mający bogate doświadczenie w transakcjach M&A Netguru objął większościowy pakiet udziałów w agencji mohi.to specjalizującej się w usługach UX. Na kolejną akwizycję zdecydowała się również tworząca aplikacje mobilne i webowe Escola, która w 2022 roku przejęła IT.focus wraz z 20-osobowym zespołem.

Co ciekawe, polscy gracze IT nie skupiają się tylko na rodzimym rynku, ale coraz odważniej podchodzą do zagranicznych akwizycji.
Po transakcjach w krajach sąsiednich (np. Asseco w Czechach i na Słowacji) przyszła pora również na bardziej odległe kierunki. W Stanach Zjednoczonych zainwestował m.in. wspomniany wcześniej Netguru, który został mniejszościowym udziałowcem w firmie doradztwa cyfrowego Pilot 44 z San Francisco. Na akwizycję w USA oraz w Argentynie, a wcześniej w Rumunii i Mołdawii, zdecydowała się natomiast spółka Software Mind należąca do Ailleronu oraz funduszu Enterprise Investors.

Postępująca konsolidacja wydaje się naturalną drogą rozwoju polskiego sektora IT w najbliższych latach. Przyczyni się ona
do budowania silniejszej pozycji rodzimych spółek,  które m.in. dzięki większej skalowalności biznesu i profesjonalnemu zarządzaniu będą mogły zwiększać swoją obecność również na zagranicznych rynkach, w tym także przez akwizycje. Dodatkowo podmioty takie będą przyciągać zainteresowanie dużych zagranicznych inwestorów, którzy ze względu na złożoność procesów M&A i związane z nimi koszty szukają spółek nie tylko o określonym profilu kompetencji, ale też o odpowiedniej skali działania.

 
  Magda Fraile, M&A Project Manager w Altios Poland

  Ze względu na niepewność gospodarczą trudno prognozować, jak ułoży się rynek fuzji i przejęć w branży IT w 2023 roku. Wydaje
  się jednak, że także i w tym roku będziemy obserwować dużo ciekawych transakcji z udziałem polskich podmiotów, zarówno
  w charakterze sprzedających jak i kupujących. Z naszych doświadczeń wynika, że właściciele polskich spółek IT są otwarci
  na rozmowy o sprzedaży udziałów z branżowymi partnerami, mając świadomość szeregu korzyści płynących z takiego
  rozwiązania. Jedną z nich jest możliwość realizacji złożonych projektów na międzynarodowych rynkach, co ma niebagatelne
  znaczenie z perspektywy zarządzania zespołem. Otwarcie przez pandemię globalnego rynku pracy zmusiło bowiem polskie
  firmy do walki o najlepszych specjalistów, którzy oczekują nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia, ale także ciekawych
  wyzwań zawodowych.

  Z kolei firmy, które chcą niezależnie budować własną pozycję za granicą, nie ograniczają się już do tworzenia zespołu
  sprzedażowego na wybranym rynku i, często mozolnej, rekrutacji specjalistów IT. Szukając szybkiego i efektywnego sposobu
  na międzynarodowy rozwój, coraz częściej biorą one pod uwagę akwizycję, która w  przypadku odpowiednio dobranego
  partnera oferuje nie tylko kompetencje techniczne i portfel klientów, ale także szereg synergii. English version:

Acquisitions are becoming an increasingly popular
growth strategy in the IT industry in Poland. The consolidation
is the future of the sector.

The IT sector drives not only the domestic economy, but also the domestic M&A market. According to Navigator Capital and Fordata,
in 2022, there were 341 M&A transactions in Poland (an increase of 13 operations compared to 2021), out of which entities from
the Media/IT/Telecom sector accounted for more than 20% of acquisitions. The high level of competence of Polish programmers
(2nd position among the countries of Central and Eastern Europe in the Talent category and in the overall ranking in the Future of IT 2022 prepared by Emerging Europe), experience in cooperating with large clients, as well as still lower labour costs than in Western Europe, make companies in Poland increasingly interesting for foreign investors – including both technology companies and financial investors. This interest goes hand in hand with the development plans of Polish IT companies, for which a strategic partnership with an industry player is an opportunity to increase the scale of activity, acquire new customers or enter new markets.

Ownership changes in 2022 include Predica, a company specialising in MS Azure, incorporated by Swiss company SoftwareOne, software house Codete, focused on supporting digitalisation, acquired by US-based Exadel, and Cloudity, a leading Salesforce partner,
in which Hardis Group, a French IT integrator, bought shares.

The attractiveness of the Polish IT market is also evidenced by the fact that foreign players are already deciding to make further acquisitions in Poland. The French company Inetum, which entered Poland in 2016 by acquiring Impaq, is a case in point. In 2022, through Inetum Poland, it acquired shares in Jcommerce, a company offering digital transformation services with a team of more than 300 specialists.  A similar step was taken by the Dutch Xebia, which in 2021 bought PGS Software and in January this year announced the acquisition of GetInData, a company offering Big data, cloud and AI solutions. Another acquisition was also made by Estonia’s Uptime, which invested in software house JMMJ in 2020 and two years later took a majority stake in Vimanet.

However, it is not only foreign investors who are responsible for acquisitions on the Polish IT market. Domestic companies are also making acquisitions, thus consolidating a market in which there are still many small entities. From the perspective of the buyer,
such transactions are a way of strengthening its position through, among other things, access to new products and technologies,
as well as gaining a team of specialists with specific competencies, who are difficult to recruit in the conditions of a large staff gap.
Last year, Asseco bought a majority stake in Pirios, a leader in customer service automation solutions using voicebots and chatbots. Euvic, one of Poland’s largest IT groups, invested in software house Hand2band through eo Networks, acquired in 2021. Netguru,
which has extensive experience in M&A transactions, acquired a majority stake in mohi.to, an agency specialising in UX services. 
Escola, which develops mobile and web applications, also decided to make another acquisition, acquiring IT.focus with its 20-person team in 2022.

Interestingly, Polish IT players are not just focusing on their home market, but are becoming increasingly courageous in foreign acquisitions. After transactions in neighbouring countries (e.g. Asseco in the Czech Republic and Slovakia), the time has also come
for more distant destinations. In the US, among others, the aforementioned Netguru has invested, becoming a minority shareholder
in San Francisco-based digital consultancy Pilot 44. Meanwhile, Software Mind, a company owned by Ailleron and the Enterprise Investors fund, has decided to make acquisitions in the USA as well as Argentina, and previously in Romania and Moldova.

Progressing consolidation seems to be a natural way for the Polish IT sector to develop in the coming years. It will contribute to building a stronger position of domestic companies, which, inter alia thanks to greater business scalability and professional management,
will be able to increase their presence also on foreign markets, also through acquisitions.  In addition, such entities will attract
the interest of large foreign investors who, due to the complexity of M&A processes and the associated costs, are looking for companies not only with a specific competence profile, but also with an appropriate scale of operations.

 
  
Magda Fraile, M&A Project Manager in Altios Poland

 Due to the economic uncertainty, it is difficult to forecast how the IT M&A market will shape up in 2023. However, it seems that
 this year too we will observe a lot of interesting transactions involving Polish entities, both as sellers and buyers. Our experience
 shows that owners of Polish IT companies are open to discussions on the sale of shares with industry partners, being aware
 of a number of benefits arising from such a solution. One of them is the possibility of implementing complex projects
 on international markets, which is of considerable importance from the perspective of team management. The opening
 up of the global labour market by the pandemic has forced Polish companies to strive for the best specialists, who expect
 not only a competitive salary, but also interesting professional challenges.

 In turn, companies that want to independently build their own position abroad are no longer limited to creating a sales team
 in a selected market and, often laboriously, recruiting IT specialists. Looking for a fast and effective way to grow internationally,
 they are considering acquisition more and more often, which, in the case of the right partner, offers not only technical competence
 and a portfolio of customers, but also a number of synergies.