Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

ALTIOS wzmacnia ofertę wsparcia inwestycji zagranicznych, przejmując Frenger Consulting Services

Altios International ogłosił przejęcie Frenger Consulting Services, wiodącej firmy doradczej ds. inwestycji zagranicznych z siedzibą
w Wielkiej Brytanii. Celem tej operacji jest skuteczniejsze przyciąganie międzynarodowych inwestycji od średnich przedsiębiorstw
w celu przyspieszenia wzrostu biznesu w różnych lokalizacjach.

Połączone siły ALTIOS i Frenger Consulting Services Ltd to wyjątkowe kompetencje poparte wieloletnim doświadczeniem z zakresu inwestycji zagranicznych i nowa globalna oferta dla inwestorów z całego świata.

Przejęcie ma na celu ułatwienie długofalowego wzrostu dla klientów korporacyjnych, a także umożliwienie agencjom rządowym, Organizacjom Rozwoju Gospodarczego (EDOs) i Agencjom Promocji Inwestycji (IPAs) na całym świecie korzystania z doświadczenia
i wiedzy Frenger Consulting Services oraz globalnej obecności Altios w 22 krajach.

Połączone podmioty oferują ponad 75 lat doświadczenia w promocji inwestycji zagranicznych, unikalną sieć ponad 750 specjalistów
w 37 biurach na całym świecie, lokalną obecność w kluczowych regionach oraz wsparcie dla ponad 12 000 firm na ich międzynarodowej ścieżce rozwoju.

Nasza połączona platforma daje ogromną wartość agencjom rządowym, ułatwiając im obsługę międzynarodowych inwestycji 

Patrick Ferron
współzałożyciel Altios International

„Altios od 30 lat, wspiera firmy w ekspansji międzynarodowej a w ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie naszym modelem biznesowym znacznie wzrosło” – mówi Patrick Ferron, współzałożyciel Altios International. „Altios i Frenger Consulting Services Ltd łączy wspólna wizja, a partnerstwo jest dużym krokiem w stronę jej realizacji. Nasza połączona platforma daje ogromną wartość agencjom rządowym, ułatwiając im obsługę międzynarodowych inwestycji przychodzących do ich lokalnego ekosystemu” – mówi Patrick Ferron.

Międzynarodowa obecność Altios, z lokalnymi biurami w Europie, obu Amerykach i regionie Azji
i Pacyfiku, rozszerza naszą sieć i bezpośredni dostęp do klientów korporacyjnych

Pauline Bourcet i Marie-Laure Decotignie
partnerki zarządzające Frenger Consulting Services Ltd.

„Dołączenie do Altios jest naturalnym rozwiązaniem dla Frenger Consulting Services Ltd. Specjalizujemy się we wspieraniu EDO i IPA, które poszukują nowych inwestorów na kluczowych rozwijających się rynkach międzynarodowych. Międzynarodowa obecność Altios,
z lokalnymi biurami w Europie, obu Amerykach i regionie Azji i Pacyfiku, rozszerza naszą sieć i bezpośredni dostęp do klientów korporacyjnych, do których kierują swoje oferty nasi klienci” – mówią Pauline Bourcet i Marie-Laure Decotignie, partnerki zarządzające Frenger Consulting Services Ltd.

Przejęcia coraz popularniejszą strategią wzrostu
w branży IT w Polsce. Konsolidacja przyszłością sektora.

Sektor IT napędza nie tylko krajową gospodarkę, ale także rodzimy rynek fuzji i przejęć. Według danych Navigator Capital i Fordata
w 2022 roku w Polsce miało miejsce 341 transakcji M&A (wzrost o 13 operacji względem 2021), z czego w ponad 20% przypadków przejmowanym były podmioty z sektora Media/IT/Telecom. Wysoki poziom kompetencji polskich programistów (2. pozycja wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej w kategorii Talent oraz w łącznej klasyfikacji w rankingu Future of IT 2022 opracowanym przez Emerging Europe), doświadczenie we współpracy z dużymi klientami, a także wciąż jeszcze niższe koszty pracy niż w Europie Zachodniej sprawiają, że spółki znad Wisły stają się coraz częściej obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów – zarówno firm technologicznych jak i inwestorów finansowych. Zainteresowanie to idzie w parze z planami rozwojowymi polskich firm IT, dla których strategiczne partnerstwo z branżowym podmiotem to szansa na zwiększenie skali działania, pozyskanie nowych klientów czy wejście na nowe rynki.

W 2022 roku właściciela zmieniły m.in. Predica, spółka wyspecjalizowana w MS Azure, włączona w struktury szwajcarskiego koncernu SoftwareOne, skupiony na wsparciu digitalizacji software house Codete przejęty przez amerykański Exadel oraz Cloudity, wiodący partner Salesforce, w którym udziały kupił Hardis Group, francuski integrator IT.  

O atrakcyjności polskiego rynku IT świadczy również fakt, że zagraniczni gracze decydują się na kolejne już akwizycje w Polsce. Przykładem może być francuski koncern Inetum, który w 2016 r. wszedł do Polski, przejmując Impaq. W 2022 r. za pośrednictwem spółki Inetum Polska objął udziały w Jcommerce, firmie oferującej usługi z zakresu cyfrowej transformacji, dysponującej zespołem ponad 300 specjalistów.  Na podobny krok zdecydowała się holenderska Xebia, która w 2021 kupiła PGS Software, a w styczniu tego roku ogłosiła  przejęcie GetInData, spółki oferującej rozwiązania z zakresu Big data, cloud oraz AI.  Kolejny podmiot nabył również estoński Uptime, który w 2020 r.  zainwestował w software house JMMJ, a dwa lata później przejął pakiet większościowy w Vimanet.

Za akwizycje na polskim rynku IT odpowiadają jednak nie tylko zagraniczni inwestorzy. Przejęć dokonują również rodzime firmy, konsolidując w ten sposób rynek, na którym wciąż funkcjonuje wiele małych podmiotów. Z perspektywy kupującego takie transakcje
to sposób na wzmocnienie swojej pozycji m.in. dzięki dostępowi do nowych produktów i technologii, a także pozyskaniu zespołu specjalistów o określonych kompetencjach, których trudno zrekrutować w warunkach dużej luki kadrowej. W minionym roku Asseco kupiło pakiet większościowy w spółce Pirios będącej liderem w zakresie rozwiązań do automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem voicebotów i chatbotów. Euvic, jedna z największych w Polsce grup kapitałowych IT, poprzez spółkę eo Networks przejętą w 2021 roku, zainwestowała w software house Hand2band. Mający bogate doświadczenie w transakcjach M&A Netguru objął większościowy pakiet udziałów w agencji mohi.to specjalizującej się w usługach UX. Na kolejną akwizycję zdecydowała się również tworząca aplikacje mobilne i webowe Escola, która w 2022 roku przejęła IT.focus wraz z 20-osobowym zespołem.

Co ciekawe, polscy gracze IT nie skupiają się tylko na rodzimym rynku, ale coraz odważniej podchodzą do zagranicznych akwizycji.
Po transakcjach w krajach sąsiednich (np. Asseco w Czechach i na Słowacji) przyszła pora również na bardziej odległe kierunki. W Stanach Zjednoczonych zainwestował m.in. wspomniany wcześniej Netguru, który został mniejszościowym udziałowcem w firmie doradztwa cyfrowego Pilot 44 z San Francisco. Na akwizycję w USA oraz w Argentynie, a wcześniej w Rumunii i Mołdawii, zdecydowała się natomiast spółka Software Mind należąca do Ailleronu oraz funduszu Enterprise Investors.

Postępująca konsolidacja wydaje się naturalną drogą rozwoju polskiego sektora IT w najbliższych latach. Przyczyni się ona
do budowania silniejszej pozycji rodzimych spółek,  które m.in. dzięki większej skalowalności biznesu i profesjonalnemu zarządzaniu będą mogły zwiększać swoją obecność również na zagranicznych rynkach, w tym także przez akwizycje. Dodatkowo podmioty takie będą przyciągać zainteresowanie dużych zagranicznych inwestorów, którzy ze względu na złożoność procesów M&A i związane z nimi koszty szukają spółek nie tylko o określonym profilu kompetencji, ale też o odpowiedniej skali działania.

 
  Magda Fraile, M&A Project Manager w Altios Poland

  Ze względu na niepewność gospodarczą trudno prognozować, jak ułoży się rynek fuzji i przejęć w branży IT w 2023 roku. Wydaje
  się jednak, że także i w tym roku będziemy obserwować dużo ciekawych transakcji z udziałem polskich podmiotów, zarówno
  w charakterze sprzedających jak i kupujących. Z naszych doświadczeń wynika, że właściciele polskich spółek IT są otwarci
  na rozmowy o sprzedaży udziałów z branżowymi partnerami, mając świadomość szeregu korzyści płynących z takiego
  rozwiązania. Jedną z nich jest możliwość realizacji złożonych projektów na międzynarodowych rynkach, co ma niebagatelne
  znaczenie z perspektywy zarządzania zespołem. Otwarcie przez pandemię globalnego rynku pracy zmusiło bowiem polskie
  firmy do walki o najlepszych specjalistów, którzy oczekują nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia, ale także ciekawych
  wyzwań zawodowych.

  Z kolei firmy, które chcą niezależnie budować własną pozycję za granicą, nie ograniczają się już do tworzenia zespołu
  sprzedażowego na wybranym rynku i, często mozolnej, rekrutacji specjalistów IT. Szukając szybkiego i efektywnego sposobu
  na międzynarodowy rozwój, coraz częściej biorą one pod uwagę akwizycję, która w  przypadku odpowiednio dobranego
  partnera oferuje nie tylko kompetencje techniczne i portfel klientów, ale także szereg synergii. English version:

Acquisitions are becoming an increasingly popular
growth strategy in the IT industry in Poland. The consolidation
is the future of the sector.

The IT sector drives not only the domestic economy, but also the domestic M&A market. According to Navigator Capital and Fordata,
in 2022, there were 341 M&A transactions in Poland (an increase of 13 operations compared to 2021), out of which entities from
the Media/IT/Telecom sector accounted for more than 20% of acquisitions. The high level of competence of Polish programmers
(2nd position among the countries of Central and Eastern Europe in the Talent category and in the overall ranking in the Future of IT 2022 prepared by Emerging Europe), experience in cooperating with large clients, as well as still lower labour costs than in Western Europe, make companies in Poland increasingly interesting for foreign investors – including both technology companies and financial investors. This interest goes hand in hand with the development plans of Polish IT companies, for which a strategic partnership with an industry player is an opportunity to increase the scale of activity, acquire new customers or enter new markets.

Ownership changes in 2022 include Predica, a company specialising in MS Azure, incorporated by Swiss company SoftwareOne, software house Codete, focused on supporting digitalisation, acquired by US-based Exadel, and Cloudity, a leading Salesforce partner,
in which Hardis Group, a French IT integrator, bought shares.

The attractiveness of the Polish IT market is also evidenced by the fact that foreign players are already deciding to make further acquisitions in Poland. The French company Inetum, which entered Poland in 2016 by acquiring Impaq, is a case in point. In 2022, through Inetum Poland, it acquired shares in Jcommerce, a company offering digital transformation services with a team of more than 300 specialists.  A similar step was taken by the Dutch Xebia, which in 2021 bought PGS Software and in January this year announced the acquisition of GetInData, a company offering Big data, cloud and AI solutions. Another acquisition was also made by Estonia’s Uptime, which invested in software house JMMJ in 2020 and two years later took a majority stake in Vimanet.

However, it is not only foreign investors who are responsible for acquisitions on the Polish IT market. Domestic companies are also making acquisitions, thus consolidating a market in which there are still many small entities. From the perspective of the buyer,
such transactions are a way of strengthening its position through, among other things, access to new products and technologies,
as well as gaining a team of specialists with specific competencies, who are difficult to recruit in the conditions of a large staff gap.
Last year, Asseco bought a majority stake in Pirios, a leader in customer service automation solutions using voicebots and chatbots. Euvic, one of Poland’s largest IT groups, invested in software house Hand2band through eo Networks, acquired in 2021. Netguru,
which has extensive experience in M&A transactions, acquired a majority stake in mohi.to, an agency specialising in UX services. 
Escola, which develops mobile and web applications, also decided to make another acquisition, acquiring IT.focus with its 20-person team in 2022.

Interestingly, Polish IT players are not just focusing on their home market, but are becoming increasingly courageous in foreign acquisitions. After transactions in neighbouring countries (e.g. Asseco in the Czech Republic and Slovakia), the time has also come
for more distant destinations. In the US, among others, the aforementioned Netguru has invested, becoming a minority shareholder
in San Francisco-based digital consultancy Pilot 44. Meanwhile, Software Mind, a company owned by Ailleron and the Enterprise Investors fund, has decided to make acquisitions in the USA as well as Argentina, and previously in Romania and Moldova.

Progressing consolidation seems to be a natural way for the Polish IT sector to develop in the coming years. It will contribute to building a stronger position of domestic companies, which, inter alia thanks to greater business scalability and professional management,
will be able to increase their presence also on foreign markets, also through acquisitions.  In addition, such entities will attract
the interest of large foreign investors who, due to the complexity of M&A processes and the associated costs, are looking for companies not only with a specific competence profile, but also with an appropriate scale of operations.

 
  
Magda Fraile, M&A Project Manager in Altios Poland

 Due to the economic uncertainty, it is difficult to forecast how the IT M&A market will shape up in 2023. However, it seems that
 this year too we will observe a lot of interesting transactions involving Polish entities, both as sellers and buyers. Our experience
 shows that owners of Polish IT companies are open to discussions on the sale of shares with industry partners, being aware
 of a number of benefits arising from such a solution. One of them is the possibility of implementing complex projects
 on international markets, which is of considerable importance from the perspective of team management. The opening
 up of the global labour market by the pandemic has forced Polish companies to strive for the best specialists, who expect
 not only a competitive salary, but also interesting professional challenges.

 In turn, companies that want to independently build their own position abroad are no longer limited to creating a sales team
 in a selected market and, often laboriously, recruiting IT specialists. Looking for a fast and effective way to grow internationally,
 they are considering acquisition more and more often, which, in the case of the right partner, offers not only technical competence
 and a portfolio of customers, but also a number of synergies.

Altios Corporate Finance - transakcje M&A w 2022 roku

Altios International to międzynarodowa firma doradcza od 30 lat wspierająca klientów z całego świata w zagranicznym rozwoju.

Altios Corporate Finance, dział Altios International, specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć małych i średnich przedsiębiorstw, odpowiadając w ten sposób na potrzeby firm, które coraz częściej wybierają wzrost przez akwizycje. Bogate doświadczenie i wyspecjalizowany zespół pozwalają Altios  wspierać klientów w procesach M&A na krajowym jak i zagranicznych rynkach.

 

W 2022 roku sfinalizowano 8 transakcji, w które zaangażowany był Altios Corporate Finance:

 

Marzec 2022:

-> Nabycie spółki LeBoucher od francuskiej grupy AGH Asia przez GreenFeed Vietnam (Wietnam)

Alain Glon Holding Asia, francuska spółka prowadząca działalność w zakresie przetwórstwa żywności, opakowań biodegradowalnych
i handlu, sprzedała spółkę LeBoucher grupie GreenFeed, specjalizującej się w żywieniu zwierząt, hodowli, uboju i przygotowaniu wieprzowiny.

LeBoucher Co. Ltd zajmuje się ubojem, rozbiorem i pakowaniem kurczaków, a jej klientami jest  m.in. McDonald’s.

Poprzez nabycie 100% udziałów w spółce LeBoucher GreenFeed wzmocnił swoją pozycję na rynku mięsnym w Wietnamie, a dzięki efektom synergii będzie mógł zwiększyć skalę działania przejętego podmiotu.

Altios Corporate Finance był zaangażowany w poszukiwanie nabywcy, wycenę i analizę finansową spółki LeBoucher (AGH Vietnam), finansowe due diligence oraz w proces negocjacji.

 

Lipiec 2022:

->  Pozyskanie inwestorów przez G.A.C. Group (Francja)

G.A.C. Group, wiodąca francuska firma oferująca doradztwo operacyjne w zakresie innowacji i wydajności, pozyskała dwóch inwestorów finansowych: GENEO Capital Entrepreneur i Bpifrance.

Operacja ta otwiera nowy etap w rozwoju spółki, która dąży do umocnienia swojej pozycji we Francji, a także zwiększenia swojej obecności na międzynarodowych rynkach.

 

Lipiec 2022:

->  Przejęcie francuskiej grupy Tramar przez włoską grupę Savino Del Bene (Francja)

Savino Del Bene to wiodąca włoska firma logistyczno-spedycyjna – jej przychody w 2021 roku wyniosły 3 mld euro, a zatrudnienie przekracza 4.500 osób. Działający w ponad 55 krajach podmiot oferuje usługi transportu lotniczego, morskiego i lądowego oraz wsparcie logistyczne.

W 2022 roku Savino Del Bene nabył francuską grupę Tramar z siedzibą w Hawrze, która świadczy usługi transportu multimodalnego (fracht morski i lotniczy). Grupa Tramar posiada również kilka spółek zależnych, w tym podmiot specjalizujący się w obsłudze logistycznej przedsiębiorstw (B.L.D Logistics) oraz w odbiorze i spedycji kawy (Tramar S.R.C). W 2021 roku obroty Grupy Tramar wyniosły 52 mln euro.

Savino Del Bene przejął 100% akcji spółki Tramar oraz spółek zależnych. Akwizycja ta  uzupełnia francuską sieć Savino Del Bene, który w 2021 roku nabył również  spółkę  spedycyjną Alpinea Shipping z siedzibą w Marsylii. Grupa potwierdza w ten sposób swoje dążenie do budowy silnej pozycji na francuskim rynku.

Altios Corporate Finance był odpowiedzialny za badanie rynku i identyfikację celów akwizycji, analizę finansową i wycenę spółki docelowej, wsparcie w negocjacjach oraz  koordynację audytów due diligence: finansowego, nieruchomościowego, prawnego
i podatkowego.

 

Październik 2022:

->  Sprzedaż spółki Normarom przez Lefebvre Group (Rumunia)

Założona w 1946 r. Grupa Lefebvre specjalizuje się w eksploatacji i obróbce drewna bukowego oraz w produkcji aluminiowych drzwi wejściowych, bram garażowych oraz bram na zamówienie.

W 2022 roku, w ramach strategii reorientacji na produkty o wyższej wartości dodanej i  skupienia produkcji we Francji, Grupa Lefebvre zdecydowała się na sprzedaż spółki zależnej Normarom. 100% udziałów przejęła spółka Susai Servcom SRL, która w ten sposób realizuje integrację pionową w przemyśle drzewnym w Rumunii.

Transakcja ta została prowadzona wspólnie przez Altios Corporate Finance i Altios Eastern Europe. Do zadań Altios należało badanie rynku i identyfikacja potencjalnych nabywców, audyt możliwości produkcyjnych spółki, analiza finansowa i wycena przedsiębiorstwa; pomoc w negocjacji warunków sprzedaży 100% udziałów (LOI); koordynacja finansowego, nieruchomościowego, prawnego
i podatkowego due diligence, a także wsparcie przy finalizacji dokumentacji transakcyjnej.

 

 

Październik 2022:

->  Przejęcie Cloudity przez francuską Hardis Group (Polska)

Hardis Group, francuska firma zajmująca się doradztwem i usługami IT oraz integrator Salesforce i Workplace (Meta), przejęła polską grupę Cloudity z siedzibą w Warszawie, posiadającej dwie spółki zależne w Niemczech i Szwecji. Cloudity to największy niezależny polski gracz w dziedzinie cyfrowej transformacji biznesowej, wykorzystujący rozwiązania z platformy Salesforce, Tableau, Mulesoft
i Slack.

Przejęcie to wzmacnia pozycję Hardis Group jako głównego gracza w zakresie rozwiązań Salesforce w Europie i potwierdza jej dążenie do zdobycia pozycji europejskiego lidera dzięki obecności na kluczowych rynkach.

Altios doradzał Hardis Group poprzez polski zespół Corporate Finance. Zadaniem Altios była  identyfikacja polskich podmiotów integrujących rozwiązania Salesforce, a następnie zapewnienie wsparcia w negocjacjach aż do zamknięcia transakcji.

Altios jest zaangażowany w długoterminową relację z Hardis Group, wspierając ją na kolejnych etapach międzynarodowego rozwoju. Początkowo zespół Altios założył polski oddział Hardis Group, a następnie zarządzał jego księgowością, kadrami i administracją. Następnie Altios wspierał Hardis Group w strategii wzrostu zewnętrznego w Polsce.

 

Grudzień 2022:

->  Nabycie Dataroots przez Talan

Pod koniec 2022 roku Talan, francuska grupa IT, sfinalizowała przejęcie belgijskiej grupy Dataroots specjalizującej się w sztucznej inteligencji i inżynierii danych.

Od 20 lat Talan doradza firmom i instytucjom publicznym we Francji i na świecie w realizacji projektów opartych o rozwiązania Data Intelligence, Web3, Blockchain i IoT. Obecna na pięciu kontynentach grupa zakłada przychody w wysokości 600 mln euro w 2023 roku
i przekroczenie poziomu 1 mld euro do 2025 roku.

Dataroots jest belgijską firmą konsultingową specjalizującą się w technologii sztucznej inteligencji. Jej przejęcie jest częścią międzynarodowej strategii Talan realizowanej dzięki wsparciu funduszu Towerbrook.

Wsparcie Altios Corporate Finance obejmowało badanie rynku i kontakt z potencjalnymi partnerami, wycenę i analizę finansową grupy Dataroots, a następnie pomoc w fazie negocjacji, koordynacji due diligence i sporządzenia umowy sprzedaży udziałów.

 

Altios Corporate Finance to sprawdzony partner w międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć, oferujący kompleksowe wsparcie na różnych etapach procesu. 

Jeśli i Twoja firma może być zainteresowana wzrostem przez akwizycję, dowiedz się, jak możemy Ci pomóc.

Osoba do kontaktu: Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail:
m.tchorzewska@altios.comEnglish version:

Altios Corporate Finance - M&A transactions in 2022

Altios International is an international advisory firm that has been supporting clients from all over the world in cross-border development for 30 years. 

Altios Corporate Finance, a division of Altios International, specialises in M&A transactions for small and medium-sized companies,
thus responding to the needs of companies that are increasingly opting for growth through acquisition. Extensive experience
and a specialised team allow Altios to support clients in M&A processes in domestic as well as foreign markets.

 

In 2022, eight transactions involving Altios Corporate Finance were finalised:

 

March 2022:

-> Acquisition of LeBoucher from French group AGH Asia by GreenFeed Vietnam (Vietnam)

Alain Glon Holding Asia, a French company with operations in food processing, biodegradable packaging and trading,
has sold 
LeBoucher to GreenFeed Group, which specialises in animal nutrition, breeding, slaughtering and pork preparation.

LeBoucher Co. Ltd is involved in the slaughtering, cutting and packaging of chickens and its customers include McDonald’s.

By acquiring 100% of LeBoucher, GreenFeed has strengthened its position in the meat market in Vietnam and will be able to increase
the scale of the acquired entity’s activities through synergies. 

Altios Corporate Finance was involved in the buyer search, valuation and financial analysis of LeBoucher (AGH Vietnam), financial
due diligence and the negotiation process. 

 

July 2022:

->  Acquisition of investors by G.A.C. Group (France)

G.A.C. Group, a leading French innovation and productivity operational consultancy, has attracted two financial investors: GENEO Capital Entrepreneur and Bpifrance.

This operation opens a new phase in the company’s development, which aims to strengthen its position in France and increases
its presence on international markets.

 

July 2022:

->  Acquisition of the French Tramar group by the Italian Savino Del Bene group (France)

Savino Del Bene is a leading Italian logistics and freight forwarding company, with revenues of 3 billion euro in 2021 and a workforce
of more than 4.500. With activities in more 
than 55 countries, the entity offers air, sea and land transport services and logistics support.

In 2022, Savino Del Bene acquired the French Le Havre-based Tramar Group, which provides multimodal transport services (sea and air freight). The Tramar Group also has several subsidiaries, including an entity specialising in corporate logistics services (B.L.DLogistics) and coffee collection and forwarding (Tramar S.R.C).

In 2021, Tramar Group had a turnover of 52 million euro.

Savino Del Bene acquired 100% of Tramar’s shares and subsidiaries. The acquisition completes the French network of Savino Del Bene, which in 2021 also acquired the shipping company Alpinea Shipping, based in Marseille. The Group thus confirms its desire to build
a strong position in the French market.   

Altios Corporate Finance was responsible for market research and identification of acquisition targets, financial analysis and valuation of the target company, support in negotiations and coordination of financial, property, legal and tax due diligence.

 

October 2022:

->  Sale of Normarom by Lefebvre Group (Romania)

Founded in 1946, the Lefebvre Group specialises in the exploitation and processing of beech wood and the production of aluminium entrance doors, garage doors and gates.

In 2022, the Lefebvre Group decided to sell its subsidiary Normarom as part of its strategy to refocus on higher value-added products and concentrate production in France.

100% of the shares were acquired by Susai Servcom SRL, which is thus pursuing vertical integration in the timber industry in Romania.

The transaction was conducted jointly by Altios Corporate Finance and Altios Eastern Europe. Altios’ tasks included market research and identification of potential buyers, an audit of the company’s production capacity, financial analysis and valuation of the company; assistance in negotiating the terms of sale of 100% of the shares (LOI); coordination of financial, property, legal and tax due diligence,
as well as support in the finalisation of transaction documentation.

 

October 2022:

->  Acquisition of Cloudity by French Hardis Group (Poland) 

Hardis Group, a French IT consulting and services company and Salesforce and Workplace (Meta) integrator, has acquired Polish Cloudity Group based in Warsaw, which has two subsidiaries in Germany and Sweden. Cloudity is the largest independent Polish player in digital business transformation, using solutions from the Salesforce, Tableau, Mulesoft and Slack platforms.

The acquisition strengthens Hardis Group’s position as a major player in Salesforce solutions in Europe and confirms its drive
to become a European leader through its presence in key markets.

Altios advised Hardis Group through its Polish Corporate Finance team. Altios was tasked with identifying Polish integrators
of Salesforce solutions and then providing negotiation support through to closing the deal.

Altios is committed to a long-term relationship with Hardis Group, supporting it through the next stages of its international development. Initially, the Altios team set up the Polish branch of Hardis Group and then managed its accounting, HR and administration.
Altios then supported Hardis Group in its external growth strategy in Poland.

 

December 2022:

->  Acquisition of Dataroots by Talan 

At the end of 2022, Talan, the French IT group, finalised the acquisition of the Belgian group Dataroots, which specialises in artificial intelligence and data engineering.

For 20 years, Talan has been advising companies and public institutions in France and around the world on projects based on Data Intelligence, Web3, Blockchain and IoT solutions. Present on five continents, the group is targeting revenues of 600 million euro in 2023 and exceeding 1 billion euro by 2025. 

Dataroots is a Belgian consultancy specialising in artificial intelligence technology. Its acquisition is part of Talan’s international strategy implemented with the support of the Towerbrook fund.

Altios Corporate Finance’s support included market research and contact with potential partners, valuation and financial analysis
of the Dataroots group, followed by assistance in the negotiation phase, coordination of due diligence and drafting of the share purchase agreement.

 

Altios Corporate Finance is a proven partner in international M&A transactions, offering comprehensive support at various stages
of the process. 

If your company too may be interested in growth through acquisition, find out how we can help you.

 

Contact person: Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: 
m.tchorzewska@altios.com

Praktyczne wskazówki, jak rozwinąć biznes w post-Brexitowej Wielkiej Brytanii

London business view London Bridge evening

Pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kraj ten pozostaje prężny gospodarczo – ze stale rosnącym PKB jest to wciąż 5. największa gospodarka na świecie i 2. w Europie. Na dzień dzisiejszy przewiduje się, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrośnie w tym roku o 3,7%, co jest ważnym aspektem do rozważenia dla inwestorów zagranicznych, planujących ekspansję w tym kraju.

Oprócz tego, że Wielka Brytania odnosi spore sukcesy w zawieraniu umów handlowych (np. z Australią, Nową Zelandią, Japonią, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem), posiada również atrakcyjne stawki podatkowe (brytyjski CT (corporation tax) obejmujący obecnie 19%, jest jednym z najniższych stawek CT w G20).

 

Zakładając działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów:

-> Aby zarejestrować spółkę z o.o., potrzebne są przede wszystkim „memorandum of association” oraz „articles of association”. Ponadto należy skontaktować się z organizacją rządową HMRC (Her Majesty Revenue & Customs) w celu dopełnienia rejestracji dla CT, PAYE i VAT, jeżeli obrót podlegający opodatkowaniu będzie przekraczał 85 tys. funtów rocznie.

-> Żeby założyć firmę w Wielkiej Brytanii, nie jest konieczne posiadanie konta bankowego (otwarcie konta bankowego w tym kraju może być trudnym procesem, trwającym nawet do 3 miesięcy).

-> Zatrudniając obywateli spoza Wielkiej Brytanii, pracodawcy będą musieli ubiegać się o Sponsor Licence, uiścić opłaty za aplikację wizową, opłaty za umiejętności pracownika (tzw. skills charges) oraz opłaty ubezpieczeniowe (IHS). Aby proces ten przebiegł szybko i sprawnie, zdecydowanie zaleca się wsparcie specjalisty imigracyjnego. Koszt aplikacji o Sponsor Licence zależy od wielkości firmy (dla małych firm wynosi £536, a dla średnich i dużych £1476), ponadto za każdy certyfikat sponsorski firmy muszą z góry zapłacić skills charges (£1000 rocznie dla dużej firmy i £364 dla małej). Osoba ubiegająca się o wizę będzie musiała uiścić opłaty IHS, które pozwolą sponsorowanemu pracownikowi na korzystanie z NHS (National Health Service), gdy jego wniosek wizowy zostanie rozpatrzony pozytywnie.

 

Zmiany związane z M&A:

-> Rząd brytyjski zaostrza obecnie przepisy dotyczące rozliczania transakcji ze względu na bezpieczeństwo narodowe, dlatego transakcje fuzji i przejęć w sektorach takich jak energia, transport, technologia, komunikacja, infrastruktura danych i sprzęt komputerowy będą teraz musiały być zgłaszane do departamentu BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

-> Każda fuzja między spółką z Wielkiej Brytanii a spółką z EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) musi teraz przyjąć formę przeniesienia udziałów lub przedsiębiorstwa, a następnie rozwiązania/likwidacji podmiotu przenoszącego.

 

Aby z powodzeniem rozwijać się w Wielkiej Brytanii po Brexicie, warto wykonać następujące kroki:

-> Przeprowadzić rzetelną analizę rynku i poważnie rozważyć wsparcie lokalne, aby uzyskać cenne informacje, które mogą zapewnić tylko prawdziwi eksperci na rynku lokalnym.

-> Być na bieżąco ze środowiskiem podatkowym i prawnym w Wielkiej Brytanii.

-> Podczas planowania budżetu rozważyć współpracę z partnerem, który zająłby się zadaniami administracyjnymi i księgowymi.

 

Co ALTIOS może zrobić dla Ciebie?

Dedykowane zespoły w Wielkiej Brytanii oraz dodatkowe biura w Europie, obu Amerykach i Azji Pacyficznej (łącznie 35 lokalizacji), współpracujące z międzynarodowymi bankami, funduszami inwestycyjnymi, agencjami rządowymi i stowarzyszeniami zawodowymi, chętnie pomogą Ci w rozwijaniu biznesu.

 

Aby przeczytać całość w języku angielskim, proszę wypełnić formularz na końcu strony:

Źródło

Your business expansion opportunities in the post-Brexit UK

Despite the UK’s exit from the European Union, the country remains economically resilient – with a steadily growing GDP, it is still the 5th biggest economy in the world and the 2nd biggest in Europe. As of today, the UK’s economy is predicted to grow by 3.7% this year, which is an important aspect for foreign investors, planning to expand there, to consider.

Apart from being quite successful with establishing trade deals (e.g. with Australia, New Zealand, Japan, Norway, Iceland and Liechtenstein), UK also possesses attractive tax rates (the UK’s CT (corporation tax) comprising now 19%, is one of the lowest CT rates in the G20).

 

When it comes to setting up business in the UK, it is important to acknowledge several factors:

-> To register a limited company, a “memorandum of association” and the “articles of association” are needed. Also, HMRC should be contacted in order to complete the registrations for CT, PAYE and VAT if the taxable turnover will be over £85,000 per year.

-> It is not necessary to have a bank account while setting up the company (opening a bank account in the UK can be a difficult process, taking up to 3 months).

-> When employing non-UK nationals, employers will need to apply for a Sponsor Licence, pay visa application fees, skills charges and IHS charges. For this process to go smoothly, the support of immigration specialist is strongly advised. The costs for the Sponsor Licence application depend on the size of the company (for small companies it is £536 and £1476 for middle and large ones) and for every sponsor certificate, companies need to pay upfront a skill charge (£1000 per year for a large company and £364 per year for a small one). Besides, a visa applicant will need to pay IHS charges, which will allow the sponsored employee to use the NHS (National Health Service) when their visa application is granted.

 

Changes related to M&A:

-> The UK government is currently tightening its regulation for clearing deals on national security grounds, so M&A deals in sectors such as energy, transport, technology, communications, data infrastructure and computer hardware will now have to be reported to the BEIS department (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

-> Any merger between a UK and an EEA (European Economic Area) company must now take the form of a share or business transfer, followed by a dissolution/liquidation of the transferring entity.

 

To successfully expand in the UK after Brexit, it’s worth completing the following steps:

-> To do market research and get local support during it to get valuable insights that only real market experts can provide.

-> To be up-to-date with tax and legal environments in the UK.

-> While making a budget, to consider cooperation with a local partner that would take care of the administrative and accounting tasks.

 

What can ALTIOS do for you?

Dedicated teams in the UK and additional offices in Europe, The Americas & Asia Pacific (overall 35 locations), cooperating with international banks, investment funds, government agencies and professional associations, would be happy to help you with expanding your business.

 

To read the full source, please fill in the form below at the end of the page:
Source