Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Jakie sektory są odporne na recesję?

 

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz zawirowania gospodarcze ostatnich miesięcy pokazały, jak niestabilna potrafi być sytuacja gospodarcza i z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć przedsiębiorstwa. Rosnące koszty surowców, problemy z łańcuchem dostaw i wysoka inflacja to tylko kilka przykładów.  Dla wielu firm duża niepewność na rynku jest poważnym zagrożeniem dla ich dalszego funkcjonowania, wpływając znacząco na poziom przychodów, zatrudnienia czy inwestycji. Są jednak i takie sektory, które mimo pogorszonych warunków ekonomicznych wciąż dobrze sobie radzą, a recesja ma na nie znacznie mniejszy wpływ.

Czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na odporność danej branży na spowolnienie gospodarcze lub wydarzenia powodujące szok na rynkach jest charakter oferowanych produktów lub technologii. Sektory dostarczające produkty i technologie, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu i które nie podlegają zastąpieniu są mniej narażone na zawirowania gospodarcze. Przykłady branży spożywczej, telekomunikacyjnej, czy energetycznej wydają się potwierdzać tę tezę. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na globalny charakter rynku nawet takie sektory nie są w pełni wolne od wahań koniunktury. Nie bez znaczenia jest również otoczenie regulacyjne, które może znacząco wpłynąć na perspektywy rozwoju danej branży.

 

W jakie sektory zainwestować w czasie recesji?

W przypadku sektora rolno-spożywczego relatywna odporność na recesję wynika z samego charakteru produktów, które są niezbędne do codziennej egzystencji. Firmy z tej branży mają dużą zdolność i elastyczność w zakresie adaptacji do zmiennych warunków, co do pewnego stopnia wynika z samej specyfiki działalności – uzależnionej od zmiennych warunków naturalnych i opartej w dużej mierze na sezonowych fluktuacjach.

Polski sektor rolno-spożywczy w ciągu ostatnich 20 lat przeszedł znaczącą modernizację, która pozytywnie wpływa na możliwości adaptacyjne sektora. Nie bez znaczenia jest także sieć powiązań w skali europejskiej, która pozwala na sprzedaż wyrobów na rynkach, na którym w danym momencie brakuje danego surowca lub produktu (np. drób w przypadku ptasiej grypy lub 60% wzrost sprzedaży cebuli z Polski na rynkach zagranicznych w 2022 r.).

Warto wspomnieć również o sektorach mocno zaangażowanych w badania i rozwój. Branża biotechnologiczna i farmaceutyczna były beneficjentami pandemii COVID-19, a i teraz są wymieniane wśród działalność najbardziej odpornych na kryzys. Co więcej, wysoki potencjał innowacyjności nie tylko chroni je przed skutkami recesji, ale też zapewnia optymistyczne perspektywy wzrostu.

Jednym z efektów pandemii jest także szybki rozwój sektora prywatnej opieki medycznej. Troska o zdrowie własne i najbliższych przekłada się na poziom wydatków przeznaczonych na ten cel. Według szacunków prywatne wydatki na ochronę zdrowia w 2023 roku wyniosą w Polsce 69 mln zł, czyli o 20 mln zł więcej niż jeszcze w 2017 roku.

Postępująca digitalizacja w wielu obszarach, dodatkowo przyspieszona na skutek pandemii, zapewnia  dobre warunki dla firm z branży IT, która już teraz jest jednym z motorów polskiej gospodarki.  Liczne transakcje fuzji i przejęć obserwowane w tym sektorze w ostatnich miesiącach potwierdzają zainteresowanie inwestorów.

Względna odporność danej branży na recesję to jednak jedynie jeden z elementów, który trzeba wziąć pod uwagę, planując inwestycję, Nie mniej istotne są inne czynniki takie jak portfel klientów, udział w rynku, dywersyfikacja aktywności czy kwestie stricte finansowe – rentowność, niskie zadłużenie oraz dodatnie przepływy pieniężne. Wszystkie one składają się na względnie bezpieczny model biznesowy, który powinien zapewniać elastyczność wobec nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Ulga na ekspansję

Jedną ze strategii pozwalających na ograniczenie wpływu recesji jest dywersyfikacja działalności zagranicznej i poszerzenie rynków zbytu dla oferowanych produktów i usług. Altios wraz z KR Group przygotował stronę promującą ulgę na ekspansję – nowe narzędzie podatkowe umożliwiające dodatkowe odliczenia kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w związku z rozwojem za granicą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:  https://bit.ly/3ur0nZ1

Wybierając nowe rynki zbytu, warto zwrócić uwagę nie tylko na Europę, ale także na Azję i rejon Pacyfiku, gdzie wzrost PKB szacowany jest ma 4,3% w 2023 roku (w porównaniu do 0,5% w Europie).

Wśród azjatyckich krajów na szczególną uwagę zasługuje Wietnam, którego gospodarka w III kwartale 2022 roku urosła o ponad 13% i który coraz skuteczniej przyciąga zagranicznych inwestorów: https://bit.ly/3OVV4uj.

 

English version:


Which sectors are recession-proof?

 

The COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and the economic turmoil of recent months have shown how unstable the economic situation can be and what challenges businesses have to face. Rising raw material costs, supply chain problems and high inflation are just a few examples.  For many companies, the high degree of uncertainty in the market poses a serious threat to their continued operation, significantly affecting revenue, employment or investment levels. However, there are also sectors that continue to perform well despite the worsened economic conditions and are much less affected by the recession.

A factor that largely influences an industry’s resilience to economic downturns or market shock events is the nature of the products or technologies offered. Sectors that provide products and technologies that are essential to everyday life and that are not replaceable are less vulnerable to economic turmoil. The examples of the food, telecommunications or energy industries seem to confirm this thesis. However, it should be noted that, due to the global nature of the market, even such sectors are not entirely free from economic fluctuations. The regulatory environment is also not insignificant and can significantly affect the growth prospects of a given sector.

Which sectors to invest in during a recession?

In the case of the agri-food sector, the relative resilience to recession is due to the very nature of the products that are essential to daily existence. Companies in this sector have a high ability and flexibility to adapt to changing conditions, which, to some extent, stems from the very nature of the business – dependent on changing natural conditions and based largely on seasonal fluctuations.

The Polish agri-food sector has undergone significant modernisation over the past 20 years, which positively influences the sector’s adaptability. A not insignificant role is also played by the network of links on a European scale, which allows products to be sold on markets where there is a shortage of a given raw material or product at a given moment (e.g. poultry in the case of bird flu or a 60% increase in sales of onions from Poland on foreign markets in 2022).

Sectors heavily involved in research and development are also worth mentioning. The biotechnology and pharmaceutical industries were the beneficiaries of the COVID-19 pandemic, and even now are listed among the activities most resistant to the crisis. Moreover, their high innovation potential not only protects them from the effects of the recession, but also provides optimistic growth prospects.

One of the effects of the pandemic is also the rapid growth of the private healthcare sector. Concern for one’s own health and that of one’s loved ones is reflected in the level of expenditure allocated to it. According to estimates, private healthcare expenditure in Poland in 2023 will amount to PLN 69 million, which is PLN 20 million more than even in 2017.

Progressive digitalisation in many areas, further accelerated by the pandemic, provides good conditions for IT companies, which is already one of the engines of the Polish economy.  The numerous M&A transactions observed in this sector in recent months confirm investor interest.

However, the relative resilience of a given industry to recession is only one of the elements that must be taken into account when planning an investment. Other factors such as customer portfolio, market share, diversification of activities or strictly financial issues – profitability, low debt and positive cash flows – are no less important. These all add up to a relatively secure business model, which should provide flexibility against unforeseen events.

Expansion relief

One strategy to reduce the impact of the recession is to diversify overseas and expand the markets for the products and services offered. Altios, together with KR Group, has prepared a page to promote the expansion allowance, a new tax tool that allows additional deductions for costs incurred by entrepreneurs to expand abroad. More information can be found here: https://bit.ly/3ur0nZ1.

When choosing new markets, it is worth looking not only at Europe, but also at Asia and the Pacific, where GDP growth is estimated at 4.3% in 2023 (compared to 0.5% in Europe).

Among Asian countries, Vietnam deserves special attention, which economy grew by more than 13% in Q3 2022 and which is increasingly successful in attracting foreign investors: https://bit.ly/3OVV4uj.

 

Źródła / Sources:

1)     https://investsecure.pl/czy-istnieja-branze-odporne-na-kryzysy-finansowe/

2)     https://pl.tourshabana.com/article/top_27_recessionproof_jobs

3)     https://www.nerdwallet.com/article/investing/what-to-invest-in-during-recession

4)     https://admiralmarkets.com/pl/education/articles/trading-instruments/kryzys-finansowy-inwestowanie

5)     https://www.pb.pl/warto-starannie-wybierac-kierunki-eksportu-1168300

6)     https://polmed.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_online_FINAL_1.07.22.pdf

7)     https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/wietnamska-gospodarka-rosnie-jak-na-drozdzach,640213.html

8)     https://www.pb.pl/w-tych-branzach-firmy-krwawia-1170653

ALTIOS wspiera francuską HARDIS Group w przejęciu polskiej grupy CLOUDITY

Andrzej Chodor, Paweł Sobczak i Yvan Coutaz

15 listopada 2022

Wzmocnienie obecności w Polsce

∕  15 listopada 2022 roku, Hardis Group, francuski integrator Salesforce i Workplace (Meta), oferujący również doradztwo i usługi IT   ogłosił przejęcie polskiej grupy Cloudity z siedzibą w Warszawie, obecnej także w Niemczech i Szwecji. Cloudity specjalizuje się
 w cyfrowej transformacji firm; to największy niezależny polski gracz w rozwiązaniach dla platformy Salesforce, Tableau, Mulesoft
 i Slack. W 2022 roku Cloudity osiągnie obroty na poziomie 10 milionów Euro, co stanowi wzrost o 35% w stosunku do 2021 roku.

∕   Przejęcie Cloudity jest kolejnym krokiem do zdobycia przez Hardis Group pozycji europejskiego lidera w dziedzinie rozwiązań Salesforce, co ułatwi zespół 350 konsultantów i obecność na kluczowych rynkach.

∕   Hardis Group z powodzeniem łączy działania w trzech obszarach: doradztwo i usługi IT, integracja Salesforce i Workplace oraz tworzenie oprogramowania WMS (Reflex). Działająca do tej pory w 4 krajach firma zatrudnia 1250 osób, a jej obroty w 2021 roku wyniosły 

Transakcja prowadzona przez Altios Corporate Finance

∕  Dział Corporate Finance Altios Polska doradzał Hardis Group w transakcji zakupu udziałów. Zadaniem Altios było zidentyfikowanie polskich podmiotów integrujących rozwiązania Salesforce, które mogłyby uzupełnić ofertę Hardis Group, nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami, wsparcie podczas negocjacji oraz w przygotowaniu podpisania umowy.

∕   Rola Altios Corporate Finance obejmowała:
– Badanie rynku i identyfikację potencjalnych celów akwizycji
– Kontakt z podmiotami bez mandatu strony sprzedającej
– Wsparcie w negocjacjach warunków transakcji
– Analizę prawnych, finansowych i podatkowych raportów due diligence.

∕   Altios doradza Hardis Group w jej rozwoju międzynarodowym w ramach długoterminowej współpracy. Początkowo pomagał
w tworzeniu polskiego oddziału Hardis Group, któremu zapewnia obsługę księgową, administracyjną oraz kadrowo-płacową. W ramach kolejnego etapu Altios wspierał Hardis Group w procesie akwizycji w Polsce, a jako zaufany partner uczestniczyć będzie także
w integracji przejętej spółki i innych projektach międzynarodowych.

∕   Przeprowadzona transakcja potwierdza kompetencje Altios Corporate Finance w zakresie doradztwa w złożonych operacjach fuzji i przejęć, w tym strategicznych transakcjach transgranicznych. To także dowód na zdolność Altios do budowania długoterminowych relacji z klientami, którym zapewnia kompleksowe wsparcie w procesach związanych z międzynarodowym rozwojem.

∕   Wiedza i doświadczenie transakcyjne pozwala Altios pełnić rolę zaufanego  doradcy strony kupującej w międzynarodowych operacjach fuzji i przejęć małych i średnich firm.

 

Komentarz Hardis Group

“Altios jest kluczowym partnerem w naszym rozwoju w Europie Środkowej. Zespół Altios był zaangażowany w tworzenie i zarządzanie naszej polskiej spółki, a następnie wspierał nas w całym procesie przejęcia Cloudity. Od badania rynku do pomyślnego zakończenia transakcji –  zawsze mogliśmy liczyć na ich profesjonalizm i wiedzę, szczególnie w zakresie lokalnych przepisów. To, co jednak najbardziej cenimy w naszej współpracy, to zaangażowanie Altios i jego aktywny udział w projektach rozwojowych Hardis Group, co czyni z niego zaufanego partnera dziś i w przyszłości.”

Nicolas ODET, Prezes Zarządu Hardis Group

 

 Komentarz Altios Corporate Finance

“To przejęcie w naturalny sposób odzwierciedla wewnętrzną dynamikę Hardis Group i wspiera jej organiczny wzrost. Mieliśmy przyjemność towarzyszyć klientowi w całym procesie. Wiedząc, że Hardis Group mogła liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony Credit Mutuel Equity, BMA Groupe i BCTG Avocats, skupiliśmy się na wartości dodanej Altios – aspektach międzynarodowych i międzykulturowych. Ułatwiliśmy rozwój powiązań i synergii, które wyczuwaliśmy podczas pierwszych kontaktów z akcjonariuszami Cloudity,a którzy w tym czasie nie podjęli jeszcze decyzji na temat przyszłej strategii rozwoju. Zaufanie i zrozumienie, które pojawiło się już podczas pierwszych rozmów między zespołem Hardis (Nicolas Odet, Prezes, Yvan Coutaz, Dyrektor Generalny i Karim Ogbi, Dyrektor Salesforce & Workplace), a udziałowcami Cloudity (Paweł Sobczak i Andrzej Chodor) i które pogłębiało się podczas negocjacji, pozwala nam teraz rozwijać na wielu poziomach proces integracji, by maksymalizować korzyści dla obu podmiotów.” 

Zdzislaw Dominik, Wiceprezes Altios Polska

Uczestnicy
Doradcy kupującego :

Finanse:      BMA Groupe – Guilhem DE MONTMARIN, Partner
Prawo:        BCTG Avocats – Séverin KULLMAN, Partner, Alexandra CARPENTIER, Adwokat
                    DJP – Łukasz DOKTÓR, Partner, Katarzyna LEWIŃSKA – Adwokat
Podatki:      ENODO Advisors – Hubert CICHOŃ, Partner

                            Altios Corporate Finance –  Zdzislaw DOMINIK, Wiceprezes Altios Polska/ Magdalena FRAILE, Head of M&A Altios Polska/ Sophie MERCIER, BD Manager/
                                   Alexandre KAPLAN,  M&A Director/ Elia Laurent, Analityk M&A

 

          Doradcy sprzedającego:  

          Prawo:        APLAW – Artur Piechocki, Partner, Natalia Polańska, Radca prawny

          Finanse:      EQUITY ADVISORS – Blażej ŻARNA, Partner, Andrzej RABENDA, Operations Director

 

 

           O ALTIOS: Od 1991 roku Altios oferuje rozwiązania w zakresie międzynarodowego rozwoju dla małych i średnich firm. Niemal 800 pracowników w 32 biurach
           w 22 krajach na całym świecie wsparło do tej pory ponad 10.000 klientów w projektach ekspansji zagranicznej, ułatwiając im efektywne wejście lub rozwój
           na wybranych rynkach.
           Nasze usługi: Strategia, Rozwój rynku, Międzynarodowe rozwiązania HR, Tworzenie i Zarządzanie Spółkami Zależnymi, Inwestycje i Transakcje Fuzji i Przejęć.
           Nasze wartości: Słuchanie, Elastyczność, Duch współpracy, Przedsiębiorczość, Pasja.
           Dowiedz się więcej na https://altios.com/poland/; Śledź nas na Linkedin.
           Kontakt dla mediów: Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

 

 

English version:

ALTIOS Corporate Finance supports the French group HARDIS in the acquisition of the Polish group CLOUDITY

15 November 2022 

             

            Strengthening the presence in Poland

    
    On November 15, 2022, Hardis Group, a French IT consulting and services company, and Salesforce and Workplace (Meta) integrator, announced the acquisition of the Polish group Cloudity, headquartered in Warsaw, with two subsidiaries in Germany and Sweden. Cloudity specializes in the digital transformation of companies; it’s the largest Polish pure player in solutions for the Salesforce platform, Tableau, Mulesoft and Slack. In 2022, Cloudity will achieve a turnover of 10 million euros, an increase of 35% compared to 2021.

 

     ∕    This acquisition reinforces Hardis Group’s position as a major player in Salesforce solutions in Europe. Through this operation, Hardis Group confirms its desire to become the European leader with  a team of 350 consultants and a presence in key markets.

 

      ∕    Hardis Group successfully combines activities in three areas: IT consulting and services, integration of Salesforce and Workplace,
and WMS 
software (Reflex) publishing. The company, established in 4 countries, employs 1250 people and has a turnover of 133 million euros in 2021.

 

            An operation led by Altios Corporate Finance

 

           ∕     Altios advised Hardis Group through its Polish teams in the Corporate Finance division. The mandate consisted of identifying Polish 
             players 
integrating Salesforce solutions able to complement Hardis Group’s offer, contacting potential targets, providing support during 
             the negotiations and 
preparing the signing.

 

      ∕    Altios Corporate Finance’s role included:

          – Market research and identification of potential acquisition targets

          – Approach of targets without a sell side mandate

          – Assistance in negotiating the terms and conditions of the transaction 

          – Analysis and conclusions of the financial, legal and tax due diligences

 

      ∕     Altios has been supporting Hardis Group in its international development as part of a long-term relationship. Initially, Altios aided with the creation of Hardis Group’s Polish subsidiary and then with its accounting, HR and administrative management. As the next step, Altios accompanied Hardis Group in its external growth strategy in Poland and will support the integration process and other projects.

 

    ∕     With the completion of this transaction, Altios Corporate Finance demonstrates its ability to support clients in complex external growth operations and to carry out strategic cross-border transactions. Altios also proves its ability to build long-term relationships with its clients, offering professional advice that is as close as possible to the strategic capital challenges facing companies.

 

      ∕     Transactional expertise and experience allows Altios and the Corporate Finance team to position themselves as buy-side advisors in small-mid cap international M&A operations.

 

   ∕  This transaction is the result of a close cooperation between LCL, Hardis Group’s preferred bank, and Altios in the field of internationalization of Crédit Agricole Group customers.

 

 

            Hardis Group’s Testimonial

 

            “Altios is a key partner in our development in Central Europe. The Altios’ team was involved in the creation and management of our Polish
             subsidiary, and then 
supported us throughout the Cloudity acquisition process. From the screening of the market to the successful
             conclusion of the deal, we could always rely on 
their professionalism and expertise, particularly in terms of local regulations. However, 
             what we appreciate most in our collaboration is the 
commitment of the Altios team, and their involvement in our development projects,

             which makes them a trusted ally for today and for tomorrow.”

 

            Nicolas ODET, CEO Hardis Group

 

 

            Altios Corporate Finance Testimonial

 

           “This acquisition naturally reflects Hardis Group’s internal dynamism and supports its organic growth. We have been pleased to accompany
            the client 
throughout the process. Since Hardis Group could rely on professional support from Credit Mutuel Equity, BMA Groupe and BCTG
            Avocats, we focused on Altios’ 
added value – the international and intercultural aspects. We facilitated the growth of the links and
            synergies that we sensed during the first contacts with 
Cloudity’s shareholders, who at that time had not yet made a decision on future
            development strategy. The trust and understanding that emerged from the first exchanges between the Hardis team – Nicolas Odet,
            President, Yvan Coutaz, 
General Manager and Karim Ogbi, Director of Salesforce & Workplace, and Cloudity’s shareholders- Pawel Sobczak
            and Andrzej Chodor, which has continued to deepen 
during the negotiations, allows us to develop integration processes on several levels 
            and with significant opportunities for both organizations „.

             Zdzislaw Dominik, VP Altios 
Poland

 

 

            Participants

               Buyer’s advisors :

                                     Financial:      BMA Groupe – Guilhem DE MONTMARIN, Partner

               Legal:            BCTG Avocats – Séverin KULLMAN, Partner, Alexandra CARPENTIER, Attorney at law

   DJP –  Łukasz DOKTÓR, Partner, Katarzyna LEWIŃSKA– Advocate

               Fiscal:           ENODO Advisors – Hubert CICHOŃ, Partner

 

 

               Altios Corporate Finance –  Zdzislaw DOMINIK, Vice President Altios Poland, Magdalena FRAILE, Head of M&A Altios Poland, Sophie MERCIER, BD Manager, 

                                                                 Alexandre KAPLAN, M&A Director, Elia LAURENT M&A analyst

 

               Seller’s advisors:  

                             Legal:             APLAW – Artur Piechocki, Partner, Natalia Polańska, Attorney atlaw

               Financial:      QUITY ADVISORS – Blazej ŻARNA, Partner, Andrzej RABENDA – Operations Director

 

 

About ALTIOS: Created in 1991, Altios offers international market expansion solutions to SMEs and ETIs. With 32 subsidiaries and nearly 800 employees present in 22 global markets, ALTIOS has supported more than 10,000 companies in their growth projects in order to approach foreign markets in the most effective way and strengthen their activities there.

Our services: Strategy, Market Development, International HR Solutions, Creation and Management of Subsidiaries, Investment and External Growth.

Our values: Listening, Agility, Team spirit, Entrepreneurship, Passion.

Learn more at www.altios.com, Follow us on Linkedin.
Media inquiries : Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

Dobre wiadomości dla Twojego biznesu - ulga na ekspansję


Altios wspólnie z KR Group uruchamiają stronę poświęconą uldze na ekspansję

 

Ulga na ekspansję jest ciekawym narzędziem podatkowym, zaproponowanym w przepisach Polskiego Ładu. 

Daje ono możliwość dodatkowego odliczenia kosztów, które przedsiębiorstwo, rozwijające się na rynkach zagranicznych, musi ponieść. 

Odliczeniu wydatków na ekspansję biznesu może podlegać aż 1 mln zł kosztów w ciągu jednego roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem 

 

English version:

Altios, together with KR Group, launches a page dedicated to the expansion relief

The expansion relief is an interesting tax tool proposed in the provisions of the Polish Deal.

It offers the possibility of an additional deduction of costs that a company, expanding on foreign markets, has to incur.

Expenses for business expansion can be deducted for as much as PLN 1 million of costs per one year.

More information can be found under this link