Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

PKB Wietnamu wśród 5. największych w Azji Południowo-Wschodniej

14/09/2022

Dlaczego Wietnam jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania? W tym artykule przedstawimy informacje na temat sytuacji gospodarczej tego Państwa, a także ciekawych sektorach, na które warto zwrócić uwagę przy rozważaniu prowadzenia biznesu w Wietnamie.

Vietnam Business Night City

Przez lata Wietnam stał się pożądanym miejscem dla zagranicznych inwestorów do rozpoczęcia lub rozszerzenia swojej działalności. Główne zalety to doskonała lokalizacja, dostęp do jednych z najważniejszych szlaków morskich świata, stosunkowo niskie koszty pracy, ciągły wzrost gospodarczy i stabilność polityczna.

Pomimo trudnych czasów, gospodarka Wietnamu w ciągu ostatnich 3 lat utrzymywała stały wzrost na poziomie 2,58%. W czołówce sektorów, w które inwestowano, znalazły się produkcja i przetwórstwo, produkcja energii elektrycznej oraz sektor nieruchomości.


Sytuacja gospodarcza Wietnamu

Pod względem wolności gospodarczej, Wietnam (zajmujący 18 miejsce wśród 39 krajów regionu Azji i Pacyfiku), ma znakomity wynik ogólny, sięgający powyżej średnich regionalnych i światowych, obejmujący 60.6, co czyni jego gospodarkę 84. najbardziej wolną w Indeksie 2022.

Jak donosi IMF World Economic Outlook, PKB Wietnamu sięgające około $368 mld w 2021 roku, jest obecnie piątą największą gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej i 41. na świecie. Dla porównania, konkurencyjne kraje regionu osiągnęły w 2021 r. następujące wyniki:

-> Malezja: ok. $358 mld;

-> Singapur: ok. $379 mld;

-> Filipiny: ok. $386 mld;

-> Tajlandia: ok. $546 mld;

-> Indonezja ok. $1.150 mld.

Gospodarka Wietnamu, w porównaniu do większości innych gospodarek świata, rosła stabilnie przez ostatnie pół dekady, z pozytywnymi wynikami od 2017 r., jak przedstawiono w poniższych danych:

PKB Wietnamu na:

-> 2018: $308.70 mld (wzrost o 9,72% w stosunku do 2017 r.);

-> 2019: $330.39 mld (wzrost o 7.03% w stosunku do 2018);

-> 2020: $343.24 mld (wzrost o 3.89% w stosunku do 2019);

-> 2021: $362.64 mld (wzrost o 5.65% w stosunku do roku 2020).

Dalsze prognozy dla kraju również wyglądają obiecująco: Ministerstwo Planowania i Inwestycji (MPI) pracuje nad tym, aby do przyszłego roku Wietnam stał się bardziej samowystarczalny, osiągając w latach 2021-2025 średnioroczny wzrost PKB na poziomie 6,5-7%.


Unia Europejska i Wietnam – istotne zmiany

Relacje Polsko-Wietnamskie także wyglądają dobrze: według najnowszych danych, wymiana handlowa między tymi krajami wynosi ponad PLN 14,7 mld, z dużą przewagą importu do Polski. Największy eksport stanowią następujące produkty: mrożone filety z łososia oraz mleko, śmietana i mąka. Jeśli chodzi o przemysł spożywczy, warto również zaznaczyć, że Wietnam jest obecnie jednym z największych importerów jabłek.

Sukces gospodarce wietnamskiej przyniosło także podpisanie w 2020 r. umowy EVFTA, co spowodowało zniesienie cła na 65% linii taryfowych w przywozie z UE do Wietnamu oraz na 71% linii w przywozie z Wietnamu do UE. W związku tym wzrósł też polski eksport do Wietnamu, w tym sprzedaż miedzi i kauczuku, pojazdów specjalnego przeznaczenia, nieelektrycznych maszynek do golenia, a także aparatury do sygnalizacji dźwiękowej. Rozwój polskiego importu z Wietnamu odbył się natomiast dzięki zwiększonej dostawie drukarek, mikrofonów, głośników i słuchawek oraz części do kamer wideo.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw porozumienie EVFTA spowodowało uproszczenie procedur celnych. Pomimo zniesienia ceł importowych, Wietnam zniósł także cła eksportowe, obowiązujące dotychczas w handlu dwustronnym z UE. Wietnam także zgodził się nie podnosić stawek tych ceł.

Umowa także otworzy firmom unijnym możliwość uczestnictwa w zamówieniach publicznych wietnamskich ministerstw oraz przedsiębiorstw państwowych.


Stawki za IT i inne wietnamskie sektory, w które warto inwestować

Obecnie jednym z najlepiej prosperujących sektorów w Wietnamie jest produkcja przemysłowa. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny Wietnamu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, w pierwszym kwartale 2022 roku wartość dodana w produkcji przemysłowej wzrosła o 7,79%; w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej o 7,42%; a w działalności związanej z gospodarką odpadami i remediacją o 6,54%.

Jednym z głównych czynników sukcesu kraju jest jego zaangażowanie w handel międzynarodowy. Wietnam aktywnie rozwija się w tej sferze, zawierając cenne umowy o wolnym handlu z innymi państwami. Warto również wspomnieć, że Wietnam mocno rozwija się w dziedzinie technologii finansowych – zauważono, że w latach 2017-2020 liczba krajowych start-upów fintechowych potroiła się.

Wśród sektorów, które byłyby najbardziej ciekawe dla inwestorów zagranicznych, wysoką pozycję zajmuje także IT. Poniżej są podane przykładowe aktualne miesięczne zarobki pracowników w tej dziedzinie w Wietnamie:

 • Świeżo po ukończeniu studiów: $600 – 800 (zależy od języka kodowania);
 • Junior ( < 3 lata): $700 – 1200;
 • Middle ( 3-5 lat): $800 – 1800;
 • Senior: więcej niż $1800, bez górnego limitu;
 • CTO: więcej niż $3500, bez górnego limitu.

Według prognoz OECD, do 2030 roku stale rozwijająca się gospodarka Wietnamu ma stać się czwartą największą na świecie.


Przydatne wskazówki:

Planując działalność gospodarczą w Wietnamie, należy ustalić, jaki rodzaj podmiotu gospodarczego będzie dla Państwa najbardziej odpowiedni.

Warto rozważyć następujące rodzaje:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC): jedna z najpopularniejszych form działalności wybieranych przez zagranicznych inwestorów. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób poszukujących partnerstwa, jak i dla przedsiębiorców zainteresowanych jednoosobową działalnością gospodarczą. Jednoosobowa spółka z o.o. może być również przekształcona w spółkę z o.o. z większą liczbą członków w postaci osób prywatnych lub nawet firm. Ogólnie rzecz biorąc, LLC może być w całości własnością inwestorów zagranicznych z wyjątkiem niektórych dziedzin (takich jak biura podróży, reklamy lub usług telekomunikacyjnych, itp.), gdzie obecność wietnamskiego udziałowca jest wymagana.

 • Joint Stock Company (JSC) oferuje podział udziałów, kiedy udziały posiadane przez każdego udziałowca odpowiadają wysokości kapitału, jaki udziałowiec wniósł do spółki. Ta forma działalności przewiduje jednak posiadanie co najmniej trzech udziałowców. Jak podano w źródle, w Wietnamie jest to jedyny rodzaj struktury korporacyjnej, która może emitować akcje.

 

Ważne kroki do wykonania:

1) Wniosek o wydanie świadectwa rejestracji inwestycji (IRC):
– robione w celu nabycia praw dla zagranicznej firmy do inwestowania w Wietnamie;
– koszty: $750 – $1,250;
– wydanie IRC trwa zazwyczaj co najmniej 15 dni od daty złożenia dokumentów.

2) Wniosek o Certyfikat Rejestracji Przedsiębiorstwa (ERC):
– wymagany dla wszystkich projektów mających na celu utworzenie nowych podmiotów na terenie Wietnamu;
– od daty złożenia dokumentów, wydanie ERC trwa zwykle co najmniej 3 dni;
– koszty: $200 – $350;
– po zakończeniu tej procedury podmiot istnieje legalnie.

3) Procedury po uzyskaniu licencji:
– koszty: mniej niż $150;
– rejestracja pieczęci i powiadomienie;
– otwarcie rachunku bankowego;
– płatność rocznego podatku od licencji biznesowej.

Koszty prawne:
$100 – $150 = Pisemny raport prawny (nie jest wymagany)
$1250 – $2000 = Założenie firmy przez obcokrajowców
$350 – $1000 = Założenie firmy z własnością wietnamską


Dodatkowe koszty:
60$ – 500$ = Sub-licencja

W zależności od tego, jaki rodzaj działalności w Wietnamie chcieliby Państwo założyć, wymagane będzie uzyskanie jednej lub więcej „sublicencji” (dodatek do IRC i ERC wymienionych powyżej).Vietnam's GDP amongst 5th largest in Southeast Asia

Through years Vietnam has become a desirable place for foreign investors to start or expand their business in. The main advantages include its perfect location, accessing some of the world’s main shipping routes; comparatively low labour costs; economic growth and political stability.

Despite the challenging times, Vietnam’s economy in the last 3 years has remained steady with the 2.58 % growth. The top sectors that were being invested in, included manufacturing and processing, electricity production and the real estate field.

 

Vietnam’s economic situation

With regards to economic freedom, Vietnam (ranked 18th among 39 countries in the Asia–Pacific region), has an outstanding overall score, reaching above the regional and world averages, comprising 60.6, making its economy the 84th freest in the 2022 Index.

As reported by the IMF World Economic Outlook, Vietnam’s GDP reaching around $368 billion in 2021, has now the fifth largest economy in Southeast Asia and 41st in the world. As a reference, the competitive countries in the region achieved the following results in 2021:
-> Malaysia: approx. $358 billion;
-> Singapore: approx. $379 billion;
-> Philippines: approx. $386 billion;
-> Thailand: approx. $546 billion;
-> Indonesia approx. $1,150 billion.

Vietnam’s economy, in comparison to most of the world’s other economies, has grown steadily throughout the past half-decade with a positive results from 2017, as presented in the data below:

Vietnam GDP for:
-> 2018: $308.70B (a 9.72% increase from 2017);

-> 2019: $330.39B (a 7.03% increase from 2018);

-> 2020: $343.24B (a 3.89% increase from 2019);

-> 2021: $362.64B (a 5.65% increase from 2020).

Further forecasts for the country look promising too: The Ministry of Planning and Investment (MPI) is working towards making Vietnam more self-sufficient by the next year by achieving an annual average GDP growth rate of 6.5-7% during 2021-2025.

 

The European Union and Vietnam – major improvements

Polish-Vietnamese relations are looking good as well: according to the latest data, trade between the two countries is over PLN 14.7 billion, with a large majority of imports to Poland. The largest exports are the following products: frozen salmon fillets and milk, cream and flour. When it comes to food industry, it is also worth mentioning that Vietnam is now one of the biggest importers of apples.

Success for the Vietnamese economy was also driven by the signing of the EVFTA agreement in 2020, which resulted in the removal of tariffs on 65% of tariff lines on imports from the EU to Vietnam and on 71% of lines on imports from Vietnam to the EU. As a result, Polish exports to Vietnam also increased, including sales of copper and rubber, special-purpose vehicles, non-electric razors, and sound signalling apparatus. The development of Polish imports from Vietnam, on the other hand, took place thanks to the increased shipments of printers, microphones, loudspeakers and headphones, as well as parts for video cameras.

For small and medium-sized companies, the EVFTA agreement has resulted in simplified customs procedures. Despite the abolition of import duties, Vietnam has also abolished the export duties previously in force for bilateral trade with the EU. Vietnam also agreed not to increase the rates of these tariffs.

The agreement will also open up the possibility for EU companies to participate in the procurement of Vietnamese ministries and state-owned enterprises.

 

IT rates and other Vietnamese sectors to invest in

Currently, one of the most prospering sectors in Vietnam is the industrial production. As The General Statistics Office of Vietnam reported, in comparison to the last year, in the first quarter of 2022 the added value in manufacturing increased by 7.79%; in electricity production and distribution by 7.42%; and in waste management and remediation activities by 6.54%.

One of the country’s main factors of success is its involvement in international commerce. Vietnam is actively developing in that sphere, arranging valuable free trade agreements with other countries. It is also worth mentioning that Vietnam is growing strongly in financial technology field – it was noted that between 2017 and 2020 the number of country’s fintech start-ups has tripled.

Among the sectors that would be of most interest to foreign investors, IT also ranks high. Below are examples of current monthly salaries for workers in this field in Vietnam:

 • Newly graduated: $600 -800 (depends on the coding language);
 • Junior ( < 3 years): $700 – 1200;
 • Middle ( 3-5 years): $800 – 1800;
 • Senior: more than $1800, no upper limit;
 • CTO: more than $3500, no upper limit; usually going with company’s share or stock.

According to the forecast by the OECD, by 2030, Vietnam’s constantly evolving economy is expected to become the fourth largest in the world.

 

Useful tips:

When planning a business in Vietnam, it is important to establish, which kind of business entity is the most suitable for you.
The following types are worth considering:

 • A Limited Liability Company (LLC): one of the most popular forms of business chosen by foreign investors. It is a perfect solution both for those looking for a partnership and for the businessmen interested in a sole proprietorship. A one-member LLC could be also turned into a LLC with more members as private individuals or even companies. Overall, LLCs could be owned completely by foreign investors with the exception of some fields (such as travel agencies, advertising or telecommunication services, etc.), where a presence of a Vietnamese stakeholder is required.

 • A Joint Stock Company (JSC) offers the division of shares, when the shares held by each shareholder correspond to the amount of capital the shareholder has contributed to the company. This form of business however anticipates having at least three shareholders. As stated in the source, in Vietnam, this is the only type of corporate structure that can issue shares.

 

 Important steps to complete:

 • Application for an Investment Registration Certificate (IRC):
  – done for acquiring the rights for the foreign company to invest in Vietnam;
  – costs: $750 – $1,250;
  – from the date when documents are submitted, it usually takes at least 15 days to issue the IRC.

 • Application for the Enterprise Registration Certificate (ERC):
  – required for all projects aiming to set up new entities within Vietnam;
  – after completing this procedure, the entity legally exists;
  – costs: $200 – $350;
  – from the date when documents are submitted, it usually takes at least 3 days to issue the ERC.

 • Post licensing procedures:
  – costs: less than $150;
  – seal registration and notification;
  – bank account opening;
  – annual business license tax payment.

Legal costs:

 • $100 – $150 = Legal written report (Not required)
 • $1250 – $2000 = Foreign owned business formation
 • $350 – $1000 = Vietnamese owned business formation


Additional costs:

 • $60 – $500 = Sub-license

Depending on what kind of business in Vietnam you would like to establish, the obtainment of one or more “sub-licenses” (the addition to the IRC and the ERC mentioned above), will be required.