Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Dofinansowanie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - szansa na rozwój biznesu

Budowa pozycji konkurencyjnej na rynku to wyzwanie, z którym codziennie mierzą się polscy przedsiębiorcy. Dofinansowanie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) może okazać się kluczowym wsparciem, umożliwiającym innowacyjny rozwój i ekspansję na nowe rynki. Warto poznać dostępne źródła finansowania takie jak granty i programy promocji marki, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

 
 
Granty jako szansa na rozwój biznesu
 

Dofinansowanie dla MŚP to coraz częstsza forma wsparcia, którą oferują zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne organizacje. Aktualnie trwa nabór wniosków do programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Jego celem jest wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Otrzymanie grantu może znacząco przyspieszyć rozwój danego podmiotu, umożliwiając mu wdrażanie nowych projektów i inwestycji.

 

Program PARP „Promocja marki innowacyjnych MŚP”
 

Program „Promocja Marki Innowacyjnych MŚP” oferowany przez PARP stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, którzy chcą wyróżnić się na rynku dzięki innowacyjnym produktom lub usługom. Dofinansowanie może być wykorzystane na działania marketingowe, które pomogą zwiększyć rozpoznawalność firmy oraz dotrzeć do nowych klientów. Wspierane projekty obejmują
m.in. kampanie promocyjne, udział w targach oraz wyjazdowe misje gospodarcze.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 roku, możliwe jest wsparcie do 50% wartości projektu, a pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 155 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania dostępne
na stronie PARP.

 

Kluczowe kroki w procesie aplikacji
 
Aby zdobyć dofinansowanie dla swojego MŚP, należy przede wszystkim starannie zaplanować i przygotować aplikację.
Kluczowe kroki obejmują:
 • Analizę dostępnych programów i grantów.
 • Przygotowanie projektu, określenie jego celu i budżetu oraz wybór odpowiednich rynków.
 • Terminowe złożenie aplikacji z uwzględnieniem wszystkich wymaganych dokumentów.

Uzyskanie dofinansowania wymaga starannego przygotowania i zrozumienia procedur aplikacyjnych, dlatego warto skonsultować
się z ekspertem lub skorzystać z profesjonalnych usług doradczych.

Firma doradcza Altios, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w doradztwie międzynarodowym dla MŚP, jest do Państwa dyspozycji, by pomóc w określeniu skutecznej strategii rozwoju za granicą, w tym w wyborze rynków eksportowych o największym potencjale.

 

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Altios:

Marta Tchórzewska
VP Development and Advisory
m.tchorzewska@altios.com English version:

Financing for Small and Medium-sized Enterprises - an opportunity for business development

Gaining a competitive edge on the market is a challenge that Polish entrepreneurs face every day. Financing for small and medium-sized enterprises (SMEs) can serve as crucial support, enabling innovative development and expansion into new markets. It is worth learning about available sources of financing such as grants and brand promotion programmes in order to fully exploit their potential.

 

Grants as a business development opportunity
 

Grant funding for SMEs is an increasingly common form of support provided by both public institutions and private entities.
The call for applications for the Polish Agency for Enterprise Development’s (PARP) programme „Brand Promotion of Innovative
SMEs” is currently underway. Its aim is to strengthen the export potential of SME entrepreneurs on international markets.
Receiving a grant can significantly accelerate the development of a given entity, enabling it to undertake new projects and investments.

PARP Programme „Brand Promotion for Innovative SMEs”
 

The Programme „Brand Promotion of Innovative SMEs” offered by PARP is an exceptional opportunity for entrepreneurs
who want to distinguish themselves on the market with innovative products or services. Co-financing can be used for marketing initiatives that will help increase the company’s recognisability and reach new customers. Supported projects include, among others, promotional campaigns, participation in trade fairs and outbound economic missions.

The deadline for applications is 30 November 2023.
The support of up to 50% of the project value is possible and the pool of funds earmarked for project co-financing is PLN 155 million.
Comprehensive information regarding co-financing is accessible on the PARP website.

 

Key steps in the application process
 
In order to win a grant for your SME, you should first of all plan and prepare your application carefully.
Key steps include:
 • Analysis of available programmes and grants.
 • Preparing the project, defining its objective and budget and selecting the target markets.
 • Submitting the application, including all required documents, in a timely manner.

Obtaining funding requires careful preparation and understanding of the application procedures, so it is advisable to consult an expert
or use professional consulting services.

With over 30 years of extensive international consultancy experience in assisting SMEs, the Altios consultancy firm is ready to assist you in defining an effective strategy for a successful expansion abroad, including the identification of high-potential export markets.

We invite you to contact the Altios team:

Marta Tchorzewska
VP Development and Advisory
m.tchorzewska@altios.com

 

 

Źródła/ Sources: Puls Biznesu, PARP

Polskie Strefy Ekonomiczne w czołówce rankingu
Global Free Zones 2023 roku

Rok 2023 okazuje się być wyjątkowym czasem dla specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Tegoroczny ranking „Global Free Zones of the Year” opracowany przez analityków fDi Intelligence z grupy Financial Times wskazuje na silną pozycję polskich stref ekonomicznych jako atrakcyjny cel dla inwestorów zagranicznych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) zajęła 1 miejsce w Europie i 4 miejsce na świecie, a Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) znalazła się na 2 pozycji w Europie oraz na 10 na świecie.

Warto zaznaczyć, że w pierwszej dziesiątce rankingu nie znalazły się żadne inne kraje europejskie. To dowodzi atrakcyjności Polski
w oczach inwestorów zagranicznych w tym regionie.

Po raz kolejny pierwsze miejsce w rankingu zajęła Dubajska DMCC, a za nim uplasowała się chińska pilotażowa strefa Guangxi.
W tegorocznej edycji rankingu widoczna jest dominacja stref ekonomicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE).

Najlepsze strefy dla MŚP w Europie

 

KSSE jest liderem w wielu obszarach. Oprócz tytułu najlepszej strefy dla dużych najemców w Europie, sędziowie uznali ją także
za czołową strefę w regionie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z wiodących atutów KSSE jest akcelerator biznesu KSSENON, który oprócz nowoczesnych przestrzeni do wynajmu, obejmuje także tzw. centrum kompetencji –  miejsce realizacji praktyk zawodowych oraz specjalistycznych szkoleń. KSSE prowadzi również programy mające na celu wzmocnienie potencjału europejskich MŚP w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji.

ŁSSE pełni funkcję inkubatora przedsiębiorczości dla małych i średnich firm. Strefa oferuje finansowanie do 80% kosztów szkolenia pracowników MŚP w zakresie kompetencji technicznych. W ciągu ostatnich sześciu lat około 4 000 MŚP z regionu skorzystało
z tej możliwości, szkoląc 13 000 pracowników.

Ponadto, ŁSSE realizuje projekt Rethink Digital Hub, oferując MŚP doradztwo i usługi w zakresie sztucznej inteligencji (AI), robotyki
i automatyki, w tym internetu rzeczy (IoT) i sieci 5G, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) czy cyberbezpieczeństwa. Istnieją także możliwości finansowania i mentoringu poprzez wszechstronną sieć inwestorów i najemców ŁSSE, a także program akceleracji, który przez ostatnie 12 miesięcy wsparł 20 zagranicznych startupów.

 

Wynik Polski w międzynarodowym rankingu specjalnych stref ekonomicznych potwierdza jej atrakcyjność z perspektywy zagranicznych inwestorów oraz rosnące znaczenie tych stref w globalnej gospodarce.

 O rankingu

 

Ranking Global Free Zones of the Year jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla stref ekonomicznych. W tegorocznym konkursie wyłonionych zostało 69 kandydatów z całego świata, którzy zostali poddani wnikliwej analizie według zaktualizowanego
w tym roku i bardziej wymagającego zestawu kryteriów. English version:

Polish Economic Zones
at the top of the Global Free Zones 2023 ranking

The year 2023 is proving to be an exceptional time for Poland’s special economic zones. This year’s „Global Free Zones of the Year” ranking, prepared by Financial Times analysts fDi Intelligence, shows the strong position of Polish SEZs (Special Economic Zones)
as an attractive destination for foreign investors.

The Katowice Special Economic Zone (KSEZ) was ranked 1st in Europe and 4th globally, while the Łódź Special Economic Zone (ŁSEZ) was ranked 2nd in Europe and 10th globally.

It is worth noting that no other European countries made it into the top ten of the ranking. This demonstrates Poland’s attractiveness
in the eyes of foreign investors in the region.

Once again, the first place in the ranking was taken by Dubai DMCC, followed by China’s Guangxi pilot zone. In this year’s ranking,
the dominance of the United Arab Emirates (UAE) economic zones becomes apparent.

Best zones for SMEs in Europe
 

The KSEZ is a leader in many areas. Alongside the title of the best zone for large leaseholders in Europe, the judges also recognised
it as the leading zone in the region for small and medium-sized enterprises. One of the KSEZ’s key strengths is the KSSENON business accelerator, which, in addition to modern rental space, also includes a so-called competence centre – a place for apprenticeships
and specialised trainings. The KSEZ also runs programmes aimed at strengthening the potential of European SMEs in terms
of sustainable development and digitalisation.

The LSEZ operates as a business incubator for small and medium-sized companies. The zone offers funding of up to 80% of the cost
of training SME employees in technical skills. Over the past six years, around 4,000 SMEs in the region have benefited
from this opportunity, having trained 13,000 employees.

In addition, the LSEZ runs the Rethink Digital Hub project, offering SMEs advice and services in artificial intelligence (AI), robotics
and automation, including the Internet of things (IoT) and 5G networks, virtual and augmented reality (VR/AR) or cyber security.
There are also opportunities for funding and mentoring through the SEZ’s comprehensive network of investors and leaseholders,
as well as an accelerator programme that has supported 20 foreign startups over the past 12 months.

Poland’s score in the international ranking of special economic zones attests to its attractiveness from the perspective of foreign investors and the growing importance of these zones in the global economy.

 

About the ranking

The Global Free Zones of the Year ranking is one of the most prestigious awards for economic zones. This year’s competition selected 69 candidates from around the world, which were subjected to in-depth analysis according to a revised and more demanding
set of criteria updated this year.

Źródła/ Sources:

5 kroków do sukcesu w rekrutacji międzynarodowej

Dynamiczny rynek pracy i walka o talenty sprawiają, że rekrutacje pociągają dziś za sobą coraz więcej wyzwań. Precyzyjne określenie profilu kandydata i jego przyszłej roli w danej firmie, a potem wybór odpowiedniej osoby to zadania, które rodzą szereg trudności
w procesie pozyskiwania pracowników i które stają się jeszcze bardziej złożone w przypadku rekrutacji międzynarodowych.

Decydując się na poszukiwanie kandydatów za granicą, warto pamiętać o 5 kluczowych krokach, które pozwalają zwiększyć szanse
na sukces.

 

 1. Zdefiniowanie stanowiska i związanych z nim wyzwań

Przed rozpoczęciem międzynarodowej rekrutacji konieczne jest jasne zdefiniowanie danego stanowiska i jego miejsca w strukturach firmy, uwzględniając cele i zadania w krótkiej i długiej perspektywie.

Warto do tego zaangażować nie tylko dział HR i bezpośredniego managera, ale też inne osoby, które mają wpływ na proces rekrutacyjny i wspólnie określić następujące elementy:

Wizja: Dlaczego decydujemy się na rekrutację? Na jakie potrzeby firmy ma ona odpowiadać?

Cele zawodowe: Jakie są trzy główne cele przypisane nowemu pracownikowi w pierwszym roku lub innym wybranym okresie
(np. wejście na nowy rynek zagraniczny)?

Zakres obowiązków: Jakie są zadania na danym stanowisku? Które z nich są priorytetowe, a które mniej istotne?
W przygotowaniu konkretnej listę zadań warto oprzeć się na celach zdefiniowanych we wcześniejszym kroku. 

Przyszłość stanowiska: Jak kształtują się perspektywy rozwoju na tym stanowisku? Jakie wyzwania mogą się pojawić?

Precyzyjne określenie oczekiwań i wyzwań związanych z danym stanowiskiem pozwala przedstawić kandydatom jasną wizję celów
i zadań, a w konsekwencji zwiększyć szanse na sukces.

Na tym etapie warto również określić szczegóły samego procesu, w tym jego ramy czasowe oraz osoby bezpośrednio zaangażowane.

 

 1. Określenie oczekiwanych umiejętności miękkich

Rekrutacje międzynarodowe, m.in. ze względu na wielokulturowy kontekst, są trudniejsze niż procesy selekcji w obrębie jednego kraju. Odpowiedzialność rekrutera jest tu dwojaka: przeprowadzenie skutecznego procesu rekrutacji oraz znalezienie pracownika, którego wartości są zgodne z wartościami firmy, mając jednocześnie na uwadze specyfikę kulturową danego kraju.

Przed rozpoczęciem międzynarodowej rekrutacji konieczne jest zatem doprecyzowanie umiejętności miękkich wymaganych
od kandydatów i to w sposób, który będzie umożliwiał ich weryfikację w procesie selekcji. Najczęściej poszukiwane umiejętności miękkie to m.in. łatwość adaptacji do pracy w różnych środowiskach, otwartość na wielokulturowość, szybkie podejmowanie decyzji.

Umiejętności te są obecnie nie mniej ważne niż kompetencje stricte techniczne (w tym znajomość języków, specjalistyczne szkolenia, doświadczenie w konkretnym sektorze), które jeszcze do niedawna odgrywały kluczową rolę w procesach rekrutacji.

 

 1. Koncentracja na przejrzystym i atrakcyjnym ogłoszeniu o pracę 

Ogłoszenie o pracę to często pierwszy kontakt kandydata z daną firmą, stąd warto zadbać, by określało ono nie tylko samo stanowisko, ale też wartości reprezentowane przez przyszłego pracodawcę.

Zaoferowanie atrakcyjnych perspektyw rozwoju i inspirującego środowiska pracy zwiększa szanse na pozyskanie ciekawych kandydatów. Pandemia C0VID-19 oraz wejście na rynek pokolenia Z sprawiły, że czynniki pozafinansowe zaczęły odgrywać coraz większą rolę. Zakres zadań, nowe wyzwania, wartości firmy, środowisko pracy, możliwość pracy zdalnej czy równowaga między pracą
a życiem prywatnym to kryteria, które coraz częściej determinują zainteresowanie daną ofertą w większym stopniu,
niż samo wynagrodzenie.

Dobrze przygotowane ogłoszenie powinno zawierać:

 • Precyzyjnie określone stanowisko
 • Kontekst stanowiska i prowadzonej rekrutacji
 • Opis zadań
 • Oczekiwania względem kandydata
 • Wartości firmy oraz korzyści oferowane przez pracodawcę

Precyzyjne, a jednocześnie atrakcyjne ogłoszenie pozwala na przyciągnięcie najlepszych kandydatów i zwiększa szanse powodzenia danej rekrutacji. Nie jest to jednak jedyny sposób,  którego warto korzystać, szukając pracownika za granicą.

 

 1. Proaktywne wyszukiwanie kandydatów

Szacuje się, że ponad 70% rekrutacji na stanowiska związane z działami sprzedaży, zarządzaniem, marketingiem lub eksportem
jest finalizowanych w ramach proaktywnego poszukiwania kandydatów. Oznacza to, że to rekruter nawiązał kontakt z daną osobą
ze względu na jej profil i posiadane doświadczenie i nie ograniczał się jedynie do aplikacji spływających w odpowiedzi na ogłoszenie.  Taka forma rekrutacji pozwala nawiązać kontakt z osobami, które nie szukają aktywnie pracy, mogą jednak być zainteresowane zmianą stanowiska, jeśli zostanie im przedstawiona atrakcyjna oferta.

Duża skuteczność proaktywnego poszukiwania kandydatów to jego niewątpliwa zaleta, wyzwaniami pozostaje jednak czasochłonność takiego podejścia i dostępność odpowiednich  baz danych. Aby ułatwić sobie ten proces warto:

 • zainwestować w odpowiednie narzędzia (na przykład internetowe biblioteki CV).
 • zlecić rekrutację zewnętrznej firmie, która ma zarówno narzędzia jak i kompetencje, by odpowiednio budować relacje
  z potencjalnymi kandydatami.
 
 1. Zrozumienie zagadnień związanych z międzynarodową rekrutacją

Niezależnie od tego, czy rekrutacja odbywa się wprost na rynku zagranicznym, czy też dotyczy stanowisk związanych z szeroko rozumianym międzynarodowym rozwojem, należy w tym procesie uwzględnić kwestie związane z globalnym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Do najważniejszych aspektów zaliczyć należy:

Aspekt kulturowy: praktyki i zwyczaje biznesowe za granicą często znacznie różnią się od lokalnych zwyczajów; ich zrozumienie
jest kluczowe, by zrekrutować osobę potrafiącą sprawnie funkcjonować w danym środowisku

Aspekt prawny: dopełnienie niezbędnych procedur związanych z zatrudnieniem — poczynając od wyboru odpowiedniej formy prawnej przez uwzględnienie lokalnych przepisów (prawo pracy, wynagrodzenie, składki, opieka zdrowotna, urlopy itp.) po kwestie specyficzne związane np. z oddelegowaniem pracownika do pracy za granicą (relokacja międzynarodowa).

Ze względu na złożoność kwestii prawnych, które wprost przekładają się na rekrutację, a potem funkcjonowanie pracownika, w procesie międzynarodowej rekrutacji dobrze jest korzystać z usług lokalnych ekspertów. Nie tylko udzielą oni wszystkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących lokalnej specyfiki (zarówno prawnej jak i biznesowej), ale też dysponują bazami danych i sieciami kontaktów, które pozwalają znacznie przyspieszyć proces rekrutacji i zwiększyć jego szanse na sukces.

 

Monika Majewska, HR Manager na Europę Środkową w ALTIOS:

„Gdy myślimy o rekrutacji międzynarodowej, skupiamy się na procesie pozyskiwania kandydatów zarówno dla zagranicznych klientów
na polskim rynku jak i dla polskich podmiotów za granicą. Rekrutacja taka,  choć zbliżona do procesu rekrutacji lokalnej,
wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami takimi jak kwestie prawne, różnice kulturowe czy  bariery językowe.

Mając na uwadze, że rekrutacja jest często pierwszą formą kontaktu kandydata z daną firmą, szczególnie ważne jest, by w takim procesie przestrzegać określonych standardów – możliwe szybkiej reakcji na wysłane zgłoszenie, regularnej komunikacji i przekazywania informacji zwrotnej. Wszystko to składa się bowiem na pozytywny obraz przyszłego pracodawcy i jego employer branding, co jeszcze szczególnie istotne w przypadku podmiotów, które dopiero wchodzą na dany rynek i nie miały wcześniej okazji, by zbudować na nim wizerunku rozpoznawalnego i wiarygodnego partnera.

W naszej praktyce widzimy, że precyzyjne określenie profilu kandydata i wymagań związanych z danym stanowiskiem zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces rekrutacji, szczególnie w przypadku kadry zarządzającej (wśród których znajdują się kierownicy oddziałów, dyrektorzy sprzedaży, key account). Warto pamiętać, by dopasować oczekiwania względem kandydata do specyfiki lokalnego rynku,
w czym pomóc może lokalny partner. Jego znajomość realiów wybranego kraju, w tym regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia,
a także dostęp do szerokich baz danych jest dużym wsparciem w procesie i pozwala rozwiać obawy mogące się pojawiać w przypadku międzynarodowych rekrutacji.” 

 

Jako Altios, międzynarodowa firma doradcza wspierająca klientów w rozwoju działalności zagranicznej, mamy bogate doświadczenie
w rekrutacjach różnorodnych profili (np. dyrektorzy oddziału; dyrektorzy sprzedaży, handlowcy, personel administracyjny).

Jeśli zastanawiają się Państwo nad międzynarodową rekrutacją i szukają wsparcia w tym procesie, zapraszamy do kontaktu z:

Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: 
m.tchorzewska@altios.comEnglish version:

5 key steps to succeed your international recruitment

In light of the dynamic nature of the labor market and the intensifying competition for top talent, the realm of recruitment has grown increasingly complex. Accurately delineating a candidate’s profile and future role within a given organization, followed by the meticulous selection of the ideal candidate, pose challenges during the sourcing process, which become even more complex when it comes
to international recruitment.

When deciding to search for candidates abroad, it is worth considering 5 key steps to increase the chances of success.

 

 1. Defining the position and its challenges

Before starting your international recruitment, it is essential to outline the targeted position’s scope within the organizational framework. This entails a comprehensive consideration of the short and long-term objectives, all while involving not only the Human Resources department and the immediate manager, but also other decision-making people in the recruitment process.

Collaboratively, they should define the following elements:

The vision: Why do we choose to recruit? What need(s) are we addressing?

Career objectives: What are the 3 main objectives assigned to the new talent during their first year (e.g. to enter a new foreign market)?

Responsibilities: What are the primary and secondary responsibilities? Delve into the job’s intricacies, distinguishing between
high-priority and lower-priority tasks. Constructing a detailed task list should align with objectives delineated in a previous step.

The future of the position: What are the prospects for development? What are the challenges ahead?

Position’s future outlook: What are the prospects for development? Envisage the career trajectory for the position, anticipating
any potential challenges.

Precision in defining role expectations and challenges empowers you to furnish candidates with a lucid understanding of objectives
and responsibilities, thereby elevating the prospects for success.

Once the position and its stakes are clearly defined, you will be able to establish the recruitment specifications to maximize
your chances of integrating the right person.

 

 1. Identifying the desired soft skills

International recruitment, partly due to its multicultural context, presents more complex challenges compared to domestic selection processes. The recruiter’s responsibility extends beyond executing an effective recruitment procedure; it also involves identifying candidates whose values align with those of the company while taking into account the cultural nuances of the target country.

Prior to embarking on international recruitment, it is imperative to clearly define the soft skills expected of candidates in a manner conducive to assessment during the selection process.
The most frequently sought soft skills include adaptability to work in different environments, openness to multiculturalism, as well
as quick decision-making.

These skills are now no less important than strictly technical competences (such as language skills, specialized training, experience
in a specific sector), which until recently played a key role in recruitment processes.

 

 1. Focusing on a neat and attractive job advertisement

A job advertisement often serves as a candidate’s first contact with a company, so it is worth ensuring that it identifies not only
the position itself, but also the values represented by the prospective employer.

Offering attractive development prospects and an inspiring working environment increases the chances of attracting interesting candidates. The C0VID-19 pandemic and the entry of generation Z into the market have made non-financial factors play an increasingly important role. The scope of tasks, new challenges, company values, working environment, the possibility to work remotely or a work-life balance are the criteria that increasingly determine the interest in an offer more than the salary itself.

A well-prepared advertisement should encompass:

 • A precise position description
 • Context surrounding the position and recruitment process
 • Detailed tasks description
 • Candidate expectations
 • Company values and employer benefits

A precise yet attractive advertisement allows you to attract the best candidates and increases the chances of success of a given recruitment. However, this is not the only way to use when looking for an employee abroad.

 

 1. Proactive candidate sourcing

It is estimated that over 70% of recruitments for roles in sales, management, marketing, or export are successfully concluded through proactive candidate sourcing. In this approach, the recruiter initiates contact with individuals based on their profiles and experience, going beyond relying solely on responses to job postings. This method facilitates engagement with professionals,
 who may not be actively job hunting but could be convinced by an appealing offer.

Proactive candidate sourcing boasts remarkable effectiveness, yet it does pose challenges, including the time-intensive nature
 of the approach and the need for access to suitable databases. To streamline the process it’s worth to:

 • consider investing in appropriate tools, such as online CV databases.
 • explore the option of outsourcing recruitment to an external agency equipped with both the tools and expertise to foster relationships with potential candidates.
 

 

 1. Navigating the complexities of international recruitment

Whether recruiting directly for the foreign market or for positions related to international development in the broadest sense,
cross-cultural and human resource management issues must be considered in the process.

Key considerations encompass:

Cultural aspect: business practices and customs abroad are often very different from local customs; understanding them
is a key to recruiting a person who can function efficiently in a given environment.

Legal Compliance: addressing the requisite employment procedures, from selecting the appropriate legal structure while adhering
to local regulations (labor laws, compensation, benefits, healthcare, and leave policies), to tackling specific issues like international employee relocation.

Owing to the complexity of legal matters that directly influence recruitment and employee operations, engaging local experts
in the international recruitment process is highly advisable. Not only can they provide comprehensive insights into local nuances,
both legal and business-related, but they also possess extensive databases and networks that expedite the recruitment process, significantly enhancing the likelihood of success.

 

Monika Majewska, HR Manager for Central Europe at ALTIOS:

„When we think about international recruitment, we focus on the process of sourcing candidates both for foreign clients on the Polish market and for Polish entities abroad. Such recruitment, although similar to the local recruitment process, involves additional challenges such as legal issues, cultural differences or language barriers.

Bearing in mind that recruitment is often the first form of contact between a candidate and a given company, it is particularly important
to adhere to certain standards in such a process – a rapid response to the application sent, regular communication as well as feedback – all of this contributes to a positive image of the future employer and its employer branding, which is even more important
in the case of entities that are just entering a given market and have not had the opportunity to build an image of a recognizable
and reliable partner in it before.

In our practice, we see that a precise determination of the candidate’s profile and requirements for a given position definitely facilitates
and accelerates the recruitment process, especially in the case of managers (such as branch managers, sales directors, key accounts).
It is important to carefully match expectations towards a candidate to the specifics of the local market, which can be achieved
with the help of a local partner. The partners’ knowledge of the realities of the selected country, including employment regulations,
as well as access to a wide range of information on the local market, may help in the international recruitment process.”

 

At Altios, an international consulting firm that supports clients in the development of overseas business, we have extensive experience in recruiting diverse profiles (for instance, branch managers; sales directors, salespeople, administrative staff).

If you are considering international recruitment and if are looking for support in the process, we invite you to contact us:

Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail:
m.tchorzewska@altios.com

 

Obowiązkowa rejestracja opakowań na czeskim rynku
e-commerce

E-commerce in Czech Republic

Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów nałożyła obowiązek rejestracji materiałów opakowaniowych na szeroki katalog podmiotów. Obowiązek ten dotyczy m.in. firm, które sprzedają swoje produkty do konsumentów w kraju innym niż kraj siedziby jak i firm prowadzących sprzedaż za granicą przez platformy typu e-commerce.

Opakowania wymagające rejestracji to m.in. papier, karton, tektura falista, plastik, opakowania metalowe, opakowania z aluminium, opakowania szklane oraz opakowania tekturowe do produktów płynnych.

Zapisy dyrektywy oznaczają, że obowiązek rejestracji wiąże także polskie spółki prowadzące sprzedaż online w krajach UE. Dotyczy
to między innymi firm aktywnie działających w Czechach, gdzie branża e-commerce cieszy się ogromną popularnością (obecnie
13,5% przychodów z krajowego handlu towarami konsumpcyjnymi) i według prognoz jej znaczenie będzie nadal rosło.

W przypadku rynku czeskiego podmiotem właściwym ds. rejestracji jest Eko-kom. Altios oferuje pomoc w procesie rejestracji polskich spółek w tym organie oraz wsparcie w przygotowaniu wymaganych prawem deklaracji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: m.tchorzewska@altios.comEnglish version:

Mandatory registration of packaging on the Czech e-commerce market

The EU packaging and waste directive has imposed an obligation to register packaging materials on a broad catalogue of entities.
This obligation applies, among others, to companies that sell their products to consumers in a country other than their country
of establishment, as well as to companies selling abroad through e-commerce platforms.

Packaging that is required to be registered includes paper, cardboard, corrugated cardboard, plastic, metal packaging, aluminium packaging, glass packaging and cardboard packaging for liquid products.

The provisions of the directive mean that the obligation to register also binds Polish companies selling online in EU countries.
This applies, among others, to companies actively operating in the Czech Republic, where the e-commerce sector is extremely popular (currently 13.5% of revenues from domestic trade in consumer goods) and is forecast to continue growing in importance.

For the Czech market, the competent entity for the registration is Eko-kom. Altios offers assistance in the process of registering Polish companies at this authority and support in preparing the legally required declarations.

If you have any questions, please feel free to contact us:

Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: 
m.tchorzewska@altios.com

 

Dynamiczny wzrost inwestycji polskich firm pomimo stagnacji gospodarczej

Możliwe przyczyny tego ciekawego trendu

Dynamiczny wzrost inwestycji polskich firm pomimo stagnacji gospodarczej

Ostatnie dane za pierwsze półrocze 2023  wykazały wzrost nakładów na inwestycje w polskich średnich i dużych przedsiębiorstwach i to pomimo obecnej stagnacji gospodarczej oraz spadku popytu konsumenckiego w Polsce i Europie, a także wbrew przewidywaniom analityków, którzy spodziewali się spadków.

 

Poniższe kluczowe czynniki mogą tłumaczyć tę zaskakującą sytuację:

 

1.    Wykorzystanie funduszy europejskich: W 2023 roku kończy się okres wydawania przyznanych przez Unię Europejską funduszy z perspektywy 2014-2020. Wiele podmiotów przyspieszyło w związku z tym realizację projektów, co mogło pozytywnie wpłynąć na zwiększenie inwestycji w ostatnim okresie.

Dodatkowo należy wspomnieć, że rząd zdecydował się na częściowe prefinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy z funduszy krajowych, pomimo jego obecnej blokady przez Unię Europejską.

2.  Przesunięcia w łańcuchach dostaw: Pandemia i wojna w Ukrainie przyspieszyły trend przenoszenia dostaw przez zachodnie korporacje do państw bliższych geograficznie
i politycznie. Korzystna lokalizacja i stabilna sytuacja społeczno-gospodarcza sprawiają, że Polska jest potencjalnym beneficjentem tego trendu i przyciąga kolejne inwestycje.

Polska zanotowała w ostatnim okresie wzrost projektów typu greenfield, jednak eksperci nie są zgodni, na ile jest to efektem właśnie nearshoringu i friendshoringu.

3.      Realizacja opóźnionych zamówień: W latach 2021-2022 wiele firm napotykało na trudności
w dostępie m.in. do maszyn i sprzętu. Szczególnie znaczący wzrost inwestycji w środki transportu zdaje się potwierdzać, że mimo pogarszającej się koniunktury i rosnącej niepewności polskie firmy zdecydowały się podtrzymać realizację zleceń z tamtego okresu.

4.  Transformacja energetyczna: Wstrząs energetyczny sprzyja inwestycjom w alternatywne źródła energii i projekty poprawiające efektywność energetyczną, dlatego nie powinno dziwić, że to właśnie w sektorze energetycznym widoczny jest duży wzrost poziomu inwestycji.

5. Poprawa wyników finansowych: Oddłużenie przedsiębiorstw w ostatnich latach spowodowało zwiększenie dostępnego kapitału. Mimo spadających zysków, zwroty z kapitału w wielu branżach wciąż pozostają na tyle atrakcyjne, że skłaniają firmy do podejmowania decyzji inwestycyjnych nawet w warunkach wysokich stóp procentowych.

 

Polskie średnie i duże firmy mają na tyle silną pozycję, że są gotowe inwestować i tym samym dążyć do zwiększenia konkurencyjności również w niesprzyjających warunkach rynkowych. Na poziom tych inwestycji wpływ mają m.in. środki publiczne, zmiany w łańcuchach dostaw oraz specyficzna sytuacja na konkretnych rynkach. Tempo przyszłych inwestycji jest obecnie trudne do przewidzenia, jednak z pewnością będzie w znacznym stopniu zależeć od szybkiego uruchomienia środków z funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 i stopnia ich wykorzystania. Dla Polski przewidziane jest 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł.

 

Źródło: Puls Biznesu

Link do artykułuEnglish version:

Dynamic growth in investment by Polish companies despite economic stagnation

Possible causes of this interesting trend

The latest data for the first half of 2023 showed an increase in investment expenditures in Polish medium and large companies, despite the current economic stagnation and a slump in consumer demand in Poland and Europe  and contrary to the predictions of analysts who expected declines.

 

The following key factors may explain this surprising situation:

 

1.   The use of European funds: In 2023, the period for spending the funds allocated by the European Union from the 2014-2020 perspective comes to an end. Many entities have therefore accelerated the implementation of projects, which may have positively influenced the increase in investments in the last period. It’s worth mentioning that  the government decided to partially pre-finance projects under the National Reconstruction Plan with national funds, despite its current blockade by the European Union.

 2.    Shifts in supply chains: The pandemic and the war in Ukraine accelerated the trend of Western corporations shifting supplies to countries geographically and politically closer. Poland’s favourable location and stable socio-economic situation makes it a  potential  beneficiary of this trend and attracts further investment. Poland has seen an increase in greenfield projects in recent times, but experts have different views on how much of this is due precisely to nearshoring and friendshoring.

 3.  Fulfilment of delayed orders: During 2021-2022, many companies have encountered difficulties in accessing, i.a. machinery and equipment. A significant increase in investments in transport equipment seems to confirm that, despite the deteriorating economy and increasing uncertainty, Polish companies decided to sustain the fulfilment of orders from that period. 

4.   Energy transformation: The energy shakeout favours investment in alternative energy sources and projects to improve energy efficiency, so it should come as no surprise that it is in the energy sector that a large increase in investment levels is evident.

5.   Improved financial results: The deleveraging of companies in recent years has increased the availability of capital. Despite falling profits, returns on capital in many industries still remain attractive enough to induce companies to make investment decisions even in a high interest rate environment.

 

Polish medium and large companies are in such a strong position that they are ready to invest and increase their competitiveness even in unfavourable market conditions. The level of these investments is influenced by, among other things, public funds, changes in supply chains and the specific situation on particular markets. The pace of future investment will largely depend on the rapid mobilisation of funds in the next financial perspective 2021-2027 and the extent to which they are utilised. EUR 76 billion, or almost PLN 350 billion, is foreseen for Poland.

 

Source: Puls Biznesu

Link to article

Indyjski sektor zielonych technologii - perspektywy i wyzwania. Szybko rozwijający się rynek zrównoważonych rozwiązań

Wraz z coraz powszechniejszą świadomością konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla i prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony, branża zielonych technologii rozwija się w bezprecedensowym tempie. 

W szczególności Indie stają się kluczowym graczem w tej dziedzinie – rząd tego kraju intensywnie inwestuje w energię odnawialną
i zrównoważone projekty infrastrukturalne. Stwarza to wiele możliwości dla zagranicznych firm, które chcą wejść na rynek indyjski.

W tym wpisie przyjrzymy się dokładnie branży zielonych  technologii, perspektywom dla zagranicznych firm w Indiach, zaleceniom dotyczącym udziału w targach branżowych w Indiach oraz obecnym wyzwaniom dla tego sektora.

 

Branża Zielonych Technologii

Branża zielonych technologii to pojęcie, obejmujące szeroki zakres technologii i rozwiązań, mających na celu zmniejszenie wpływu działalności człowieka na środowisko. Obejmuje to odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, energooszczędne budynki i systemy transportowe, zrównoważone metody rolnicze i wiele innych.

 

Perspektywy dla spółek zagranicznych w Indiach

Indie szybko stają się kluczowym graczem w branży zielonych  technologii, stwarzając szeroki wachlarz możliwości dla zagranicznych firm, które chcą wejść na ten rynek. Wraz z naciskiem rządu na redukcję emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, rynek indyjski ma rosnąć ekspresowo w nadchodzących latach. Zagraniczne firmy z branży energii słonecznej, wiatrowej, magazynowania energii i pojazdów elektrycznych mogą wykorzystać ten wzrost i ugruntować swoją pozycję na rynku indyjskim.

 

 

 • Energia słoneczna: Według niedawnego raportu, moc elektrowni słonecznych w Indiach wzrosła z 6,76 GW w 2016 r. do 54 GW
  w 2022 r.,
  przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 41,39%. Tak znaczący wzrost świadczy o zaangażowaniu
  Indii w zieloną energię i ich potencjale jako lidera w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi. Zgodnie z najnowszymi planami, indyjski rząd postawił sobie za cel zwiększenie mocy elektrowni słonecznych z 30 GW do 100 GW. Stanowi to doskonałą okazję dla zagranicznych firm z sektora energii słonecznej do wejścia na indyjski rynek.
 • Energia wiatrowa: Energia wiatrowa to kolejny obszar, w którym Indie przodują: kraj ten ma czwartą co do wielkości na świecie zainstalowaną moc energii wiatrowej, a rząd chce zwiększyć tę moc do 60 GW. Indyjski sektor energii odnawialnej stale przyciąga znaczące inwestycje zagraniczne, a firmy z całego świata są zaangażowane w projekty energetyki wiatrowej w tym kraju. Według Ministerstwa Handlu i Przemysłu bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w indyjskim sektorze energii odnawialnej wyniosły 251 mln dolarów w trzecim kwartale roku obrotowego 2023.
 • Magazynowanie energii: Magazynowanie energii jest również ważnym obszarem wzrostu w Indiach, gdyż kraj ten inwestuje
  w projekty, mające na celu poprawę stabilności i niezawodności sieci. Rząd Indii obniżył podatek GST na wszystkie rodzaje akumulatorów litowo-jonowych (które są używane w pojazdach elektrycznych, urządzeniach elektronicznych zasilanych sztuczną inteligencją itp.) z 28% do 18%, co obniżyło koszty produkcji i sprawiło, że akumulatory litowo-jonowe stały się bardziej przystępne cenowo w kraju. Oczekuje się, że indyjski rynek akumulatorów litowo-jonowych będzie rósł w tempie 28% CAGR w latach
  2023-2031
  .
 • Pojazdy elektryczne: Indyjski rynek pojazdów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie – według prognoz, w latach
  2020-2025 ma osiągnąć CAGR na poziomie 44,5%. Według założeń, głównymi czynnikami, które mają wpłynąć na takie wyniki,
  są projekty rządowe, spadające ceny baterii i rosnąca świadomość konsumentów. Rząd ogłosił plany, aby wszystkie nowe pojazdy sprzedawane w Indiach do 2030 r. były elektryczne, a przejście kraju na szybką mobilność elektryczną pomoże zaoszczędzić prawie jedną gigatonę emisji dwutlenku węgla z pojazdów. Indie wykazują coraz większe nadzieje w tym kierunku w związku
  z ostatnimi zmianami politycznymi, co można zaobserwować w programie Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid
  and) Electric Vehicles II (FAME II), który został przedłużony przez rząd z 2022 r. do końca marca 2024 r. Stanowi to doskonałą okazję dla zagranicznych firm z branży pojazdów elektrycznych do promowania się w tym kraju, ponieważ jest to największy rynek pojazdów dwukołowych na świecie.
 
 

                                                                                    Więcej informacji o branżach tutaj

 

 

Porady dotyczące udziału w targach branżowych w Indiach

Udział w specjalistycznych wystawach branżowych w Indiach może być świetnym sposobem dla zagranicznych firm, aby dowiedzieć
się więcej o rynku i nawiązać cenne kontakty.

 • Zapoznaj się wcześniej z targami, aby zidentyfikować firmy i uczestników najbardziej odpowiednich dla Twojej firmy.
 • Przygotuj solidną prezentację i materiały marketingowe, aby zaprezentować swoje produkty i usługi.
 • Nawiązuj jak najwięcej kontaktów i kontynuuj je po wydarzeniu.
 
 

Wyzwania dla branży

Pomimo wielu możliwości w branży zielonych technologii, należy pokonać kilka wyzwań. Należą do nich:

 • Wysokie koszty początkowe: Wiele rozwiązań z zakresu zielonych technologii wymaga znacznych inwestycji początkowych,
  co może stanowić barierę dla niektórych firm.
 • Brak wsparcia rządowego: W niektórych przypadkach polityka i regulacje rządowe mogą tylko częściowo wspierać rozwiązania
  z zakresu zielonych technologii.
 • Ograniczona infrastruktura: W niektórych obszarach konieczne może być wdrożenie niezbędnej infrastruktury w celu wsparcia wdrażania rozwiązań z zakresu zielonych technologii.
 
 

                                                                                              Skontaktuj się z nami!

 

W Altios jesteśmy zaangażowani w pomaganie firmom w zmniejszaniu ich wpływu na środowisko i prowadzeniu działalności w sposób bardziej zrównoważony. Zapraszamy do odwiedzenia nas, aby dowiedzieć się więcej o naszych najnowszych rozwiązaniach w zakresie zielonej energii. Razem możemy pomóc zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

 

 English version:

Inside India’s Clean tech Industry – Opportunities and Challenges. A Rapidly Growing Market for Sustainable Solutions

 

As the world becomes increasingly conscious of the need to reduce carbon emissions and operate more sustainably, the clean technology industry is growing at an unprecedented rate. India, in particular, is emerging as an important player in the field, with its government investing heavily in renewable energy and sustainable infrastructure projects. This presents a wealth of opportunities for foreign companies looking to enter the Indian market.

In this article, we’ll take a closer look at the clean tech industry, the opportunities for foreign companies in India, tips for attending industry-specific exhibitions in India, and the industry’s challenges today.

 

Clean Tech Industry

The clean tech industry is a broad term that encompasses a wide range of technologies and solutions designed to reduce the environmental impact of human activity. This includes renewable energy sources like solar and wind power, energy-efficient buildings and transportation systems, sustainable agricultural practices, and more.

 

Opportunities for Foreign Companies in India

India is rapidly becoming a key player in the clean tech industry, presenting a wide range of opportunities for foreign companies looking to enter the Indian market. With the government’s focus on reducing carbon emissions and increasing the use of renewable energy,
the Indian market is set to grow exponentially in the coming years. Foreign companies in the solar, wind, energy storage
and EV industries can tap into this growth and establish a foothold in the Indian market.

 • Solar Power: According to a recent report, India’s solar energy capacity has grown from 6,76 GW in 2016 to 54 GW in 2022,
  with a compound annual growth rate (CAGR) of 41,39%. Such significant growth demonstrates India’s commitment to clean energy and its potential as a leader in the global fight against climate change. From the most recent plans, the Indian government
  has targeted increasing its solar power capacity from 30 GW to 100 GW. This presents a huge opportunity for foreign companies
  in the solar energy sector to tap into the Indian market.
 • Wind Power: Wind power is another area where India is leading: the country has the world’s fourth-largest installed wind power capacity, and the government is looking to increase this capacity to 60 GW. India’s renewable energy sector is continuously attracting significant foreign investments, with companies from around the world involved in wind power projects in the country. According to the Ministry of Commerce and Industry, foreign direct investment (FDI) in India’s renewable energy sector stood
  at USD 251 million in the third quarter of the financial year 2023.
 • Energy Storage: Energy storage is also an important area of growth in India, with the country investing in projects to improve grid stability and reliability. The Indian Government has reduced the GST on all types of lithium-ion batteries (which are used for electric vehicles, AI-powered electronic devices, etc.) from 28% to 18%, which reduced the cost of production and made lithium-ion batteries more affordable in the country. The India lithium-ion battery market of such batteries is expected to grow
  at a CAGR of 28% from 2023 to 2031.
 • Electric Vehicles: The Indian EV market is growing rapidly – according to previsions, it is expected to achieve CAGR
  of 44.5% between 2020 and 2025
  . The main factors that shall influence such results are the government policies, decreasing battery prices, and increasing consumer awareness. The government announced plans to make all new vehicles sold in India
  by 2030 to be electric, and the country’s shift to high-speed electric mobility will help save nearly one gigaton of carbon dioxide emissions from vehicles. India has been showing increasing promise with recent policy developments, which could be observed
  in the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles II (FAME II) scheme which was extended
  by the government from 2022 to the end of March 2024. This presents an excellent opportunity for foreign companies
  in the EV industry to promote themselves in this country, as it is the largest two-wheeler market in the world.
 
 

                                                                                      Know more about the industries here

 

 

Tips for Attending Industry-Specific Exhibitions in India

Attending industry-specific exhibitions in India can be a great way for foreign companies to learn more about the market and make valuable connections.

 • Research the exhibition beforehand to identify the companies and attendees most relevant to your business.
 • Prepare a strong pitch and marketing materials to showcase your products and services.
 • Network as much as possible, and follow up with any contacts you make after the event.
 
 

Challenges for the Industry

Despite the many opportunities in the clean tech industry, several challenges must be overcome. These include:

 • High initial costs: Many clean tech solutions require significant upfront investments, which can be a barrier for some companies.
 • Lack of government support: In some cases, government policies and regulations may only partially support clean tech solutions.
 • Limited infrastructure: In some areas, the necessary infrastructure may need to be implemented to support the deployment
  of clean tech solutions.

                                                                                                   Come and Visit Us!

 

At Altios, we are committed to helping companies reduce their environmental impact and operate more sustainably.
We invite you to come and visit us to learn more about our cutting-edge clean energy solutions.
Together, we can help build a more sustainable future for all.

 

ALTIOS Corporate Finance wspiera SUSTY WASTES SOLUTIONS
w stworzeniu polsko-francuskiej grupy SWS-PG

ALTIOS Corporate Finance wspiera SUSTY WASTES SOLUTIONS w stworzeniu polsko-francuskiej grupy SWS-PG

Czerwiec 2023

 

 

Wzmocnienie pozycji w Polsce i we Francji

 

        W kwietniu 2023 roku wspólnicy Susty Wastes Solutions, francuskiej spółki oferującej usługi projektowania i wykonywania linii sortowniczych do selektywnej zbiórki odpadów, oraz wspólnicy Polmecanic Group, polskiej grupy spółek specjalizujących się w produkcji, montażu i serwisie instalacji do recyklingu odpadów, zdecydowali o połączeniu działalności.

    Nowo utworzona grupa SWS-PG to 12 spółek na terenie Francji, Belgii, Niemiec i Polski oraz zespół 300 specjalistów oferujących pełną integrację pionową obsługi instalacji dla selektywnej zbiórki odpadów, a także m.in. montaż konstrukcji stalowych, modernizację urządzeń przemysłowych oraz relokację urządzeń i linii produkcyjnych.

     Decyzja o połączeniu sił, będąca efektem wieloletniej współpracy obu podmiotów, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie synergii istniejących między stronami transakcji, a tym samym na dalsze wzmacnianie pozycji grupy SWS-PG na europejskim rynku. 

 

Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance

      Dział Corporate Finance Altios Polska doradzał Susty Wastes Solutions w transakcji zakupu udziałów Polmecanic Group. Rolą Altios było przygotowanie we współpracy z doradcami sprzedających dokumentacji transakcyjnej zgodnie z ustaleniami stron oraz wymogami polskiego prawa.

 

Komentarz Susty Wastes Solutions

 

“Jesteśmy dumni z tego projektu i możliwości, które się w związku z nim otwierają. Relacja, którą od kilku lat budujemy między Polską a Francją była bardzo silna, a teraz została dodatkowo wzmocniona.

Cieszymy się, że możemy połączyć nasze wartości, dzielić się doświadczeniami i poszerzyć ofertę, aby jeszcze lepiej służyć naszym obecnym i przyszłym klientom.

Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom prawnym i finansowym za zaufanie, a firmie Altios za wsparcie w realizacji projektu. “

Georges CHALAIN, Dyrektor Generalny Susty Wastes Solutions

 

Komentarz Polmecanic Group

 

„Połącznie dwóch tak dynamicznych grup to dla mnie powód do dużej satysfakcji.  Z jednej strony wydaje mi się to naturalną konsekwencją naszej udanej dotychczasowej współpracy. Łączy nas przecież wiele – podejście biznesowe, wartości i aspiracje. Bardzo dobrze uzupełniamy się również pod względem kompetencji branżowych.

Z drugiej strony wierzę, że przed nami nowe możliwości biznesowe, nowe ścieżki rozwoju, a także nowe okazje do wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy.

Jestem nie tylko dumny z tego, co osiągnęliśmy do tej pory, ale też z optymizmem patrzę w przyszłość, myśląc o wspólnych projektach”.

Adam Bokwa, Prezes Polmecanic GroupKomentarz Altios Corporate Finance

 

„Niezwykle przyjemnie jest wspierać transakcję dokonywaną pomiędzy osobami znającymi się i współpracującymi od lat, transakcję, która jest kolejnym krokiem w rozwoju wyspecjalizowanych podmiotów na ważnym i rozwojowym rynku recyklingu odpadów w Europie, tym bardziej, że dotyczy ona spółek z krajów, które są mi szczególnie bliskie: Francji i Polski.”

 

Zdzislaw Dominik, Wiceprezes Altios PolskaUczestnicy


Doradcy kupującego:

 

Ø  Doradztwo prawne:           Pierre-Yves MILIN (adwokat, Cabinet Milin)

Ø  Altios Corporate Finance:   Zdzislaw DOMINIK (Wiceprezes Altios Polska) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)

 

 Doradcy sprzedających :  

 

Ø  Doradztwo prawne:           Katarzyna WILAMOWSKA (radca prawny)

Łukasz KRAWCZYK  (radca prawny, kancelaria SKR Stelmach Krawczyk Romanow) 

                

 

 O ALTIOS: Od 1991 roku Altios oferuje rozwiązania w zakresie międzynarodowego rozwoju dla małych i średnich firm. Kompleksowo wspieramy naszych klientów w projektach ekspansji zagranicznej, ułatwiając im efektywne wejście lub rozwój na wybranych rynkach – od przygotowania strategii, przez założenie i prowadzenie codziennej obsługi lokalnych spółek, po transakcje fuzji i przejęć

Dowiedz się więcej na https://altios.com/poland/; Śledź nas na Linkedin.

Kontakt dla mediów: Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

 English version:

ALTIOS Corporate Finance supports SUSTY
WASTES SOLUTIONS in the creation of the French-Polish group SWS-PG

June 2023

 

Strengthening the position in Poland and France   

      In April 2023, the shareholders of Susty Wastes Solutions, a French company offering design and construction services for sorting lines for selective waste collection, and the shareholders of Polmecanic Group, a Polish
group of companies specializing in the production, installation and service of waste recycling facilities, decided to merge their operations.

     The newly formed SWS-PG group comprises 12 companies in France, Belgium, Germany and Poland, and a team of 300 specialists offering complete vertical integration of plant operation for selective waste collection, as well as,
among others, the assembly of steel structures, modernization of industrial equipment and relocation of equipment and production lines.

 

    The decision to join forces, a result of many years of successful cooperation between Susty Wastes Solutions and Polmecanic Group, will allow to fully exploit the synergies existing between the companies, and thus to further
strengthen the SWS-PG group’s position in the European market.

 

Transaction supported by Altios Corporate Finance

   The Corporate Finance Department of Altios Poland advised Susty Wastes Solutions on the transaction for the purchase of Polmecanic Group shares.

       Altios’ role was to prepare, in cooperation with the sellers’ advisors, the transaction documentation in accordance with the parties’ agreements and the requirements of Polish law.

 

 

Testimonial of Susty Wastes Solutions

 

“We are proud of this wonderful development and of the opportunities which are opening for all of us. The relationship we built several years ago between Poland and France was already strong, and now it’s even stronger!

We’re excited to be able to unite our values, share our experiences and multiply our offers to serve our present and future customers even better.

We would like to thank our bank and legal partners for their trust, and also Altios for its precious assistance. “

Georges CHALAIN, General Director of Susty Wastes Solutions

 

 

 

 

Testimonial of Polmecanic Group

 

“It’s very satisfying to be able to bring two dynamic groups together in this way. On the one hand, it seems to me a natural consequence of our successful cooperation. After all, we have so much in common: business approaches, values and aspirations. We also complete each other very well in terms of branch competence.

On the other hand, I believe that there are new business opportunities, new paths of development ahead of us as well as new opportunities to exchange experiences and increase knowledge.

Therefore, I am not only proud of what we have achieved so far, but also very excited thinking about future challenges.”

Adam Bokwa, CEO of Polmecanic Group

 

Testimonial of Altios Corporate Finance  

 

„ It is a true pleasure to support a transaction made between people who have known each other and worked together for years; a transaction that is another step in the development of specialized entities operating in the essential and rapidly growing waste recycling market in Europe, especially since it involves companies from countries that are particularly close to me: France and Poland ”

 

Zdzislaw Dominik, Vice-president of Altios Polska

 

 

Participants

 

Buyer’s advisors :

 

Ø  Legal: Pierre-Yves MILIN (attorney, Cabinet Milin)

Ø  Altios Corporate Finance:   Zdzislaw Roland DOMINIK(Vice-president Altios Poland) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)

 

Sellers’ advisors :

 

Ø  Legal: Katarzyna WILAMOWSKA (attorney-at-law)  Łukasz KRAWCZYK (attorney-at-law, SKR Stelmach Krawczyk Romanow Legal Office)

 

ALTIOS: Since 1991, the group offers international market expansion solutions to companies operating and investing internationally. ALTIOS supports you with everything you need, from nurturing your growth strategy to your international acceleration by entering dynamic markets, to set up and operate your foreign branch with everyday compliance administration – HR, accounting, tax… – through to strategic cross-border acquisition.

www.altios.com

 Contact Press : Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

Przejęcia coraz popularniejszą strategią wzrostu
w branży IT w Polsce. Konsolidacja przyszłością sektora.

Sektor IT napędza nie tylko krajową gospodarkę, ale także rodzimy rynek fuzji i przejęć. Według danych Navigator Capital i Fordata
w 2022 roku w Polsce miało miejsce 341 transakcji M&A (wzrost o 13 operacji względem 2021), z czego w ponad 20% przypadków przejmowanym były podmioty z sektora Media/IT/Telecom. Wysoki poziom kompetencji polskich programistów (2. pozycja wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej w kategorii Talent oraz w łącznej klasyfikacji w rankingu Future of IT 2022 opracowanym przez Emerging Europe), doświadczenie we współpracy z dużymi klientami, a także wciąż jeszcze niższe koszty pracy niż w Europie Zachodniej sprawiają, że spółki znad Wisły stają się coraz częściej obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów – zarówno firm technologicznych jak i inwestorów finansowych. Zainteresowanie to idzie w parze z planami rozwojowymi polskich firm IT, dla których strategiczne partnerstwo z branżowym podmiotem to szansa na zwiększenie skali działania, pozyskanie nowych klientów czy wejście na nowe rynki.

W 2022 roku właściciela zmieniły m.in. Predica, spółka wyspecjalizowana w MS Azure, włączona w struktury szwajcarskiego koncernu SoftwareOne, skupiony na wsparciu digitalizacji software house Codete przejęty przez amerykański Exadel oraz Cloudity, wiodący partner Salesforce, w którym udziały kupił Hardis Group, francuski integrator IT.  

O atrakcyjności polskiego rynku IT świadczy również fakt, że zagraniczni gracze decydują się na kolejne już akwizycje w Polsce. Przykładem może być francuski koncern Inetum, który w 2016 r. wszedł do Polski, przejmując Impaq. W 2022 r. za pośrednictwem spółki Inetum Polska objął udziały w Jcommerce, firmie oferującej usługi z zakresu cyfrowej transformacji, dysponującej zespołem ponad 300 specjalistów.  Na podobny krok zdecydowała się holenderska Xebia, która w 2021 kupiła PGS Software, a w styczniu tego roku ogłosiła  przejęcie GetInData, spółki oferującej rozwiązania z zakresu Big data, cloud oraz AI.  Kolejny podmiot nabył również estoński Uptime, który w 2020 r.  zainwestował w software house JMMJ, a dwa lata później przejął pakiet większościowy w Vimanet.

Za akwizycje na polskim rynku IT odpowiadają jednak nie tylko zagraniczni inwestorzy. Przejęć dokonują również rodzime firmy, konsolidując w ten sposób rynek, na którym wciąż funkcjonuje wiele małych podmiotów. Z perspektywy kupującego takie transakcje
to sposób na wzmocnienie swojej pozycji m.in. dzięki dostępowi do nowych produktów i technologii, a także pozyskaniu zespołu specjalistów o określonych kompetencjach, których trudno zrekrutować w warunkach dużej luki kadrowej. W minionym roku Asseco kupiło pakiet większościowy w spółce Pirios będącej liderem w zakresie rozwiązań do automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem voicebotów i chatbotów. Euvic, jedna z największych w Polsce grup kapitałowych IT, poprzez spółkę eo Networks przejętą w 2021 roku, zainwestowała w software house Hand2band. Mający bogate doświadczenie w transakcjach M&A Netguru objął większościowy pakiet udziałów w agencji mohi.to specjalizującej się w usługach UX. Na kolejną akwizycję zdecydowała się również tworząca aplikacje mobilne i webowe Escola, która w 2022 roku przejęła IT.focus wraz z 20-osobowym zespołem.

Co ciekawe, polscy gracze IT nie skupiają się tylko na rodzimym rynku, ale coraz odważniej podchodzą do zagranicznych akwizycji.
Po transakcjach w krajach sąsiednich (np. Asseco w Czechach i na Słowacji) przyszła pora również na bardziej odległe kierunki. W Stanach Zjednoczonych zainwestował m.in. wspomniany wcześniej Netguru, który został mniejszościowym udziałowcem w firmie doradztwa cyfrowego Pilot 44 z San Francisco. Na akwizycję w USA oraz w Argentynie, a wcześniej w Rumunii i Mołdawii, zdecydowała się natomiast spółka Software Mind należąca do Ailleronu oraz funduszu Enterprise Investors.

Postępująca konsolidacja wydaje się naturalną drogą rozwoju polskiego sektora IT w najbliższych latach. Przyczyni się ona
do budowania silniejszej pozycji rodzimych spółek,  które m.in. dzięki większej skalowalności biznesu i profesjonalnemu zarządzaniu będą mogły zwiększać swoją obecność również na zagranicznych rynkach, w tym także przez akwizycje. Dodatkowo podmioty takie będą przyciągać zainteresowanie dużych zagranicznych inwestorów, którzy ze względu na złożoność procesów M&A i związane z nimi koszty szukają spółek nie tylko o określonym profilu kompetencji, ale też o odpowiedniej skali działania.

 
  Magda Fraile, M&A Project Manager w Altios Poland

  Ze względu na niepewność gospodarczą trudno prognozować, jak ułoży się rynek fuzji i przejęć w branży IT w 2023 roku. Wydaje
  się jednak, że także i w tym roku będziemy obserwować dużo ciekawych transakcji z udziałem polskich podmiotów, zarówno
  w charakterze sprzedających jak i kupujących. Z naszych doświadczeń wynika, że właściciele polskich spółek IT są otwarci
  na rozmowy o sprzedaży udziałów z branżowymi partnerami, mając świadomość szeregu korzyści płynących z takiego
  rozwiązania. Jedną z nich jest możliwość realizacji złożonych projektów na międzynarodowych rynkach, co ma niebagatelne
  znaczenie z perspektywy zarządzania zespołem. Otwarcie przez pandemię globalnego rynku pracy zmusiło bowiem polskie
  firmy do walki o najlepszych specjalistów, którzy oczekują nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia, ale także ciekawych
  wyzwań zawodowych.

  Z kolei firmy, które chcą niezależnie budować własną pozycję za granicą, nie ograniczają się już do tworzenia zespołu
  sprzedażowego na wybranym rynku i, często mozolnej, rekrutacji specjalistów IT. Szukając szybkiego i efektywnego sposobu
  na międzynarodowy rozwój, coraz częściej biorą one pod uwagę akwizycję, która w  przypadku odpowiednio dobranego
  partnera oferuje nie tylko kompetencje techniczne i portfel klientów, ale także szereg synergii. English version:

Acquisitions are becoming an increasingly popular
growth strategy in the IT industry in Poland. The consolidation
is the future of the sector.

The IT sector drives not only the domestic economy, but also the domestic M&A market. According to Navigator Capital and Fordata,
in 2022, there were 341 M&A transactions in Poland (an increase of 13 operations compared to 2021), out of which entities from
the Media/IT/Telecom sector accounted for more than 20% of acquisitions. The high level of competence of Polish programmers
(2nd position among the countries of Central and Eastern Europe in the Talent category and in the overall ranking in the Future of IT 2022 prepared by Emerging Europe), experience in cooperating with large clients, as well as still lower labour costs than in Western Europe, make companies in Poland increasingly interesting for foreign investors – including both technology companies and financial investors. This interest goes hand in hand with the development plans of Polish IT companies, for which a strategic partnership with an industry player is an opportunity to increase the scale of activity, acquire new customers or enter new markets.

Ownership changes in 2022 include Predica, a company specialising in MS Azure, incorporated by Swiss company SoftwareOne, software house Codete, focused on supporting digitalisation, acquired by US-based Exadel, and Cloudity, a leading Salesforce partner,
in which Hardis Group, a French IT integrator, bought shares.

The attractiveness of the Polish IT market is also evidenced by the fact that foreign players are already deciding to make further acquisitions in Poland. The French company Inetum, which entered Poland in 2016 by acquiring Impaq, is a case in point. In 2022, through Inetum Poland, it acquired shares in Jcommerce, a company offering digital transformation services with a team of more than 300 specialists.  A similar step was taken by the Dutch Xebia, which in 2021 bought PGS Software and in January this year announced the acquisition of GetInData, a company offering Big data, cloud and AI solutions. Another acquisition was also made by Estonia’s Uptime, which invested in software house JMMJ in 2020 and two years later took a majority stake in Vimanet.

However, it is not only foreign investors who are responsible for acquisitions on the Polish IT market. Domestic companies are also making acquisitions, thus consolidating a market in which there are still many small entities. From the perspective of the buyer,
such transactions are a way of strengthening its position through, among other things, access to new products and technologies,
as well as gaining a team of specialists with specific competencies, who are difficult to recruit in the conditions of a large staff gap.
Last year, Asseco bought a majority stake in Pirios, a leader in customer service automation solutions using voicebots and chatbots. Euvic, one of Poland’s largest IT groups, invested in software house Hand2band through eo Networks, acquired in 2021. Netguru,
which has extensive experience in M&A transactions, acquired a majority stake in mohi.to, an agency specialising in UX services. 
Escola, which develops mobile and web applications, also decided to make another acquisition, acquiring IT.focus with its 20-person team in 2022.

Interestingly, Polish IT players are not just focusing on their home market, but are becoming increasingly courageous in foreign acquisitions. After transactions in neighbouring countries (e.g. Asseco in the Czech Republic and Slovakia), the time has also come
for more distant destinations. In the US, among others, the aforementioned Netguru has invested, becoming a minority shareholder
in San Francisco-based digital consultancy Pilot 44. Meanwhile, Software Mind, a company owned by Ailleron and the Enterprise Investors fund, has decided to make acquisitions in the USA as well as Argentina, and previously in Romania and Moldova.

Progressing consolidation seems to be a natural way for the Polish IT sector to develop in the coming years. It will contribute to building a stronger position of domestic companies, which, inter alia thanks to greater business scalability and professional management,
will be able to increase their presence also on foreign markets, also through acquisitions.  In addition, such entities will attract
the interest of large foreign investors who, due to the complexity of M&A processes and the associated costs, are looking for companies not only with a specific competence profile, but also with an appropriate scale of operations.

 
  
Magda Fraile, M&A Project Manager in Altios Poland

 Due to the economic uncertainty, it is difficult to forecast how the IT M&A market will shape up in 2023. However, it seems that
 this year too we will observe a lot of interesting transactions involving Polish entities, both as sellers and buyers. Our experience
 shows that owners of Polish IT companies are open to discussions on the sale of shares with industry partners, being aware
 of a number of benefits arising from such a solution. One of them is the possibility of implementing complex projects
 on international markets, which is of considerable importance from the perspective of team management. The opening
 up of the global labour market by the pandemic has forced Polish companies to strive for the best specialists, who expect
 not only a competitive salary, but also interesting professional challenges.

 In turn, companies that want to independently build their own position abroad are no longer limited to creating a sales team
 in a selected market and, often laboriously, recruiting IT specialists. Looking for a fast and effective way to grow internationally,
 they are considering acquisition more and more often, which, in the case of the right partner, offers not only technical competence
 and a portfolio of customers, but also a number of synergies.

Inwestycje zagraniczne w Polsce ciągle rosną

Jednym ze wskaźników pozwalających ocenić atrakcyjność gospodarki jest poziom inwestycji zagranicznych. Wyniki z 2022 roku pokazują, że mimo zawirowań gospodarczych i niepewności związanej z wojną w Ukrainie, Polska przez zagranicznych inwestorów nadal uważana jest za dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Inwestycje zagranicznych firm w Polsce realizowane przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wyniosły w ubiegłym roku ponad 3.7 mld euro, czyli o 200 mln euro więcej niż w 2021 roku i o miliard więcej niż w pandemicznym 2020 roku. Wzrosła także liczba wykonanych projektów – z 96 w 2021 roku do 126 w 2022 roku. Według założeń zeszłoroczne inwestycje zagraniczne powinny przyczynić się do powstania ok. 14.000 miejsc pracy.  

W ujęciu wartościowym niekwestionowanym liderem zagranicznych inwestycji w Polsce są Niemcy z projektami wartymi ponad
1.4 mld euro, tworzącymi 4.000 miejsc pracy. Miejsca na podium zajęły także Szwajcaria (611 mln euro) oraz Japonia (320 mln euro).

Pod względem liczby projektów przoduje Białoruś z 50 projektami inwestycyjnymi. Wysoka pozycja tego kraju jest efektem programu Poland. Business Harbour, który pomaga start-upom i podmiotom z branży IT relokować działalność do Polski.
Oprócz Białorusi w czołówce krajów pod względem ilości zrealizowanych projektów w 2022 roku były Stany Zjednoczone oraz Niemcy.

Wśród sektorów, które cieszyły się największym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, są IT Business Support Services (największy pod względem ilości projektów – 51), R&D (prace badawczo-rozwojowe), e-mobility, a także branża spożywcza, maszynowa
i motoryzacyjna. Z uwagi na wartość projektów, zwycięzcą została branża e-mobility, w którą zainwestowano ponad 1.4 mld euro.

Więcej o inwestycjach zagranicznych realizowanych przy wsparciu PAIH można przeczytać tutaj.English version:


Foreign investments in Poland are continuing to increase

One of the indicators to evaluate the attractiveness of an economy is the level of foreign investments. The 2022 results show that despite the economic turmoil and uncertainty related to the war in Ukraine, Poland is still considered by foreign investors as a good place to do business.

Investments by foreign companies in Poland carried out with the support of the Polish Investment and Trade Agency (PAIH) amounted to more than 3.7 bln euro last year, which is 200 mln euro more than in 2021 and a billion more than in pandemic year 2020.
The number of completed projects has also increased – from 96 in 2021 to 126 in 2022. According to the targets, last year’s foreign investments should create around 14.000 jobs.

In terms of value, the undisputed leader in foreign investments in Poland is Germany with the projects worth over 1.4 bln euro, creating 4.000 new jobs. Other countries on the podium are Switzerland (611 mln euro) and Japan (320 mln euro).

In terms of the number of projects, Belarus leads the way with 50 investment projects.
The high position of this country is due to the programme Poland. Business Harbour, which helps start-ups and IT entities relocate
to Poland. In addition to Belarus, the leading countries in terms of the number of completed projects in 2022 were the United States
and Germany.

Among the sectors that attracted the most interest from foreign investors are IT Business Support Services (the largest in terms
of the number of projects – 51), R&D (research and development), e-mobility, as well as the food, machinery and automotive industries.
In terms of the value of projects, the e-mobility industry was the winner, with over 1.4 bln euro invested.

You can read more about foreign investments carried out with the support of PAIH here.

 

Źródła/ Sources:

 
 

30 marca - Ulga na ekspansję zagraniczną - spotkanie z ekspertami

30 marca o 10:00 odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą (SPCC) na temat
ulgi na ekspansję – nowego narzędzia podatkowego wspierającego firmy w rozwoju działalności gospodarczej.

Wydarzenie będzie prowadzone przez ekspertów KR Group i Altios International, którzy opowiedzą o korzyściach i sposobie wykorzystania ulgi na ekspansję, a także wyjaśnią, w jaki sposób wspiera ona rozwój firm na międzynarodowych rynkach.

 

Prelegentami są:

-> Hanna Polańska (Tax Manager w KR Group – Specjalista w zakresie podatków)

– 18 lat doświadczenia w obszarze podatkowym.

– Szefowa zespołu Tax w KR Group, który specjalizuje się w tax compliance oraz w doradztwie podatkowym
(m.in. VAT, CIT, WHT, podatek od nieruchomości, PCC).

– Odpowiada za audyty i postępowania podatkowe i raportowanie MDR, due diligence, oferuje wsparcie w przygotowaniu procedur
i strategii podatkowych, a także we wdrażaniu ulg podatkowych (ulga B+R, IP Box).

 

-> Zdzisław Dominik (Wiceprezes Altios CEE)

– 30 lat doświadczenia w międzynarodowym doradztwie dla firm polskich i zagranicznych, m.in. w branży motoryzacyjnej, meblarskiej
oraz zrównoważonego rozwoju.

– Zarządza projektami w obszarze inwestycji, budowania strategii i rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

– Ekspert ds. inwestycji międzynarodowych, handlu i strategii rozwoju zagranicznego (przy Ministerstwie Finansów, Sejmikach regionalnych i agencjach rządowych).

 

-> Marta Tchórzewska (VP Advisory and Development Altios CEE)

– Ekspertka w międzynarodowym doradztwie strategicznym i transakcjach fuzji i przejęć.

– Wspiera polskie i zagraniczne podmioty w rozwoju na światowych rynkach, wykorzystując przy tym ponad 15-letnie doświadczenie zebrane w wiodących firmach konsultingowych (Boston Consulting Group, Baker Tilly, Deloitte).

 

Link z rejestracją znajduje się tu.