Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Jakie sektory są odporne na recesję?

 

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz zawirowania gospodarcze ostatnich miesięcy pokazały, jak niestabilna potrafi być sytuacja gospodarcza i z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć przedsiębiorstwa. Rosnące koszty surowców, problemy z łańcuchem dostaw i wysoka inflacja to tylko kilka przykładów.  Dla wielu firm duża niepewność na rynku jest poważnym zagrożeniem dla ich dalszego funkcjonowania, wpływając znacząco na poziom przychodów, zatrudnienia czy inwestycji. Są jednak i takie sektory, które mimo pogorszonych warunków ekonomicznych wciąż dobrze sobie radzą, a recesja ma na nie znacznie mniejszy wpływ.

Czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na odporność danej branży na spowolnienie gospodarcze lub wydarzenia powodujące szok na rynkach jest charakter oferowanych produktów lub technologii. Sektory dostarczające produkty i technologie, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu i które nie podlegają zastąpieniu są mniej narażone na zawirowania gospodarcze. Przykłady branży spożywczej, telekomunikacyjnej, czy energetycznej wydają się potwierdzać tę tezę. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na globalny charakter rynku nawet takie sektory nie są w pełni wolne od wahań koniunktury. Nie bez znaczenia jest również otoczenie regulacyjne, które może znacząco wpłynąć na perspektywy rozwoju danej branży.

 

W jakie sektory zainwestować w czasie recesji?

W przypadku sektora rolno-spożywczego relatywna odporność na recesję wynika z samego charakteru produktów, które są niezbędne do codziennej egzystencji. Firmy z tej branży mają dużą zdolność i elastyczność w zakresie adaptacji do zmiennych warunków, co do pewnego stopnia wynika z samej specyfiki działalności – uzależnionej od zmiennych warunków naturalnych i opartej w dużej mierze na sezonowych fluktuacjach.

Polski sektor rolno-spożywczy w ciągu ostatnich 20 lat przeszedł znaczącą modernizację, która pozytywnie wpływa na możliwości adaptacyjne sektora. Nie bez znaczenia jest także sieć powiązań w skali europejskiej, która pozwala na sprzedaż wyrobów na rynkach, na którym w danym momencie brakuje danego surowca lub produktu (np. drób w przypadku ptasiej grypy lub 60% wzrost sprzedaży cebuli z Polski na rynkach zagranicznych w 2022 r.).

Warto wspomnieć również o sektorach mocno zaangażowanych w badania i rozwój. Branża biotechnologiczna i farmaceutyczna były beneficjentami pandemii COVID-19, a i teraz są wymieniane wśród działalność najbardziej odpornych na kryzys. Co więcej, wysoki potencjał innowacyjności nie tylko chroni je przed skutkami recesji, ale też zapewnia optymistyczne perspektywy wzrostu.

Jednym z efektów pandemii jest także szybki rozwój sektora prywatnej opieki medycznej. Troska o zdrowie własne i najbliższych przekłada się na poziom wydatków przeznaczonych na ten cel. Według szacunków prywatne wydatki na ochronę zdrowia w 2023 roku wyniosą w Polsce 69 mln zł, czyli o 20 mln zł więcej niż jeszcze w 2017 roku.

Postępująca digitalizacja w wielu obszarach, dodatkowo przyspieszona na skutek pandemii, zapewnia  dobre warunki dla firm z branży IT, która już teraz jest jednym z motorów polskiej gospodarki.  Liczne transakcje fuzji i przejęć obserwowane w tym sektorze w ostatnich miesiącach potwierdzają zainteresowanie inwestorów.

Względna odporność danej branży na recesję to jednak jedynie jeden z elementów, który trzeba wziąć pod uwagę, planując inwestycję, Nie mniej istotne są inne czynniki takie jak portfel klientów, udział w rynku, dywersyfikacja aktywności czy kwestie stricte finansowe – rentowność, niskie zadłużenie oraz dodatnie przepływy pieniężne. Wszystkie one składają się na względnie bezpieczny model biznesowy, który powinien zapewniać elastyczność wobec nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Ulga na ekspansję

Jedną ze strategii pozwalających na ograniczenie wpływu recesji jest dywersyfikacja działalności zagranicznej i poszerzenie rynków zbytu dla oferowanych produktów i usług. Altios wraz z KR Group przygotował stronę promującą ulgę na ekspansję – nowe narzędzie podatkowe umożliwiające dodatkowe odliczenia kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w związku z rozwojem za granicą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:  https://bit.ly/3ur0nZ1

Wybierając nowe rynki zbytu, warto zwrócić uwagę nie tylko na Europę, ale także na Azję i rejon Pacyfiku, gdzie wzrost PKB szacowany jest ma 4,3% w 2023 roku (w porównaniu do 0,5% w Europie).

Wśród azjatyckich krajów na szczególną uwagę zasługuje Wietnam, którego gospodarka w III kwartale 2022 roku urosła o ponad 13% i który coraz skuteczniej przyciąga zagranicznych inwestorów: https://bit.ly/3OVV4uj.

 

English version:


Which sectors are recession-proof?

 

The COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and the economic turmoil of recent months have shown how unstable the economic situation can be and what challenges businesses have to face. Rising raw material costs, supply chain problems and high inflation are just a few examples.  For many companies, the high degree of uncertainty in the market poses a serious threat to their continued operation, significantly affecting revenue, employment or investment levels. However, there are also sectors that continue to perform well despite the worsened economic conditions and are much less affected by the recession.

A factor that largely influences an industry’s resilience to economic downturns or market shock events is the nature of the products or technologies offered. Sectors that provide products and technologies that are essential to everyday life and that are not replaceable are less vulnerable to economic turmoil. The examples of the food, telecommunications or energy industries seem to confirm this thesis. However, it should be noted that, due to the global nature of the market, even such sectors are not entirely free from economic fluctuations. The regulatory environment is also not insignificant and can significantly affect the growth prospects of a given sector.

Which sectors to invest in during a recession?

In the case of the agri-food sector, the relative resilience to recession is due to the very nature of the products that are essential to daily existence. Companies in this sector have a high ability and flexibility to adapt to changing conditions, which, to some extent, stems from the very nature of the business – dependent on changing natural conditions and based largely on seasonal fluctuations.

The Polish agri-food sector has undergone significant modernisation over the past 20 years, which positively influences the sector’s adaptability. A not insignificant role is also played by the network of links on a European scale, which allows products to be sold on markets where there is a shortage of a given raw material or product at a given moment (e.g. poultry in the case of bird flu or a 60% increase in sales of onions from Poland on foreign markets in 2022).

Sectors heavily involved in research and development are also worth mentioning. The biotechnology and pharmaceutical industries were the beneficiaries of the COVID-19 pandemic, and even now are listed among the activities most resistant to the crisis. Moreover, their high innovation potential not only protects them from the effects of the recession, but also provides optimistic growth prospects.

One of the effects of the pandemic is also the rapid growth of the private healthcare sector. Concern for one’s own health and that of one’s loved ones is reflected in the level of expenditure allocated to it. According to estimates, private healthcare expenditure in Poland in 2023 will amount to PLN 69 million, which is PLN 20 million more than even in 2017.

Progressive digitalisation in many areas, further accelerated by the pandemic, provides good conditions for IT companies, which is already one of the engines of the Polish economy.  The numerous M&A transactions observed in this sector in recent months confirm investor interest.

However, the relative resilience of a given industry to recession is only one of the elements that must be taken into account when planning an investment. Other factors such as customer portfolio, market share, diversification of activities or strictly financial issues – profitability, low debt and positive cash flows – are no less important. These all add up to a relatively secure business model, which should provide flexibility against unforeseen events.

Expansion relief

One strategy to reduce the impact of the recession is to diversify overseas and expand the markets for the products and services offered. Altios, together with KR Group, has prepared a page to promote the expansion allowance, a new tax tool that allows additional deductions for costs incurred by entrepreneurs to expand abroad. More information can be found here: https://bit.ly/3ur0nZ1.

When choosing new markets, it is worth looking not only at Europe, but also at Asia and the Pacific, where GDP growth is estimated at 4.3% in 2023 (compared to 0.5% in Europe).

Among Asian countries, Vietnam deserves special attention, which economy grew by more than 13% in Q3 2022 and which is increasingly successful in attracting foreign investors: https://bit.ly/3OVV4uj.

 

Źródła / Sources:

1)     https://investsecure.pl/czy-istnieja-branze-odporne-na-kryzysy-finansowe/

2)     https://pl.tourshabana.com/article/top_27_recessionproof_jobs

3)     https://www.nerdwallet.com/article/investing/what-to-invest-in-during-recession

4)     https://admiralmarkets.com/pl/education/articles/trading-instruments/kryzys-finansowy-inwestowanie

5)     https://www.pb.pl/warto-starannie-wybierac-kierunki-eksportu-1168300

6)     https://polmed.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_online_FINAL_1.07.22.pdf

7)     https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/wietnamska-gospodarka-rosnie-jak-na-drozdzach,640213.html

8)     https://www.pb.pl/w-tych-branzach-firmy-krwawia-1170653