Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

 

Niemiecka ustawa o nadzorze nad łańcuchami dostaw: Wpływ na polskich przedsiębiorców

Wprowadzona w 2023 roku niemiecka ustawa o nadzorze nad łańcuchami dostaw, znana również jako Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, stanowi rewolucyjny krok, którego celem jest ochrona praw człowieka i środowiska poprzez nałożenie na przedsiębiorstwa obowiązku zachowania należytej staranności w procesie wyboru partnerów handlowych. Jej znaczenie wykracza poza granice Republiki Federalnej Niemiec, wpływając na relacje z dostawcami i wykonawcami m.in. w Polsce. Przepisy te nakładają na przedsiębiorców obowiązki związane z prawami człowieka i ochroną środowiska, zwiększając potrzebę wdrożenia środków kontrolnych i analizy ryzyka w relacjach biznesowych.

Główne obowiązki przedsiębiorców

Ustawa zobowiązuje niemieckich przedsiębiorców do dochowania należytej staranności w zakresie przestrzegania praw człowieka w ramach łańcuchów dostaw. Kluczowym elementem jest przygotowanie systemu oceny ryzyka dotyczącego naruszeń praw człowieka i standardów środowiskowych. Począwszy od 1 stycznia 2024 r. krąg przedsiębiorstw objętych obowiązkami związanymi z należytą starannością został poszerzony o te, które zatrudniają co najmniej tysiąc pracowników,
co oznacza 4800
przedsiębiorstw w Niemczech.

Definicja łańcucha dostaw

Ustawa szeroko definiuje pojęcie łańcucha dostaw, obejmując wszystkie etapy produkcji lub świadczenia usług oraz uwzględnia wszystkie zainteresowane strony, w tym dostawców, wykonawców i podwykonawców.

Zakazane przejawy naruszeń praw człowieka obejmują m.in. lekceważenie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa pracy, zatrudnianie dzieci, pracę przymusową oraz nierówne traktowanie w zatrudnieniu.

Sankcje

Naruszenie ustawy może skutkować sankcjami finansowymi, sięgającymi do 500 tys. euro, lub nawet 2 procent obrotu
w przypadku przedsiębiorców z rocznym światowym obrotem przekraczającym 400 milionów euro. Przestrzeganie standardów ustawy staje się kluczowym warunkiem współpracy handlowej, co może istotnie wpłynąć na relacje między niemieckimi
a polskimi przedsiębiorcami.

Wpływ ustawy na przedsiębiorców w Polsce

Niemieccy przedsiębiorcy zobowiązani do przestrzegania ustawy mogą oczekiwać od polskich dostawców wprowadzenia procedur zgodnych z jej standardami. Obejmuje to dostosowanie umów, wewnętrznych regulaminów i procedur zgłaszania naruszeń. Określone w ustawie wymagania mogą skłonić niemieckich kontrahentów do żądania informacji od zagranicznych partnerów dotyczących poddostawców i ryzyka związanego z przestrzeganiem praw człowieka. Utrzymanie konkurencyjnej pozycji w łańcuchach dostaw dla niemieckich partnerów staje się wyzwaniem, zwłaszcza dla firm niezaangażowanych wcześniej w zagadnienia zrównoważonego rozwoju.

The German Supply Chain Oversight Act: Impact on Polish Companies

Introduced in 2023, the German Supply Chain Oversight Act, also known as Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, represents a huge milestone in the protection of human rights and of the environment by imposing on companies the duty of due diligence in the process of selecting their business partners. Its significance goes beyond the borders of the Federal Republic of Germany, affecting relationships with suppliers and contractors, including those in Poland. This legislation imposes obligations related to human rights and environmental protection on companies, increasing the need for the implementation of control measures and risk analysis in business relationships.

 

Main Obligations for Companies

The Act requires German companies to operate due diligence with regards to respecting human rights within their supply chains. A key element is the preparation of a risk assessment system concerning human rights violations and environmental standards. Starting from January 1, 2024, the circle of companies subject to due diligence obligations has been expanded to include those employing at least      a thousand workers, thus concerning 4,800 companies in Germany.

 

Definition of Supply Chain

The Act broadly defines the concept of the supply chain, covering all stages of production or service provision and includes all stakeholders, including suppliers, contractors, and subcontractors. Prohibited manifestations of human rights violations include, among others, disregard for work safety obligations, child labor, forced labor, and unequal treatment in employment.

 

Sanctions

Violations of the Act can result in financial sanctions, reaching up to 500,000 euros, or even 2 percent of turnover for companies with    an annual global turnover exceeding 400 million euros. Compliance with the standards of the Act becomes a key condition for commercial cooperation, which can significantly affect the relationships between German and Polish companies.

 

Impact of the Act on Companies in Poland

German companies required to comply with the Act may expect their Polish suppliers to introduce procedures in line with its standards. This includes adjusting contracts, internal regulations, and procedures for reporting violations. The requirements specified in the Act may prompt German counterparts to request information and transparency from their foreign partners. Maintaining a competitive position in supply chains for German partners becomes a challenge, especially for companies that were not previously engaged in sustainable development issues.

 

Internacjonalizacja MŚP: dotacje dla firm
na Podkarpaciu

W styczniu br. Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Projekt skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozwijać swoją działalność na rynkach zagranicznych.


Zakres wsparcia

Wsparcie obejmuje diagnozę potencjału MŚP pod kątem internacjonalizacji, przygotowanie firmy do eksportu, poszukiwanie partnerów biznesowych oraz dostosowanie procesów, produktów, usług i systemu dystrybucji do wymagań nowych rynków. Dodatkowo, projekty zakładają nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych w firmie, mających na celu dostosowanie jej do internacjonalizacji.

Dodatkowym elementem projektu jest udział w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak targi czy imprezy wystawiennicze, które stanowią integralną część strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Kto może złożyć wniosek?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające kryteria dotyczące statusu przedsiębiorstwa, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz prowadzące działalność na terenie województwa podkarpackiego przez co najmniej 24 miesiące mogą składać wnioski o dofinansowanie.

Terminy

Termin składania wniosków rozpoczął się 31 stycznia 2024 roku i trwa do 29 lutego 2024 roku.

Planowane rozstrzygnięcie postępowania przewidziane jest na 31 lipca 2024 roku.

Finansowanie projektów

Dofinansowanie projektów może wynieść maksymalnie 50% poziomu wydatków kwalifikowalnych, a pomoc de minimis również 50%, zależnie od dostępnego limitu pomocy de minimis. Limity dotyczące wartości wydatków kwalifikowanych to maksymalnie 500 000 PLN, przy minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych wynoszącej 100 000 PLN.

Program jest szansą dla przedsiębiorców z Podkarpacia, którzy pragną rozwijać się na rynkach międzynarodowych, zwiększając swoją konkurencyjność i zdobywając nowe obszary zbytu.

 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.

 

Kontakt z Zespołem Altios

Firma doradcza Altios posiada ponad 30-letnie doświadczenie w usługach wsparcia rozwoju międzynarodowego dla MŚP. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby porozmawiać o ekspansji na rynkach zagranicznych.

 

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Altios:

Marta Tchórzewska

VP Development and Advisory

tel. +48 607 180 633

m.tchorzewska@altios.com

Inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE)

Europa Środkowo-Wschodnia to atrakcyjny region przyciągający w ostatnich latach coraz więcej inwestorów. Wzrost inwestycji zagranicznych w CEE nie jest jednak jednorodny, a kluczowe kraje znacznie różnią się pod kątem ilości i wartości realizowanych projektów. Dla przykładu – Słowacja zaskoczyła dynamicznym odbiciem, podczas gdy kraje bałtyckie musiały zmierzyć się z wyraźnym spadkiem. Polska, mimo minimalnego spadku, wciąż utrzymuje pozycję lidera.

W 2022 roku kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) zanotowały imponujący wzrost wartości inwestycji zagranicznych (BIZ) – niemal 8% więcej niż w roku poprzednim. Ten dynamiczny wzrost nie jest jednak równomiernie rozłożony między państwami regionu, co wynika m.in. z różnić w potencjale gospodarczym, ale także z kilku dużych transakcji, które mocno wpływają na ogólny obraz.

Dużym sukcesem może pochwalić się Słowacja, gdzie po dwóch latach drastycznych spadków nastąpiło gwałtowne odbicie wartości napływających BIZ (2,5 miliarda EUR w 2022 r., w porównaniu do 50 milionów w roku 2021). Znaczny wzrost inwestycji zanotowała również Estonia, która kusi zagranicznych graczy m.in. sprzyjającym systemem podatkowym oraz wysokim poziomem digitalizacji kraju. Co ciekawe, Estonia jest wyjątkiem na tle innych krajów bałtyckich, które w 2022 roku radziły sobie znacznie gorzej. Największe spadki inwestycji zagranicznych, oprócz Ukrainy, odnotowano właśnie na Łotwie (-54,6%) oraz na Litwie (- 4,7%).

Polska – stały lider pomimo minimalnego spadku

Polska utrzymała swoją pozycję jako lider regionu, z minimalnym spadkiem (-0,4%), pozostając największym beneficjentem BIZ pod względem wartości. Według raportu UNCTAD „World Investment Report 2023”, Polska, jedna z 20 największych gospodarek na świecie,  zajmuje 4. miejsce w Europie i 14. miejsce globalnie pod względem napływu inwestycji, osiągając wynik 29 mld EUR.

Rumunia – duży rynek zbytu i korzystny system podatkowy

Rumunia przyciąga potencjalnych inwestorów m.in. dzięki dużemu rynkowi zbytu liczącemu ponad 19 milionów ludzi. Rosnąca siła nabywcza konsumentów oraz stosunkowo niskie koszty pracy (średnie roczne wynagrodzenie wyniosło w 2021 roku 13 tys. EUR, podczas gdy średnia dla UE to 33,5 tys. EUR) sprawiają, że rynek ten jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Ponadto Rumunia ma jedną z najniższych stawek podatkowych w UE, a system podatkowy sprzyja w równym stopniu inwestycjom przemysłowym i inicjatywom start-upowym.

Według danych Banku Narodowego, ogólny napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Rumunii wzrósł o 9% rok do roku, osiągając 9,6 mld EUR w 2022 roku. Niemniej jednak, udział tych inwestycji w PKB tego kraju spadł do 3,1% w porównaniu z 3,3% rok wcześniej.

Węgry – wysoki poziom BIZ per capita, ale również istotne wyzwania demograficzne

Węgry zdołały utrzymać wysoki poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) per capita. Według Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD z 2022 r., napływ BIZ wyniósł 4,6 mld EUR w 2021 r., warto jednak pamiętać, że rok wcześniej było to 5,8 m EUR. Centralne położenie i wysokiej jakości infrastruktura sprawiają, że kraj uważany jest za atrakcyjne miejsce dla zagranicznych inwestorów. Ponadto Węgry mają jedno z najniższych w Europie podatków od firm wynoszący 9%. Z drugiej strony, spadek demograficzny kraju i wolny postęp w systemie edukacyjnym stanowią istotne przeszkody dla kluczowej transformacji strukturalnej. Wiele przedsiębiorstw zagranicznych wskazuje na brak wykwalifikowanej siły roboczej jako główną przeszkodę dla inwestycji na Węgrzech. Nie bez znaczenia jest również sytuacja polityczna, która wpływa na postrzeganie kraju na arenie międzynarodowej.

Słowacja – gwałtowne odbicie i zależność od strefy euro

Zgodnie z raportem UNCTAD 2022 Słowacja zanotowała dynamiczny wzrost wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych, osiągając kwotę 2,5 miliarda EUR w 2022 roku (w porównaniu do zaledwie 50 milionów rok wcześniej). Wśród sektorów o wysokim potencjale inwestycyjnym wymienia się produkcję samochodów i ich części (Słowacja jest największym producentem pojazdów w przeliczeniu na mieszkańca na świecie). Ponadto, istotnymi dziedzinami są produkcja maszyn i sprzętu transportowego, elektroniki, a także sektor chemiczny i farmaceutyczny.

Słowacja stanowi atrakcyjny punkt docelowy dla przedsiębiorstw z uwagi na stosunkowo niskie koszty, w parze z wysoko wykwalifikowaną siłą roboczą oraz korzystnym położeniem geograficznym w centrum Europy Środkowej. Jednocześnie duża część słowackich BIZ jest bezpośrednio zależna od strefy euro. Gospodarka tego kraju jest ściśle powiązana z kondycją gospodarczą jego europejskich sąsiadów, zwłaszcza Niemiec i Francji.

Słowacja cieszy się korzystnym klimatem biznesowym, zajmując 32. miejsce spośród 82 krajów w rankingu „Economist Business Environment”. Dodatkowo, plasuje się na 46 pozycji spośród 132 w Światowym Indeksie Innowacji 2022 (Global Innovation Index) oraz na 49 miejscu spośród 180 w indeksie Corruption Perceptions Index.

Czechy – szybki wzrost gospodarczy i innowacyjność

Czechy, z PKB na poziomie 2,3% w 2022 roku, stanowią atrakcyjną destynację dla inwestorów m.in. ze względu na wysoką pozycję w wskaźnikach praworządności i stabilności politycznej. Dodatkowo, zajmują wysoką pozycję w rankingu wolności gospodarczej (Index of Economic Freedom) oraz charakteryzują się niskimi restrykcjami dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Czechy są także liderem w innowacjach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, z silnym naciskiem na sektory takie jak automatyka i robotyka.

Perspektywy rozwoju regionu i czynniki wpływające na inwestycje zagraniczne

Kolejne lata w opinii ekspertów przyniosą dalszy wzrost inwestycji zagranicznych w regionie, czyniąc z niego jednego z największych beneficjentów takich projektów na świecie. Sprzyjać temu  będą m.in. tendencje nearshoringowe – przenoszenie operacji do pobliskiego obszaru geograficznego o podobnej strefie czasowej, kulturze i języku, co sprzyja wzmocnieniu stabilności łańcucha dostaw. Europa Środkowo-Wschodnia ze swoim położeniem, niższymi kosztami pracy i wysoko wykwalifikowaną kadrą, idealnie wpisuje się w strategię „China Plus One”.

Jednym z najważniejszych czynników jest dostępność doświadczonej siły roboczej. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z silną tradycją w sektorach takich jak IT, finanse i inżynieria, oferują odpowiednia podaż zarówno wykwalifikowanych specjalistów jak i pracowników gotowych wykonywać proste prace np. montażowe. Dodatkowym atutem jest stosunkowo niska cena pracy, co przekłada się na potencjalnie atrakcyjne zyski dla inwestorów..

Nie bez znaczenia jest także korzystne otoczenie biznesowe – stabilne systemy prawne i transparentne przepisy. Członkostwo w Unii Europejskiej większości krajów regionu umożliwia dostęp do jednolitego rynku i ułatwia prowadzenie działalności biznesowej.

Na wysoki poziom inwestycji wpływ ma także rosnący rynek konsumencki w Europie Środkowo-Wschodniej (ponad 110 mln ludzi). W miarę wzrostu dochodów, konsumenci w regionie stają się coraz bardziej zainteresowani produktami i usługami wysokiej jakości. Istotne jest również zapotrzebowanie na nowe technologie i automatyzację, co otwiera nowe możliwości dla inwestorów.

Dodatkowym impulsem dla rozwoju regionu są środki płynące z Unii Europejskiej. Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 dostarcza krajom niezbędne wsparcie finansowe, co potencjalnie przełoży się na dalszy wzrost inwestycji zagranicznych.

Europa Środkowa – Wschodnia nie jest jednak wolna od wyzwań, które wpływać mogą na pozom BIZ w najbliższych latach. Wysoka inflacja, związana m.in. z cenami energii i surowców, może odstraszyć potencjalnych inwestorów, prowadząc do deprecjacji lokalnych walut. Dodatkowo, bliskość ogarniętej wojną Ukrainy nie pozostaje bez wpływu na atrakcyjność regionu i przekłada się na jego ocenę przez zagraniczne podmioty, szczególnie te z bardziej odległych części globu.

Mimo wyzwań, perspektywy rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej są obiecujące. Region ten, będący mostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, nie tylko przyciąga inwestorów swoim potencjałem gospodarczym, ale także staje się kluczowym graczem w kształtowaniu globalnych strategii biznesowych.

 

Źródło:

Kierunek: Wschód – Aktualne trendy i atrakcyjne kierunki ekspansji zagranicznej w obliczu zawirowań geopolitycznych

Raport opracowany przez PwC i PFR TFI we współpracy z KUKE

Central and Eastern Europe (CEE): Strength and Challenges of Foreign Investment

Central and Eastern Europe is an attractive region that has been drawing an increasing number of investors in recent years. However, the growth of foreign investments in CEE is not uniform, and key countries significantly differ in terms of the quantity and value of projects implemented. For instance, Slovakia underwent a surprisingly dynamic rebound in terms of foreign investment, while the Baltic countries faced a noticeable decline. On the other hand, Poland, despite a minimal decrease in foreign investment, still maintains its position as a leader.

In 2022, the countries of Central and Eastern Europe (CEE) recorded an impressive increase in the value of foreign direct investment (FDI) – nearly 8% more than in the previous year. However, this dynamic growth is not evenly distributed among the states of the region, due to differences in economic potential, but also several large transactions that significantly affected the overall picture.

Slovakia has experienced a remarkable turnaround in terms of FDI. Following two years of significant decreases, the country witnessed a substantial recovery in the value of its incoming FDI which surged to 2.5 billion EUR in 2022 – a stark contrast to the mere 50 million EUR recorded in 2021.

Estonia also recorded a significant increase in investments, attracting foreign players with a favorable tax system and a high level of digitalization in the country. Interestingly, Estonia is an exception among other Baltic countries, which fared much worse in 2022. The largest decreases in foreign investments, besides Ukraine, were recorded in Latvia (-54.6%) and Lithuania (-4.7%).

Poland – a Steady Leader Despite a Minimal Drop

Poland maintained its position as the region’s leader, with a minimal decrease (-0.4%), remaining the largest beneficiary of FDI in terms of value. According to the UNCTAD „World Investment Report 2023,” Poland, one of the 20 largest economies in the world, ranks 4th in Europe and 14th globally in terms of investment inflow, achieving a result of 29 billion EUR.

Romania – Large Consumer Market and Favorable Tax System

Romania attracts potential investors, among others, thanks to its large consumer market of over 19 million people. The growing purchasing power of consumers and relatively low labor costs (average annual salary was 13 thousand EUR in 2021, while the EU average is 33.5 thousand EUR) make this market particularly attractive for manufacturing enterprises. Moreover, Romania has one of the lowest tax rates in the EU, and its tax system equally favors industrial investments and startup initiatives.

According to the National Bank data, the overall net inflow of direct foreign investments into Romania increased by 9% year-on-year, reaching 9.6 billion EUR in 2022. However, the share of these investments in the country’s GDP fell to 3.1% compared to 3.3% the year before.

Hungary – High Level of FDI per Capita, but also Significant Demographic Challenges

Hungary managed to maintain a high level of foreign direct investments (FDI) per capita. According to the UNCTAD World Investment Report 2022, the inflow of FDI amounted to 4.6 billion EUR in 2021, although lower than the 5.8 million EUR recorded the previous year. The central location and high-quality infrastructure make the country an attractive place for foreign investors. Moreover, Hungary has one of the lowest corporate taxes in Europe at 9%. On the other hand, the country’s demographic decline and slow progress in the education system pose significant obstacles for key structural transformation. Many foreign enterprises point to the lack of qualified workforce as a major obstacle to investment in Hungary. The political situation, which affects the country’s international perception, is also significant.

Slovakia – Sharp Rebound and Dependence on the Eurozone

According to the UNCTAD 2022 report, Slovakia recorded a dynamic increase in the value of direct foreign investments, as mentioned previously. Among the sectors with high investment potential, the production of cars and their parts is mentioned (Slovakia is the world’s largest vehicle manufacturer per capita). Additionally, important sectors include machinery and transport equipment production, electronics, as well as the chemical and pharmaceutical industry.

Slovakia is an attractive destination for enterprises due to relatively low costs, paired with a highly qualified workforce and a favorable geographical location in the heart of Central Europe. At the same time, a large part of Slovakian FDI is directly dependent on the eurozone. The country’s economy is closely linked to the economic condition of its European neighbors, especially Germany and France.

Slovakia enjoys a favorable business climate, ranking 32nd out of 82 countries in the „Economist Business Environment” ranking. Additionally, it ranks 46th out of 132 in the 2022 Global Innovation Index and 49th out of 180 in the Corruption Perceptions Index.

Czech Republic – Rapid Economic Growth and Innovation

The Czech Republic, with a GDP growth of 2.3% in 2022, is an attractive destination for investors due to its high position in the rule of law and political stability indicators. Additionally, it ranks high in the economic freedom index (Index of Economic Freedom) and is characterized by low restrictions on direct foreign investments. The Czech Republic is also a leader in innovation in the Central and Eastern Europe region, with a strong emphasis on sectors such as automation and robotics.

Prospects for the Development of the Region and Factors Influencing Foreign Investments

In the opinion of experts, the coming years will bring further growth of foreign investments in the region, making it one of the largest beneficiaries of such projects in the world. This will be favored by nearshoring trends – relocating operations to a nearby geographical area with a similar time zone, culture, and language, which promotes the strengthening of supply chain stability. Central and Eastern Europe, with its location, lower labor costs, and highly qualified staff, perfectly fits into the „China Plus One” strategy.

One of the most important factors is the availability of experienced workforce. The countries of Central and Eastern Europe are known for their qualified labourforce in sectors such as IT, finance, and engineering. Moreover CEE offers an appropriate supply of both technical specialists and workers which are proficient to perform operational tasks, e.g., assembly.

An additional advantage is the relatively low cost of labor, which translates into potential attractive profits for investors. The favorable business environment is also significant – stable legal systems and transparent regulations. EU membership for most countries in the region provides access to a single market and facilitates business operations.

The high level of investment is also influenced by the growing consumer market in Central and Eastern Europe (over 110 million people). As the average income of households rises, consumers in the region become increasingly interested in high-quality products and services. The demand for new technologies and automation also opens new opportunities for investors.

An additional impulse for the development of the region is the funds flowing from the European Union. The new financial perspective for 2021-2027 provides countries with the necessary financial support, which may potentially translate into further growth of foreign investments.

Central and Eastern Europe, however, is not free from challenges that may affect the level of FDI in the coming years. High inflation, related to energy and raw material prices, may deter potential investors, leading to the depreciation of local currencies. Additionally, the proximity of war-torn Ukraine affects the region’s attractiveness and is reflected in its assessment.

 

Source:

Heading East – Current trends and attractive destinations for foreign expansion in the face of geopolitical turmoil.

Report prepared by PwC and PFR (Polish Development Fund) TFI in cooperation with KUKE (Export Credit Insurance Corporation)

Międzynarodowe rekrutacje
Co warto wiedzieć

English version below

coraz bardziej dynamicznym świecie przedsiębiorstwa poszerzają skalę działania, poszukując talentów poza narodowymi granicami. Rekrutacja międzynarodowa stała się kluczową strategią dla organizacji, które chcą odnieść sukces na globalnym rynku.

 
Znaczenie rekrutacji międzynarodowej
 

Zagraniczne rekrutacje umożliwiają firmom skorzystanie z ogromnego zasobu talentów, co sprzyja  innowacjom, większej kreatywności i zdolności do adaptacji. Poza nowymi umiejętnościami przynosi  także różnorodność kulturową, nowe perspektywy i bardziej dynamiczne środowisko pracy. Warto jednak pamiętać, że sukces rekrutacji międzynarodowej zależy od starannie przygotowanego procesu. Powinien on uwzględniać m.in. aspekty prawne, kompetencje kulturowe i szereg strategii, o czym można przeczytać w tym artykule. 

Wyzwania w rekrutacji międzynarodowej
 

Mimo znacznych korzyści, rekrutacja międzynarodowa niesie ze sobą pewne wyzwania. Operowanie pomiędzy różnymi kontekstami prawno-kulturowymi, zrozumienie miejscowych regulacji czy pokonywanie barier językowych to tylko niektóre przeszkody, z którymi muszą się mierzyć organizacje. Nie bez znaczenia są również koszty i czas związane z procesem rekrutacyjnym.

Ramy prawne i regulacyjne
 

Każdy kraj ma własne przepisy dotyczące zatrudnienia. Międzynarodowe rekrutacje wymagają zatem starannej analizy wymagań wizowych, zezwoleń na pracę i zgodności z miejscowymi przepisami dotyczącymi prawa pracy. Współpraca z lokalnymi ekspertami mającymi duże doświadczenie w rekrutacji międzynarodowej może pomóc organizacjom uniknąć wielu pułapek. Taka współpraca wykracza jednak poza zgodność prawną, dotyczy bowiem również lokalnych wymagań i oczekiwań. Partner może być przewodnikiem po sugerowanych poziomach wynagrodzeń oraz świadczeniach pracowniczych (ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne, samochody służbowe czy dodatkowe dni urlopu), dzięki czemu proces staje się szybszy i bardziej efektywny.

Kompetencje kulturowe i różnorodność
 

Sukces rekrutacji międzynarodowej zależy w dużej mierze od odpowiednich kompetencji kulturowych. Zrozumienie niuansów różnych kultur jest kluczowe dla skutecznej komunikacji i spójności budowanego zespołu. Różnice kulturowe wykraczają daleko poza język, wpływając nie tylko na komunikację, ale także na podejście do pracy i oczekiwania w procesie rekrutacji. Dla przykładu – w Niemczech kandydaci często priorytetowo traktują precyzyjnie określone zadania, podczas gdy we Francji  nacisk kładzie się na wizję, cele i bardziej osobiste podejście w trakcie procesu rekrutacji. Specyfika kulturowa może kształtować również postawy wobec stabilności zatrudnienia. W Europie częste zmiany pracy mogą budzić obawy potencjalnych pracodawców, a w Stanach Zjednoczonych krótkie staże zawodowe trwające od 18 do 24 miesięcy nie są rzadkością.

Skupienie na umiejętnościach miękkich
 

W ostatnich latach firmy coraz bardziej doceniają znaczenie umiejętności miękkich w procesie rekrutacyjnym. Chociaż umiejętności twarde pozostają kluczowe, rośnie znaczenie cech takich jak komunikacja, zdolność do adaptacji czy praca zespołowa. Zrozumienie, że skuteczna współpraca międzykulturowa często wymaga połączenia wiedzy technicznej i talentu interpersonalnego, sprawia, że organizacje przykładają większą wagę do oceny zdolności kandydata do poruszania się w różnorodnym środowisku pracy. Takie holistyczne podejście zwiększa szansę, że wybrane osoby nie tylko sprawdzą się w swoich rolach, ale także pozytywnie wpłyną
na szerszą kulturę organizacyjną.

Rekrutacja międzynarodowa to dynamiczny i istotny składnik nowoczesnego zarządzania pracownikami. Funkcjonowanie w warunkach globalnego rynku i związanych z tym wyzwań wymaga strategicznego planowania, świadomości kulturowej i szacunku dla różnic kulturowych. W miarę rozszerzania się działalności przedsiębiorstw, przyjęcie rekrutacji międzynarodowej staje się nie tylko opcją, ale
i koniecznością, do której dobrze jest się odpowiednio przygotować.

Firmy coraz częściej poszukują pracowników, którzy nie tylko posiadają kompetencje techniczne niezbędne na danym stanowisku, ale także dysponują określonymi umiejętnościami miękkimi i którzy identyfikują się z wartościami organizacji.

Morgane Pinault
Altios HR practice manager

Morgane Pinault, Altios HR practice manager

Z naszego doświadczenia widzimy, że firmy coraz częściej poszukują pracowników, którzy nie tylko posiadają kompetencje techniczne niezbędne na danym stanowisku, ale także dysponują określonymi umiejętnościami miękkimi i którzy identyfikują się z wartościami organizacji. Ocena umiejętności miękkich podczas procesu rekrutacji jest obecnie uważana za kluczową, być może nawet ważniejsza niż konkretne doświadczenie branżowe czy lata pracy. Warto zauważyć, że w przypadku Francji aż 46% pracowników opuszcza swoją firmę w ciągu 18 miesięcy od momentu zatrudnienia, a w 36% przypadków odejścia wynika z niezgodności kulturowej lub rozbieżności w wyznawanych wartościach.

Świadomi tych wyzwań aktywnie współpracujemy z naszymi klientami podczas procesu rekrutacji, aby zidentyfikować niezbędne umiejętności interpersonalne dla danej pozycji i wyznaczyć kluczowe wartości z perspektywy firmy. W razie potrzeby ściśle współpracujemy również w procesie tzw. onboardingu, ponieważ płynne włączenie międzynarodowych pracowników w kulturę organizacyjną danego podmiotu jest istotne dla sukcesu wszystkich zaangażowanych stron. Ustanawianie kompleksowych programów adaptacyjnych, które obejmują także kwestie kulturowe, dynamikę zespołu i wartości firmy, może przyspieszyć proces integracji.

Podejście dostosowane do indywidualnych potrzeb pozwala nam proponować kandydatów, którzy budują sukces naszych klientów na międzynarodowych rynkach.English version:

International recruitments
What you need to know

In an increasingly interconnected world, businesses are expanding their horizons and seeking talent beyond national borders. International recruitment has become a key strategy for organizations aiming to thrive in a global market.

 

The importance of international recruitment
 

Global hiring enables companies to tap into a vast talent pool, fostering innovation, creativity, and adaptability. Beyond skill acquisition, it also brings cultural diversity, promoting a more inclusive and dynamic work environment.

However, it is crucial to recognize that the success of international recruitment depends on a meticulously prepared process. Several key points  should be taken into account, encompassing legal considerations, cultural competencies, and effective strategies; you can find more from this article.

Challenges in international recruitment
 

While the benefits are substantial, international recruitment comes with its share of challenges. Navigating different legal and cultural contexts, understanding local regulations, and overcoming language barriers are among the roadblocks organizations face. The cost and time involved in the recruitment process can also be significant.

Legal and regulatory frameworks
 

Each country has its own set of employment laws and regulations. Grappling with this complex landscape requires careful consideration of visa requirements, work permits, and compliance with local labor laws. Partnering with local experts having vast experience in international recruitment can help organizations avoid legal pitfalls. Such a collaboration extends beyond legal compliance and delves into the details of local requirements and expectations. From determining competitive salary levels to navigating the complexities of work benefits such as health insurance, company cars, and additional holiday days, these partners serve as invaluable guides, making the process faster and more effective.

Cultural Competence and Diversity
 

Successful international recruitment hinges on cultural competence. Understanding the nuances of diverse cultures is crucial for effective communication and team cohesion. Cultural differences extend beyond language, influencing not just communication but also work approaches and expectations in the recruitment process. For instance, in Germany, candidates often prioritize clearly defined responsibilities. On the other hand, in France, emphasis is placed on vision, goals, and a more personal approach throughout the hiring process. It’s important to note that cultural nuances even shape attitudes towards job stability. In Europe, frequent job changes might raise concerns among prospective employers, whereas in the United States, shorter tenures of 18-24 months are not uncommon.

Focus on soft skills
 

In recent years, companies are increasingly recognizing the significance of soft skills in the recruitment process. While hard skills remain crucial, there’s a growing emphasis on qualities like communication, adaptability, and teamwork. Understanding that effective cross-cultural collaboration often demands a blend of technical prowess and interpersonal finesse, organizations are placing greater importance on evaluating a candidate’s ability to navigate diverse work environments. This holistic approach ensures that the selected candidates not only excel in their roles but also contribute positively to the broader organizational culture.

International recruitment is a dynamic and essential component of modern workforce management. Navigating the complexities of a global talent landscape requires strategic planning, cultural awareness, and respect for cultural differences As businesses continue to expand their reach, embracing international recruitment is not just an option but a necessity for sustainable growth in the global marketplace.

Companies are increasingly seeking employees who not only possess certain hard skills but also exhibit essential soft skills and align with the organization's values.

Morgane Pinault
Altios HR practice manager

Morgane Pinault,  Altios HR practice manager

In our experience, companies are increasingly seeking employees who not only possess certain hard skills but also exhibit essential soft skills and align with the organization’s values. The assessment of these soft skills during the recruitment process is now considered crucial, possibly even more critical than specific industry knowledge or years of experience. Notably, in France, a significant 46% of employees are no longer with their company within 18 months of joining, and in 36% of cases, the departures result from a cultural or values mismatch.

Recognizing these challenges, we actively collaborate with our clients during the recruitment process to identify the necessary interpersonal skills for a given position and pinpoint the key values from the company’s perspective.

When needed, we work with the client on the onboarding process as well, as integrating international hires seamlessly into the organizational culture is essential for their success. Establishing comprehensive onboarding programs that address cultural assimilation, team dynamics, and company values can accelerate the integration process.

It is only through this tailored approach that we can propose candidates likely to excel in their roles, contributing the desired benefits to our clients’ endeavors in international markets.

Dofinansowanie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - szansa na rozwój biznesu

Budowa pozycji konkurencyjnej na rynku to wyzwanie, z którym codziennie mierzą się polscy przedsiębiorcy. Dofinansowanie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) może okazać się kluczowym wsparciem, umożliwiającym innowacyjny rozwój i ekspansję na nowe rynki. Warto poznać dostępne źródła finansowania takie jak granty i programy promocji marki, aby w pełni wykorzystać ich potencjał.

 
 
Granty jako szansa na rozwój biznesu
 

Dofinansowanie dla MŚP to coraz częstsza forma wsparcia, którą oferują zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne organizacje. Aktualnie trwa nabór wniosków do programu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Jego celem jest wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych. Otrzymanie grantu może znacząco przyspieszyć rozwój danego podmiotu, umożliwiając mu wdrażanie nowych projektów i inwestycji.

 

Program PARP „Promocja marki innowacyjnych MŚP”
 

Program „Promocja Marki Innowacyjnych MŚP” oferowany przez PARP stanowi doskonałą okazję dla przedsiębiorców, którzy chcą wyróżnić się na rynku dzięki innowacyjnym produktom lub usługom. Dofinansowanie może być wykorzystane na działania marketingowe, które pomogą zwiększyć rozpoznawalność firmy oraz dotrzeć do nowych klientów. Wspierane projekty obejmują
m.in. kampanie promocyjne, udział w targach oraz wyjazdowe misje gospodarcze.

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 roku, możliwe jest wsparcie do 50% wartości projektu, a pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 155 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania dostępne
na stronie PARP.

 

Kluczowe kroki w procesie aplikacji
 
Aby zdobyć dofinansowanie dla swojego MŚP, należy przede wszystkim starannie zaplanować i przygotować aplikację.
Kluczowe kroki obejmują:
  • Analizę dostępnych programów i grantów.
  • Przygotowanie projektu, określenie jego celu i budżetu oraz wybór odpowiednich rynków.
  • Terminowe złożenie aplikacji z uwzględnieniem wszystkich wymaganych dokumentów.

Uzyskanie dofinansowania wymaga starannego przygotowania i zrozumienia procedur aplikacyjnych, dlatego warto skonsultować
się z ekspertem lub skorzystać z profesjonalnych usług doradczych.

Firma doradcza Altios, posiadająca ponad 30-letnie doświadczenie w doradztwie międzynarodowym dla MŚP, jest do Państwa dyspozycji, by pomóc w określeniu skutecznej strategii rozwoju za granicą, w tym w wyborze rynków eksportowych o największym potencjale.

 

Zapraszamy do kontaktu z zespołem Altios:

Marta Tchórzewska
VP Development and Advisory
m.tchorzewska@altios.com English version:

Financing for Small and Medium-sized Enterprises - an opportunity for business development

Gaining a competitive edge on the market is a challenge that Polish entrepreneurs face every day. Financing for small and medium-sized enterprises (SMEs) can serve as crucial support, enabling innovative development and expansion into new markets. It is worth learning about available sources of financing such as grants and brand promotion programmes in order to fully exploit their potential.

 

Grants as a business development opportunity
 

Grant funding for SMEs is an increasingly common form of support provided by both public institutions and private entities.
The call for applications for the Polish Agency for Enterprise Development’s (PARP) programme „Brand Promotion of Innovative
SMEs” is currently underway. Its aim is to strengthen the export potential of SME entrepreneurs on international markets.
Receiving a grant can significantly accelerate the development of a given entity, enabling it to undertake new projects and investments.

PARP Programme „Brand Promotion for Innovative SMEs”
 

The Programme „Brand Promotion of Innovative SMEs” offered by PARP is an exceptional opportunity for entrepreneurs
who want to distinguish themselves on the market with innovative products or services. Co-financing can be used for marketing initiatives that will help increase the company’s recognisability and reach new customers. Supported projects include, among others, promotional campaigns, participation in trade fairs and outbound economic missions.

The deadline for applications is 30 November 2023.
The support of up to 50% of the project value is possible and the pool of funds earmarked for project co-financing is PLN 155 million.
Comprehensive information regarding co-financing is accessible on the PARP website.

 

Key steps in the application process
 
In order to win a grant for your SME, you should first of all plan and prepare your application carefully.
Key steps include:
  • Analysis of available programmes and grants.
  • Preparing the project, defining its objective and budget and selecting the target markets.
  • Submitting the application, including all required documents, in a timely manner.

Obtaining funding requires careful preparation and understanding of the application procedures, so it is advisable to consult an expert
or use professional consulting services.

With over 30 years of extensive international consultancy experience in assisting SMEs, the Altios consultancy firm is ready to assist you in defining an effective strategy for a successful expansion abroad, including the identification of high-potential export markets.

We invite you to contact the Altios team:

Marta Tchorzewska
VP Development and Advisory
m.tchorzewska@altios.com

 

 

Źródła/ Sources: Puls Biznesu, PARP

Polskie Strefy Ekonomiczne w czołówce rankingu
Global Free Zones 2023 roku

Rok 2023 okazuje się być wyjątkowym czasem dla specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Tegoroczny ranking „Global Free Zones of the Year” opracowany przez analityków fDi Intelligence z grupy Financial Times wskazuje na silną pozycję polskich stref ekonomicznych jako atrakcyjny cel dla inwestorów zagranicznych.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) zajęła 1 miejsce w Europie i 4 miejsce na świecie, a Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) znalazła się na 2 pozycji w Europie oraz na 10 na świecie.

Warto zaznaczyć, że w pierwszej dziesiątce rankingu nie znalazły się żadne inne kraje europejskie. To dowodzi atrakcyjności Polski
w oczach inwestorów zagranicznych w tym regionie.

Po raz kolejny pierwsze miejsce w rankingu zajęła Dubajska DMCC, a za nim uplasowała się chińska pilotażowa strefa Guangxi.
W tegorocznej edycji rankingu widoczna jest dominacja stref ekonomicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich (UAE).

Najlepsze strefy dla MŚP w Europie

 

KSSE jest liderem w wielu obszarach. Oprócz tytułu najlepszej strefy dla dużych najemców w Europie, sędziowie uznali ją także
za czołową strefę w regionie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednym z wiodących atutów KSSE jest akcelerator biznesu KSSENON, który oprócz nowoczesnych przestrzeni do wynajmu, obejmuje także tzw. centrum kompetencji –  miejsce realizacji praktyk zawodowych oraz specjalistycznych szkoleń. KSSE prowadzi również programy mające na celu wzmocnienie potencjału europejskich MŚP w zakresie zrównoważonego rozwoju i cyfryzacji.

ŁSSE pełni funkcję inkubatora przedsiębiorczości dla małych i średnich firm. Strefa oferuje finansowanie do 80% kosztów szkolenia pracowników MŚP w zakresie kompetencji technicznych. W ciągu ostatnich sześciu lat około 4 000 MŚP z regionu skorzystało
z tej możliwości, szkoląc 13 000 pracowników.

Ponadto, ŁSSE realizuje projekt Rethink Digital Hub, oferując MŚP doradztwo i usługi w zakresie sztucznej inteligencji (AI), robotyki
i automatyki, w tym internetu rzeczy (IoT) i sieci 5G, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR) czy cyberbezpieczeństwa. Istnieją także możliwości finansowania i mentoringu poprzez wszechstronną sieć inwestorów i najemców ŁSSE, a także program akceleracji, który przez ostatnie 12 miesięcy wsparł 20 zagranicznych startupów.

 

Wynik Polski w międzynarodowym rankingu specjalnych stref ekonomicznych potwierdza jej atrakcyjność z perspektywy zagranicznych inwestorów oraz rosnące znaczenie tych stref w globalnej gospodarce.

 O rankingu

 

Ranking Global Free Zones of the Year jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla stref ekonomicznych. W tegorocznym konkursie wyłonionych zostało 69 kandydatów z całego świata, którzy zostali poddani wnikliwej analizie według zaktualizowanego
w tym roku i bardziej wymagającego zestawu kryteriów. English version:

Polish Economic Zones
at the top of the Global Free Zones 2023 ranking

The year 2023 is proving to be an exceptional time for Poland’s special economic zones. This year’s „Global Free Zones of the Year” ranking, prepared by Financial Times analysts fDi Intelligence, shows the strong position of Polish SEZs (Special Economic Zones)
as an attractive destination for foreign investors.

The Katowice Special Economic Zone (KSEZ) was ranked 1st in Europe and 4th globally, while the Łódź Special Economic Zone (ŁSEZ) was ranked 2nd in Europe and 10th globally.

It is worth noting that no other European countries made it into the top ten of the ranking. This demonstrates Poland’s attractiveness
in the eyes of foreign investors in the region.

Once again, the first place in the ranking was taken by Dubai DMCC, followed by China’s Guangxi pilot zone. In this year’s ranking,
the dominance of the United Arab Emirates (UAE) economic zones becomes apparent.

Best zones for SMEs in Europe
 

The KSEZ is a leader in many areas. Alongside the title of the best zone for large leaseholders in Europe, the judges also recognised
it as the leading zone in the region for small and medium-sized enterprises. One of the KSEZ’s key strengths is the KSSENON business accelerator, which, in addition to modern rental space, also includes a so-called competence centre – a place for apprenticeships
and specialised trainings. The KSEZ also runs programmes aimed at strengthening the potential of European SMEs in terms
of sustainable development and digitalisation.

The LSEZ operates as a business incubator for small and medium-sized companies. The zone offers funding of up to 80% of the cost
of training SME employees in technical skills. Over the past six years, around 4,000 SMEs in the region have benefited
from this opportunity, having trained 13,000 employees.

In addition, the LSEZ runs the Rethink Digital Hub project, offering SMEs advice and services in artificial intelligence (AI), robotics
and automation, including the Internet of things (IoT) and 5G networks, virtual and augmented reality (VR/AR) or cyber security.
There are also opportunities for funding and mentoring through the SEZ’s comprehensive network of investors and leaseholders,
as well as an accelerator programme that has supported 20 foreign startups over the past 12 months.

Poland’s score in the international ranking of special economic zones attests to its attractiveness from the perspective of foreign investors and the growing importance of these zones in the global economy.

 

About the ranking

The Global Free Zones of the Year ranking is one of the most prestigious awards for economic zones. This year’s competition selected 69 candidates from around the world, which were subjected to in-depth analysis according to a revised and more demanding
set of criteria updated this year.

Źródła/ Sources:

ALTIOS Corporate Finance wspiera SUSTY WASTES SOLUTIONS
w stworzeniu polsko-francuskiej grupy SWS-PG

ALTIOS Corporate Finance wspiera SUSTY WASTES SOLUTIONS w stworzeniu polsko-francuskiej grupy SWS-PG

Czerwiec 2023

 

 

Wzmocnienie pozycji w Polsce i we Francji

 

        W kwietniu 2023 roku wspólnicy Susty Wastes Solutions, francuskiej spółki oferującej usługi projektowania i wykonywania linii sortowniczych do selektywnej zbiórki odpadów, oraz wspólnicy Polmecanic Group, polskiej grupy spółek specjalizujących się w produkcji, montażu i serwisie instalacji do recyklingu odpadów, zdecydowali o połączeniu działalności.

    Nowo utworzona grupa SWS-PG to 12 spółek na terenie Francji, Belgii, Niemiec i Polski oraz zespół 300 specjalistów oferujących pełną integrację pionową obsługi instalacji dla selektywnej zbiórki odpadów, a także m.in. montaż konstrukcji stalowych, modernizację urządzeń przemysłowych oraz relokację urządzeń i linii produkcyjnych.

     Decyzja o połączeniu sił, będąca efektem wieloletniej współpracy obu podmiotów, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie synergii istniejących między stronami transakcji, a tym samym na dalsze wzmacnianie pozycji grupy SWS-PG na europejskim rynku. 

 

Transakcja wspierana przez Altios Corporate Finance

      Dział Corporate Finance Altios Polska doradzał Susty Wastes Solutions w transakcji zakupu udziałów Polmecanic Group. Rolą Altios było przygotowanie we współpracy z doradcami sprzedających dokumentacji transakcyjnej zgodnie z ustaleniami stron oraz wymogami polskiego prawa.

 

Komentarz Susty Wastes Solutions

 

“Jesteśmy dumni z tego projektu i możliwości, które się w związku z nim otwierają. Relacja, którą od kilku lat budujemy między Polską a Francją była bardzo silna, a teraz została dodatkowo wzmocniona.

Cieszymy się, że możemy połączyć nasze wartości, dzielić się doświadczeniami i poszerzyć ofertę, aby jeszcze lepiej służyć naszym obecnym i przyszłym klientom.

Chcielibyśmy podziękować naszym partnerom prawnym i finansowym za zaufanie, a firmie Altios za wsparcie w realizacji projektu. “

Georges CHALAIN, Dyrektor Generalny Susty Wastes Solutions

 

Komentarz Polmecanic Group

 

„Połącznie dwóch tak dynamicznych grup to dla mnie powód do dużej satysfakcji.  Z jednej strony wydaje mi się to naturalną konsekwencją naszej udanej dotychczasowej współpracy. Łączy nas przecież wiele – podejście biznesowe, wartości i aspiracje. Bardzo dobrze uzupełniamy się również pod względem kompetencji branżowych.

Z drugiej strony wierzę, że przed nami nowe możliwości biznesowe, nowe ścieżki rozwoju, a także nowe okazje do wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy.

Jestem nie tylko dumny z tego, co osiągnęliśmy do tej pory, ale też z optymizmem patrzę w przyszłość, myśląc o wspólnych projektach”.

Adam Bokwa, Prezes Polmecanic GroupKomentarz Altios Corporate Finance

 

„Niezwykle przyjemnie jest wspierać transakcję dokonywaną pomiędzy osobami znającymi się i współpracującymi od lat, transakcję, która jest kolejnym krokiem w rozwoju wyspecjalizowanych podmiotów na ważnym i rozwojowym rynku recyklingu odpadów w Europie, tym bardziej, że dotyczy ona spółek z krajów, które są mi szczególnie bliskie: Francji i Polski.”

 

Zdzislaw Dominik, Wiceprezes Altios PolskaUczestnicy


Doradcy kupującego:

 

Ø  Doradztwo prawne:           Pierre-Yves MILIN (adwokat, Cabinet Milin)

Ø  Altios Corporate Finance:   Zdzislaw DOMINIK (Wiceprezes Altios Polska) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)

 

 Doradcy sprzedających :  

 

Ø  Doradztwo prawne:           Katarzyna WILAMOWSKA (radca prawny)

Łukasz KRAWCZYK  (radca prawny, kancelaria SKR Stelmach Krawczyk Romanow) 

                

 

 O ALTIOS: Od 1991 roku Altios oferuje rozwiązania w zakresie międzynarodowego rozwoju dla małych i średnich firm. Kompleksowo wspieramy naszych klientów w projektach ekspansji zagranicznej, ułatwiając im efektywne wejście lub rozwój na wybranych rynkach – od przygotowania strategii, przez założenie i prowadzenie codziennej obsługi lokalnych spółek, po transakcje fuzji i przejęć

Dowiedz się więcej na https://altios.com/poland/; Śledź nas na Linkedin.

Kontakt dla mediów: Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

 English version:

ALTIOS Corporate Finance supports SUSTY
WASTES SOLUTIONS in the creation of the French-Polish group SWS-PG

June 2023

 

Strengthening the position in Poland and France   

      In April 2023, the shareholders of Susty Wastes Solutions, a French company offering design and construction services for sorting lines for selective waste collection, and the shareholders of Polmecanic Group, a Polish
group of companies specializing in the production, installation and service of waste recycling facilities, decided to merge their operations.

     The newly formed SWS-PG group comprises 12 companies in France, Belgium, Germany and Poland, and a team of 300 specialists offering complete vertical integration of plant operation for selective waste collection, as well as,
among others, the assembly of steel structures, modernization of industrial equipment and relocation of equipment and production lines.

 

    The decision to join forces, a result of many years of successful cooperation between Susty Wastes Solutions and Polmecanic Group, will allow to fully exploit the synergies existing between the companies, and thus to further
strengthen the SWS-PG group’s position in the European market.

 

Transaction supported by Altios Corporate Finance

   The Corporate Finance Department of Altios Poland advised Susty Wastes Solutions on the transaction for the purchase of Polmecanic Group shares.

       Altios’ role was to prepare, in cooperation with the sellers’ advisors, the transaction documentation in accordance with the parties’ agreements and the requirements of Polish law.

 

 

Testimonial of Susty Wastes Solutions

 

“We are proud of this wonderful development and of the opportunities which are opening for all of us. The relationship we built several years ago between Poland and France was already strong, and now it’s even stronger!

We’re excited to be able to unite our values, share our experiences and multiply our offers to serve our present and future customers even better.

We would like to thank our bank and legal partners for their trust, and also Altios for its precious assistance. “

Georges CHALAIN, General Director of Susty Wastes Solutions

 

 

 

 

Testimonial of Polmecanic Group

 

“It’s very satisfying to be able to bring two dynamic groups together in this way. On the one hand, it seems to me a natural consequence of our successful cooperation. After all, we have so much in common: business approaches, values and aspirations. We also complete each other very well in terms of branch competence.

On the other hand, I believe that there are new business opportunities, new paths of development ahead of us as well as new opportunities to exchange experiences and increase knowledge.

Therefore, I am not only proud of what we have achieved so far, but also very excited thinking about future challenges.”

Adam Bokwa, CEO of Polmecanic Group

 

Testimonial of Altios Corporate Finance  

 

„ It is a true pleasure to support a transaction made between people who have known each other and worked together for years; a transaction that is another step in the development of specialized entities operating in the essential and rapidly growing waste recycling market in Europe, especially since it involves companies from countries that are particularly close to me: France and Poland ”

 

Zdzislaw Dominik, Vice-president of Altios Polska

 

 

Participants

 

Buyer’s advisors :

 

Ø  Legal: Pierre-Yves MILIN (attorney, Cabinet Milin)

Ø  Altios Corporate Finance:   Zdzislaw Roland DOMINIK(Vice-president Altios Poland) / Magdalena FRAILE (Senior Project Manager) / Anne AUDRAIN (International Account Manager) / Piotr NOWORYTA (Senior Legal Adviser)

 

Sellers’ advisors :

 

Ø  Legal: Katarzyna WILAMOWSKA (attorney-at-law)  Łukasz KRAWCZYK (attorney-at-law, SKR Stelmach Krawczyk Romanow Legal Office)

 

ALTIOS: Since 1991, the group offers international market expansion solutions to companies operating and investing internationally. ALTIOS supports you with everything you need, from nurturing your growth strategy to your international acceleration by entering dynamic markets, to set up and operate your foreign branch with everyday compliance administration – HR, accounting, tax… – through to strategic cross-border acquisition.

www.altios.com

 Contact Press : Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

Przejęcia coraz popularniejszą strategią wzrostu
w branży IT w Polsce. Konsolidacja przyszłością sektora.

Sektor IT napędza nie tylko krajową gospodarkę, ale także rodzimy rynek fuzji i przejęć. Według danych Navigator Capital i Fordata
w 2022 roku w Polsce miało miejsce 341 transakcji M&A (wzrost o 13 operacji względem 2021), z czego w ponad 20% przypadków przejmowanym były podmioty z sektora Media/IT/Telecom. Wysoki poziom kompetencji polskich programistów (2. pozycja wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej w kategorii Talent oraz w łącznej klasyfikacji w rankingu Future of IT 2022 opracowanym przez Emerging Europe), doświadczenie we współpracy z dużymi klientami, a także wciąż jeszcze niższe koszty pracy niż w Europie Zachodniej sprawiają, że spółki znad Wisły stają się coraz częściej obiektem zainteresowania zagranicznych inwestorów – zarówno firm technologicznych jak i inwestorów finansowych. Zainteresowanie to idzie w parze z planami rozwojowymi polskich firm IT, dla których strategiczne partnerstwo z branżowym podmiotem to szansa na zwiększenie skali działania, pozyskanie nowych klientów czy wejście na nowe rynki.

W 2022 roku właściciela zmieniły m.in. Predica, spółka wyspecjalizowana w MS Azure, włączona w struktury szwajcarskiego koncernu SoftwareOne, skupiony na wsparciu digitalizacji software house Codete przejęty przez amerykański Exadel oraz Cloudity, wiodący partner Salesforce, w którym udziały kupił Hardis Group, francuski integrator IT.  

O atrakcyjności polskiego rynku IT świadczy również fakt, że zagraniczni gracze decydują się na kolejne już akwizycje w Polsce. Przykładem może być francuski koncern Inetum, który w 2016 r. wszedł do Polski, przejmując Impaq. W 2022 r. za pośrednictwem spółki Inetum Polska objął udziały w Jcommerce, firmie oferującej usługi z zakresu cyfrowej transformacji, dysponującej zespołem ponad 300 specjalistów.  Na podobny krok zdecydowała się holenderska Xebia, która w 2021 kupiła PGS Software, a w styczniu tego roku ogłosiła  przejęcie GetInData, spółki oferującej rozwiązania z zakresu Big data, cloud oraz AI.  Kolejny podmiot nabył również estoński Uptime, który w 2020 r.  zainwestował w software house JMMJ, a dwa lata później przejął pakiet większościowy w Vimanet.

Za akwizycje na polskim rynku IT odpowiadają jednak nie tylko zagraniczni inwestorzy. Przejęć dokonują również rodzime firmy, konsolidując w ten sposób rynek, na którym wciąż funkcjonuje wiele małych podmiotów. Z perspektywy kupującego takie transakcje
to sposób na wzmocnienie swojej pozycji m.in. dzięki dostępowi do nowych produktów i technologii, a także pozyskaniu zespołu specjalistów o określonych kompetencjach, których trudno zrekrutować w warunkach dużej luki kadrowej. W minionym roku Asseco kupiło pakiet większościowy w spółce Pirios będącej liderem w zakresie rozwiązań do automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem voicebotów i chatbotów. Euvic, jedna z największych w Polsce grup kapitałowych IT, poprzez spółkę eo Networks przejętą w 2021 roku, zainwestowała w software house Hand2band. Mający bogate doświadczenie w transakcjach M&A Netguru objął większościowy pakiet udziałów w agencji mohi.to specjalizującej się w usługach UX. Na kolejną akwizycję zdecydowała się również tworząca aplikacje mobilne i webowe Escola, która w 2022 roku przejęła IT.focus wraz z 20-osobowym zespołem.

Co ciekawe, polscy gracze IT nie skupiają się tylko na rodzimym rynku, ale coraz odważniej podchodzą do zagranicznych akwizycji.
Po transakcjach w krajach sąsiednich (np. Asseco w Czechach i na Słowacji) przyszła pora również na bardziej odległe kierunki. W Stanach Zjednoczonych zainwestował m.in. wspomniany wcześniej Netguru, który został mniejszościowym udziałowcem w firmie doradztwa cyfrowego Pilot 44 z San Francisco. Na akwizycję w USA oraz w Argentynie, a wcześniej w Rumunii i Mołdawii, zdecydowała się natomiast spółka Software Mind należąca do Ailleronu oraz funduszu Enterprise Investors.

Postępująca konsolidacja wydaje się naturalną drogą rozwoju polskiego sektora IT w najbliższych latach. Przyczyni się ona
do budowania silniejszej pozycji rodzimych spółek,  które m.in. dzięki większej skalowalności biznesu i profesjonalnemu zarządzaniu będą mogły zwiększać swoją obecność również na zagranicznych rynkach, w tym także przez akwizycje. Dodatkowo podmioty takie będą przyciągać zainteresowanie dużych zagranicznych inwestorów, którzy ze względu na złożoność procesów M&A i związane z nimi koszty szukają spółek nie tylko o określonym profilu kompetencji, ale też o odpowiedniej skali działania.

 
  Magda Fraile, M&A Project Manager w Altios Poland

  Ze względu na niepewność gospodarczą trudno prognozować, jak ułoży się rynek fuzji i przejęć w branży IT w 2023 roku. Wydaje
  się jednak, że także i w tym roku będziemy obserwować dużo ciekawych transakcji z udziałem polskich podmiotów, zarówno
  w charakterze sprzedających jak i kupujących. Z naszych doświadczeń wynika, że właściciele polskich spółek IT są otwarci
  na rozmowy o sprzedaży udziałów z branżowymi partnerami, mając świadomość szeregu korzyści płynących z takiego
  rozwiązania. Jedną z nich jest możliwość realizacji złożonych projektów na międzynarodowych rynkach, co ma niebagatelne
  znaczenie z perspektywy zarządzania zespołem. Otwarcie przez pandemię globalnego rynku pracy zmusiło bowiem polskie
  firmy do walki o najlepszych specjalistów, którzy oczekują nie tylko konkurencyjnego wynagrodzenia, ale także ciekawych
  wyzwań zawodowych.

  Z kolei firmy, które chcą niezależnie budować własną pozycję za granicą, nie ograniczają się już do tworzenia zespołu
  sprzedażowego na wybranym rynku i, często mozolnej, rekrutacji specjalistów IT. Szukając szybkiego i efektywnego sposobu
  na międzynarodowy rozwój, coraz częściej biorą one pod uwagę akwizycję, która w  przypadku odpowiednio dobranego
  partnera oferuje nie tylko kompetencje techniczne i portfel klientów, ale także szereg synergii. English version:

Acquisitions are becoming an increasingly popular
growth strategy in the IT industry in Poland. The consolidation
is the future of the sector.

The IT sector drives not only the domestic economy, but also the domestic M&A market. According to Navigator Capital and Fordata,
in 2022, there were 341 M&A transactions in Poland (an increase of 13 operations compared to 2021), out of which entities from
the Media/IT/Telecom sector accounted for more than 20% of acquisitions. The high level of competence of Polish programmers
(2nd position among the countries of Central and Eastern Europe in the Talent category and in the overall ranking in the Future of IT 2022 prepared by Emerging Europe), experience in cooperating with large clients, as well as still lower labour costs than in Western Europe, make companies in Poland increasingly interesting for foreign investors – including both technology companies and financial investors. This interest goes hand in hand with the development plans of Polish IT companies, for which a strategic partnership with an industry player is an opportunity to increase the scale of activity, acquire new customers or enter new markets.

Ownership changes in 2022 include Predica, a company specialising in MS Azure, incorporated by Swiss company SoftwareOne, software house Codete, focused on supporting digitalisation, acquired by US-based Exadel, and Cloudity, a leading Salesforce partner,
in which Hardis Group, a French IT integrator, bought shares.

The attractiveness of the Polish IT market is also evidenced by the fact that foreign players are already deciding to make further acquisitions in Poland. The French company Inetum, which entered Poland in 2016 by acquiring Impaq, is a case in point. In 2022, through Inetum Poland, it acquired shares in Jcommerce, a company offering digital transformation services with a team of more than 300 specialists.  A similar step was taken by the Dutch Xebia, which in 2021 bought PGS Software and in January this year announced the acquisition of GetInData, a company offering Big data, cloud and AI solutions. Another acquisition was also made by Estonia’s Uptime, which invested in software house JMMJ in 2020 and two years later took a majority stake in Vimanet.

However, it is not only foreign investors who are responsible for acquisitions on the Polish IT market. Domestic companies are also making acquisitions, thus consolidating a market in which there are still many small entities. From the perspective of the buyer,
such transactions are a way of strengthening its position through, among other things, access to new products and technologies,
as well as gaining a team of specialists with specific competencies, who are difficult to recruit in the conditions of a large staff gap.
Last year, Asseco bought a majority stake in Pirios, a leader in customer service automation solutions using voicebots and chatbots. Euvic, one of Poland’s largest IT groups, invested in software house Hand2band through eo Networks, acquired in 2021. Netguru,
which has extensive experience in M&A transactions, acquired a majority stake in mohi.to, an agency specialising in UX services. 
Escola, which develops mobile and web applications, also decided to make another acquisition, acquiring IT.focus with its 20-person team in 2022.

Interestingly, Polish IT players are not just focusing on their home market, but are becoming increasingly courageous in foreign acquisitions. After transactions in neighbouring countries (e.g. Asseco in the Czech Republic and Slovakia), the time has also come
for more distant destinations. In the US, among others, the aforementioned Netguru has invested, becoming a minority shareholder
in San Francisco-based digital consultancy Pilot 44. Meanwhile, Software Mind, a company owned by Ailleron and the Enterprise Investors fund, has decided to make acquisitions in the USA as well as Argentina, and previously in Romania and Moldova.

Progressing consolidation seems to be a natural way for the Polish IT sector to develop in the coming years. It will contribute to building a stronger position of domestic companies, which, inter alia thanks to greater business scalability and professional management,
will be able to increase their presence also on foreign markets, also through acquisitions.  In addition, such entities will attract
the interest of large foreign investors who, due to the complexity of M&A processes and the associated costs, are looking for companies not only with a specific competence profile, but also with an appropriate scale of operations.

 
  
Magda Fraile, M&A Project Manager in Altios Poland

 Due to the economic uncertainty, it is difficult to forecast how the IT M&A market will shape up in 2023. However, it seems that
 this year too we will observe a lot of interesting transactions involving Polish entities, both as sellers and buyers. Our experience
 shows that owners of Polish IT companies are open to discussions on the sale of shares with industry partners, being aware
 of a number of benefits arising from such a solution. One of them is the possibility of implementing complex projects
 on international markets, which is of considerable importance from the perspective of team management. The opening
 up of the global labour market by the pandemic has forced Polish companies to strive for the best specialists, who expect
 not only a competitive salary, but also interesting professional challenges.

 In turn, companies that want to independently build their own position abroad are no longer limited to creating a sales team
 in a selected market and, often laboriously, recruiting IT specialists. Looking for a fast and effective way to grow internationally,
 they are considering acquisition more and more often, which, in the case of the right partner, offers not only technical competence
 and a portfolio of customers, but also a number of synergies.

Inwestycje zagraniczne w Polsce ciągle rosną

Jednym ze wskaźników pozwalających ocenić atrakcyjność gospodarki jest poziom inwestycji zagranicznych. Wyniki z 2022 roku pokazują, że mimo zawirowań gospodarczych i niepewności związanej z wojną w Ukrainie, Polska przez zagranicznych inwestorów nadal uważana jest za dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Inwestycje zagranicznych firm w Polsce realizowane przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wyniosły w ubiegłym roku ponad 3.7 mld euro, czyli o 200 mln euro więcej niż w 2021 roku i o miliard więcej niż w pandemicznym 2020 roku. Wzrosła także liczba wykonanych projektów – z 96 w 2021 roku do 126 w 2022 roku. Według założeń zeszłoroczne inwestycje zagraniczne powinny przyczynić się do powstania ok. 14.000 miejsc pracy.  

W ujęciu wartościowym niekwestionowanym liderem zagranicznych inwestycji w Polsce są Niemcy z projektami wartymi ponad
1.4 mld euro, tworzącymi 4.000 miejsc pracy. Miejsca na podium zajęły także Szwajcaria (611 mln euro) oraz Japonia (320 mln euro).

Pod względem liczby projektów przoduje Białoruś z 50 projektami inwestycyjnymi. Wysoka pozycja tego kraju jest efektem programu Poland. Business Harbour, który pomaga start-upom i podmiotom z branży IT relokować działalność do Polski.
Oprócz Białorusi w czołówce krajów pod względem ilości zrealizowanych projektów w 2022 roku były Stany Zjednoczone oraz Niemcy.

Wśród sektorów, które cieszyły się największym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, są IT Business Support Services (największy pod względem ilości projektów – 51), R&D (prace badawczo-rozwojowe), e-mobility, a także branża spożywcza, maszynowa
i motoryzacyjna. Z uwagi na wartość projektów, zwycięzcą została branża e-mobility, w którą zainwestowano ponad 1.4 mld euro.

Więcej o inwestycjach zagranicznych realizowanych przy wsparciu PAIH można przeczytać tutaj.English version:


Foreign investments in Poland are continuing to increase

One of the indicators to evaluate the attractiveness of an economy is the level of foreign investments. The 2022 results show that despite the economic turmoil and uncertainty related to the war in Ukraine, Poland is still considered by foreign investors as a good place to do business.

Investments by foreign companies in Poland carried out with the support of the Polish Investment and Trade Agency (PAIH) amounted to more than 3.7 bln euro last year, which is 200 mln euro more than in 2021 and a billion more than in pandemic year 2020.
The number of completed projects has also increased – from 96 in 2021 to 126 in 2022. According to the targets, last year’s foreign investments should create around 14.000 jobs.

In terms of value, the undisputed leader in foreign investments in Poland is Germany with the projects worth over 1.4 bln euro, creating 4.000 new jobs. Other countries on the podium are Switzerland (611 mln euro) and Japan (320 mln euro).

In terms of the number of projects, Belarus leads the way with 50 investment projects.
The high position of this country is due to the programme Poland. Business Harbour, which helps start-ups and IT entities relocate
to Poland. In addition to Belarus, the leading countries in terms of the number of completed projects in 2022 were the United States
and Germany.

Among the sectors that attracted the most interest from foreign investors are IT Business Support Services (the largest in terms
of the number of projects – 51), R&D (research and development), e-mobility, as well as the food, machinery and automotive industries.
In terms of the value of projects, the e-mobility industry was the winner, with over 1.4 bln euro invested.

You can read more about foreign investments carried out with the support of PAIH here.

 

Źródła/ Sources:

 
 

30 marca - Ulga na ekspansję zagraniczną - spotkanie z ekspertami

30 marca o 10:00 odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą (SPCC) na temat
ulgi na ekspansję – nowego narzędzia podatkowego wspierającego firmy w rozwoju działalności gospodarczej.

Wydarzenie będzie prowadzone przez ekspertów KR Group i Altios International, którzy opowiedzą o korzyściach i sposobie wykorzystania ulgi na ekspansję, a także wyjaśnią, w jaki sposób wspiera ona rozwój firm na międzynarodowych rynkach.

 

Prelegentami są:

-> Hanna Polańska (Tax Manager w KR Group – Specjalista w zakresie podatków)

– 18 lat doświadczenia w obszarze podatkowym.

– Szefowa zespołu Tax w KR Group, który specjalizuje się w tax compliance oraz w doradztwie podatkowym
(m.in. VAT, CIT, WHT, podatek od nieruchomości, PCC).

– Odpowiada za audyty i postępowania podatkowe i raportowanie MDR, due diligence, oferuje wsparcie w przygotowaniu procedur
i strategii podatkowych, a także we wdrażaniu ulg podatkowych (ulga B+R, IP Box).

 

-> Zdzisław Dominik (Wiceprezes Altios CEE)

– 30 lat doświadczenia w międzynarodowym doradztwie dla firm polskich i zagranicznych, m.in. w branży motoryzacyjnej, meblarskiej
oraz zrównoważonego rozwoju.

– Zarządza projektami w obszarze inwestycji, budowania strategii i rozwoju międzynarodowego przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

– Ekspert ds. inwestycji międzynarodowych, handlu i strategii rozwoju zagranicznego (przy Ministerstwie Finansów, Sejmikach regionalnych i agencjach rządowych).

 

-> Marta Tchórzewska (VP Advisory and Development Altios CEE)

– Ekspertka w międzynarodowym doradztwie strategicznym i transakcjach fuzji i przejęć.

– Wspiera polskie i zagraniczne podmioty w rozwoju na światowych rynkach, wykorzystując przy tym ponad 15-letnie doświadczenie zebrane w wiodących firmach konsultingowych (Boston Consulting Group, Baker Tilly, Deloitte).

 

Link z rejestracją znajduje się tu.