Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Obowiązkowa rejestracja opakowań na czeskim rynku
e-commerce

E-commerce in Czech Republic

Dyrektywa UE w sprawie opakowań i odpadów nałożyła obowiązek rejestracji materiałów opakowaniowych na szeroki katalog podmiotów. Obowiązek ten dotyczy m.in. firm, które sprzedają swoje produkty do konsumentów w kraju innym niż kraj siedziby jak i firm prowadzących sprzedaż za granicą przez platformy typu e-commerce.

Opakowania wymagające rejestracji to m.in. papier, karton, tektura falista, plastik, opakowania metalowe, opakowania z aluminium, opakowania szklane oraz opakowania tekturowe do produktów płynnych.

Zapisy dyrektywy oznaczają, że obowiązek rejestracji wiąże także polskie spółki prowadzące sprzedaż online w krajach UE. Dotyczy
to między innymi firm aktywnie działających w Czechach, gdzie branża e-commerce cieszy się ogromną popularnością (obecnie
13,5% przychodów z krajowego handlu towarami konsumpcyjnymi) i według prognoz jej znaczenie będzie nadal rosło.

W przypadku rynku czeskiego podmiotem właściwym ds. rejestracji jest Eko-kom. Altios oferuje pomoc w procesie rejestracji polskich spółek w tym organie oraz wsparcie w przygotowaniu wymaganych prawem deklaracji.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu:

Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: m.tchorzewska@altios.comEnglish version:

Mandatory registration of packaging on the Czech e-commerce market

The EU packaging and waste directive has imposed an obligation to register packaging materials on a broad catalogue of entities.
This obligation applies, among others, to companies that sell their products to consumers in a country other than their country
of establishment, as well as to companies selling abroad through e-commerce platforms.

Packaging that is required to be registered includes paper, cardboard, corrugated cardboard, plastic, metal packaging, aluminium packaging, glass packaging and cardboard packaging for liquid products.

The provisions of the directive mean that the obligation to register also binds Polish companies selling online in EU countries.
This applies, among others, to companies actively operating in the Czech Republic, where the e-commerce sector is extremely popular (currently 13.5% of revenues from domestic trade in consumer goods) and is forecast to continue growing in importance.

For the Czech market, the competent entity for the registration is Eko-kom. Altios offers assistance in the process of registering Polish companies at this authority and support in preparing the legally required declarations.

If you have any questions, please feel free to contact us:

Marta Tchórzewska
Tel.: +48 607 180 633
E-mail: 
m.tchorzewska@altios.com