Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE
Przemysł wysokich technologii

W świetle danych Eurostatu polski przemysł w kwietniu 2021 urósł o 45,2% rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że uwzględnia on dane z sektora górniczego, które przeżywa obecnie zapaść. Na tle innych krajów europejskich Polska okazała się liderem w produkcji wyrobów wysokich technologii. Sektor ten urósł w Polsce o 40,8% w porównaniu z danymi z kwietnia 2019. Przede wszystkim dzięki produkcji silników do pojazdów elektrycznych oraz produkcji sprzętu elektronicznego.  https://bit.ly/3vrTTaj

przemysł wysokich technologii
High technology industries

According to Eurostat data, Polish industry grew by 45.2% year to year in April 2021. This result is very good, especially as it includes data from the mining sector, which is currently in bad condition. Compared to other European countries, Poland turned out to be the leader in the production of high-tech products. This sector grew in Poland by 40.8% compared to the data from April 2019. Mainly thanks to the production of engine for electric vehicles and the production of electronic equipment. https://bit.ly/3vrTTaj

Dane z polskiej gospodarki za I kwartał lepsze

W ubiegłym tygodniu GUS dokonał korekty danych gospodarczych za I kwartał 2021. PKB, mimo trzeciej fali COVID-19, skurczyło się mniej niż wcześniej zakładano – jedynie o 0,9 %. Pozytywnie zaskoczyły rynek wskaźniki dotyczące inwestycji, które urosły o 1,3 % rok do roku. Dodatkowo wzrosła konsumpcja prywatna. Dane za kolejny kwartał pokażą, czy są to sygnały ożywienia gospodarczego. https://bit.ly/3psQhUh

Data from Polish economy better than expected

Last week Statistics Poland has adjusted the economic data for the first quarter of 2021. Despite the third wave of COVID -19 and severe restrictions, GDP decreased less than previously predicted – only by 0,9%. The market was positively surprised by investment indicator, which grew by 1,3% y2y. Additionally, private consumption increased. Data for the next quarter will show whether these are signs of economic recovery. https://bit.ly/3psQhUh