Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Inwestycje zagraniczne w Polsce ciągle rosną

Jednym ze wskaźników pozwalających ocenić atrakcyjność gospodarki jest poziom inwestycji zagranicznych. Wyniki z 2022 roku pokazują, że mimo zawirowań gospodarczych i niepewności związanej z wojną w Ukrainie, Polska przez zagranicznych inwestorów nadal uważana jest za dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej.

Inwestycje zagranicznych firm w Polsce realizowane przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu wyniosły w ubiegłym roku ponad 3.7 mld euro, czyli o 200 mln euro więcej niż w 2021 roku i o miliard więcej niż w pandemicznym 2020 roku. Wzrosła także liczba wykonanych projektów – z 96 w 2021 roku do 126 w 2022 roku. Według założeń zeszłoroczne inwestycje zagraniczne powinny przyczynić się do powstania ok. 14.000 miejsc pracy.  

W ujęciu wartościowym niekwestionowanym liderem zagranicznych inwestycji w Polsce są Niemcy z projektami wartymi ponad
1.4 mld euro, tworzącymi 4.000 miejsc pracy. Miejsca na podium zajęły także Szwajcaria (611 mln euro) oraz Japonia (320 mln euro).

Pod względem liczby projektów przoduje Białoruś z 50 projektami inwestycyjnymi. Wysoka pozycja tego kraju jest efektem programu Poland. Business Harbour, który pomaga start-upom i podmiotom z branży IT relokować działalność do Polski.
Oprócz Białorusi w czołówce krajów pod względem ilości zrealizowanych projektów w 2022 roku były Stany Zjednoczone oraz Niemcy.

Wśród sektorów, które cieszyły się największym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów, są IT Business Support Services (największy pod względem ilości projektów – 51), R&D (prace badawczo-rozwojowe), e-mobility, a także branża spożywcza, maszynowa
i motoryzacyjna. Z uwagi na wartość projektów, zwycięzcą została branża e-mobility, w którą zainwestowano ponad 1.4 mld euro.

Więcej o inwestycjach zagranicznych realizowanych przy wsparciu PAIH można przeczytać tutaj.English version:


Foreign investments in Poland are continuing to increase

One of the indicators to evaluate the attractiveness of an economy is the level of foreign investments. The 2022 results show that despite the economic turmoil and uncertainty related to the war in Ukraine, Poland is still considered by foreign investors as a good place to do business.

Investments by foreign companies in Poland carried out with the support of the Polish Investment and Trade Agency (PAIH) amounted to more than 3.7 bln euro last year, which is 200 mln euro more than in 2021 and a billion more than in pandemic year 2020.
The number of completed projects has also increased – from 96 in 2021 to 126 in 2022. According to the targets, last year’s foreign investments should create around 14.000 jobs.

In terms of value, the undisputed leader in foreign investments in Poland is Germany with the projects worth over 1.4 bln euro, creating 4.000 new jobs. Other countries on the podium are Switzerland (611 mln euro) and Japan (320 mln euro).

In terms of the number of projects, Belarus leads the way with 50 investment projects.
The high position of this country is due to the programme Poland. Business Harbour, which helps start-ups and IT entities relocate
to Poland. In addition to Belarus, the leading countries in terms of the number of completed projects in 2022 were the United States
and Germany.

Among the sectors that attracted the most interest from foreign investors are IT Business Support Services (the largest in terms
of the number of projects – 51), R&D (research and development), e-mobility, as well as the food, machinery and automotive industries.
In terms of the value of projects, the e-mobility industry was the winner, with over 1.4 bln euro invested.

You can read more about foreign investments carried out with the support of PAIH here.

 

Źródła/ Sources: