Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Wzrost PKB Polski za III kwartał

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące PKB Polski za III kwartał 2021. Wskaźnik wzrósł o 5,1 proc. rok do roku. To znacznie mniej niż w II kwartale 2021, gdy gospodarka rosła o 11,2 proc. rok do roku, ale wtedy był to efekt niskiej bazy. Takie dane oznaczają, że gospodarka odrobiła straty spowodowane pandemią. https://bit.ly/3CijQN8

 

Polish Statistics Office (GUS)

The Polish Statistics Office (GUS) released data on Poland’s GDP for the third quarter of 2021. The index grew by 5.1 percent year-on-year. This is significantly less than in Q2 2021, when the economy grew by 11.2 percent year-on-year, but then it was the effect of a low base. Such data means the economy has recovered from the pandemic. https://bit.ly/3CijQN8

Polskie firmy szukają możliwości ekspansji w Indiach

Altios we współpracy z Crédit Agricole zaprasza polskie firmy zainteresowane rynkiem indyjskim do udziału w webinarium i spotkaniach biznesowych!

Od wielu lat Indie postrzegane są jako jeden z najbardziej obiecujących rynków globalnych – po części ze względu na 1,4 miliarda mieszkańców, szybko rozwijającą się gospodarkę i polityczną stabilizację. Ostatnie prognozy pokazują, że Indie szybko wychodzą z kryzysu gospodarczego w 2020 roku – czy to właściwy moment na prowadzenie interesów w kraju będącym największą demokracją na świecie?

 

Eksperci z ALTIOS i Crédit Agricole opowiedzą o specyfice rynku indyjskiego, a także o sprawdzonych strategiach wejścia i rozwoju biznesu na tym perspektywicznym rynku!
Swoimi doświadczeniami podzieli się także firma, która z sukcesem rozpoczęła działalność w Indiach.

 

W trakcie webinarium zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

  • Dane makroekonomiczne / perspektywy biznesowe
  • Strategie wejścia oraz ekspansji na rynku indyjskim
  • Jak znaleźć najlepszego partnera
  • Jak zrekrutować idealnego Business Developera
  • Obecność i rozwiązania oferowane przez Crédit Agricole w Indiach
 

Jeśli interesujecie się Państwo rynkiem indyjskim i potrzebujecie konkretnej porady, zarejestrujcie się także na nasze spotkanie B2B. Nasi eksperci udzielą wszystkich informacji, których Państwo szukacie!
Webinarium odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:30 – 11:45.
Zagadnienia będą prezentowane w języku angielskim.

Można zarejestrować się wyłącznie na webinarium lub spotkanie biznesowe, bądź na obydwa te wydarzenia. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo klikając w poniższy link.

Polish companies looking to expand in India

Altios, in partnership with Crédit Agricole, is organizing a webinar and individual meetings for Polish companies interested in the Indian market!

Since many years India has been perceived as one of the most promising global markets – in part due to its 1.4 billion-strong population, high-growth economy and political stability. Recent forecasts show that India is quickly recovering from the economic crisis of 2020 –
a question arises whether it is the right moment to do business with the world’s largest democracy?

Experts from ALTIOS and Crédit Agricole will discuss the specificities of the Indian market and how you can take advantage of them to expand or set up in this prospective market!
A company that successfully launched operations in India will also share its experience.

Key themes of discussion

  • Macro economics/business outlook
  • Analysis of key factors for market entrance/expansion in India
  • How to search for the best partner or the ideal business developer
  • Presence and solutions of Crédit Agricole in India
 

Are you interested in the Indian market and want some specific advice? Do not hesitate to register to our B2B meeting. Our experts will provide you with all the information you are looking for! 
The webinar will be held on August 26th, 2021 from 10:30 to 11:45 a.m.
All subjects will be presented in English.

You can either register to the webinar or a B2B meeting alone, or to both these events. You will find all the needed information under the link below. 

Przybywa nowych spółek

W pierwszym półroczu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 25,6 tys. nowych spółek. Jeśli taki trend się utrzyma, to liczba przedsiębiorców rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie rekordowa. Najwięcej spółek zarejestrowano w województwie mazowieckim. https://bit.ly/2UtCpOp

przybywa nowych spółek

Number of companies is growing

In the first half of 2021, 25.6 thousand of new companies were registered in Poland. If this trend continues, the number of entrepreneurs registering in the National Court Register will be highest since 2012. Most companies were registered in Mazowieckie Voivodeship. https://bit.ly/2UtCpOp

Niedobór materiałów ograniczy wzrost produkcji?

Polska gospodarka odrabia straty spowodowane COVID.  Według ekspertów dynamiczny wzrost produkcji w porównaniu do 2020 roku, to przede wszystkim efekt niskiej bazy. Produkcja jednak odrobiła pandemiczne straty. Nie wszystkie branże jednak zaliczają mocne odbicie. Analitycy Credit Agricole wskazują, że przyczyną mogą być zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz drożejące surowce. https://bit.ly/3j0GDqI

niedobór materiałów ograniczy wzrost produkcji

Shortage of materials will influence on the production growth?

Polish economy is making up for the losses caused by COVID. According to experts, the dynamic increase in production compared to 2020 is primarily the effect of a low base. The production recovered from the pandemic crisis, however, not all industries have a strong rebound. Credit Agricole analysts indicate that the reason may be disruptions in supply chains and more expensive raw materials. https://bit.ly/3j0GDqI

Przemysł wysokich technologii

W świetle danych Eurostatu polski przemysł w kwietniu 2021 urósł o 45,2% rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że uwzględnia on dane z sektora górniczego, które przeżywa obecnie zapaść. Na tle innych krajów europejskich Polska okazała się liderem w produkcji wyrobów wysokich technologii. Sektor ten urósł w Polsce o 40,8% w porównaniu z danymi z kwietnia 2019. Przede wszystkim dzięki produkcji silników do pojazdów elektrycznych oraz produkcji sprzętu elektronicznego.  https://bit.ly/3vrTTaj

przemysł wysokich technologii
High technology industries

According to Eurostat data, Polish industry grew by 45.2% year to year in April 2021. This result is very good, especially as it includes data from the mining sector, which is currently in bad condition. Compared to other European countries, Poland turned out to be the leader in the production of high-tech products. This sector grew in Poland by 40.8% compared to the data from April 2019. Mainly thanks to the production of engine for electric vehicles and the production of electronic equipment. https://bit.ly/3vrTTaj

Dane z polskiej gospodarki za I kwartał lepsze

W ubiegłym tygodniu GUS dokonał korekty danych gospodarczych za I kwartał 2021. PKB, mimo trzeciej fali COVID-19, skurczyło się mniej niż wcześniej zakładano – jedynie o 0,9 %. Pozytywnie zaskoczyły rynek wskaźniki dotyczące inwestycji, które urosły o 1,3 % rok do roku. Dodatkowo wzrosła konsumpcja prywatna. Dane za kolejny kwartał pokażą, czy są to sygnały ożywienia gospodarczego. https://bit.ly/3psQhUh

Data from Polish economy better than expected

Last week Statistics Poland has adjusted the economic data for the first quarter of 2021. Despite the third wave of COVID -19 and severe restrictions, GDP decreased less than previously predicted – only by 0,9%. The market was positively surprised by investment indicator, which grew by 1,3% y2y. Additionally, private consumption increased. Data for the next quarter will show whether these are signs of economic recovery. https://bit.ly/3psQhUh