Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Nowe regulacje w prawie spółek w Chinach

Wchodząca w życie 1 lipca 2024 r. nowa regulacja dotycząca firm zagranicznych w Chinach będzie miała wpływ na proces zakładania nowych spółek oraz już istniejące podmioty działające na terenie Chin Kontynentalnych.

Zgodnie z nowymi przepisami firmy zagraniczne, które zdecydują się na utworzenie spółki w Chinach (WFOE – Wholly Foreign-Owned Enterprise), będą zobowiązane do pełnej wpłaty swojego kapitału zakładowego w ciągu 5 lat od daty rejestracji. Ponadto, istniejące podmioty WFOE również będą musiały dostosować się do nowych przepisów.

Reforma, o której mowa, nie dotyczy Hongkongu i spółek tam zarejestrowanych.

* Spółki zarejestrowane przed 1 lipca 2024 r. będą musiały uregulować swoją obecną sytuację prawną. Jeśli tego nie zrobią, nie zostaną automatycznie wyrejestrowane, ale mogą podlegać grzywnie i innym karom. Zamknięcie spółki (wyrejestrowanie) może być rozwiązaniem tylko w przypadku, gdy firma chce opuścić chiński rynek. Może to mieć miejsce m.in. w przypadku firm, które pozostawiły swoją chińską spółkę zależną w stanie „uśpienia”. Nowa regulacja zobliguje je do podjęcia decyzji co do dalszych losów takich podmiotów.

New regulation in China

Starting from 1 July 2024, a new regulation on foreign companies in China will affect the process of establishing new companies and existing companies in Mainland China.

Under the new regulations, foreign companies that choose to establish a company in China (WFOE- Wholly Foreign-Owned Enterprise) will be required to fully pay their share capital within 5 years from the date of registration. In addition, existing WFOE companies will also have to comply with the new regulations. 

The reform in question does not apply to Hong Kong and companies registered there.

 

*For companies registered before 1 July 2024, they will have to regularise their current legal situation. If they neglect to do so, they will not be automatically deregistered, but may be subject to fines and other penalties. Closing down the company (deregistration) may only be an option if the company wants to leave the Chinese market. This may be the case for companies that have left their Chinese subsidiary 'dormant’. The new regulation will oblige them to decide on the future direction of such entities.

Jakie sektory są odporne na recesję?

 

Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie oraz zawirowania gospodarcze ostatnich miesięcy pokazały, jak niestabilna potrafi być sytuacja gospodarcza i z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć przedsiębiorstwa. Rosnące koszty surowców, problemy z łańcuchem dostaw i wysoka inflacja to tylko kilka przykładów.  Dla wielu firm duża niepewność na rynku jest poważnym zagrożeniem dla ich dalszego funkcjonowania, wpływając znacząco na poziom przychodów, zatrudnienia czy inwestycji. Są jednak i takie sektory, które mimo pogorszonych warunków ekonomicznych wciąż dobrze sobie radzą, a recesja ma na nie znacznie mniejszy wpływ.

Czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na odporność danej branży na spowolnienie gospodarcze lub wydarzenia powodujące szok na rynkach jest charakter oferowanych produktów lub technologii. Sektory dostarczające produkty i technologie, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu i które nie podlegają zastąpieniu są mniej narażone na zawirowania gospodarcze. Przykłady branży spożywczej, telekomunikacyjnej, czy energetycznej wydają się potwierdzać tę tezę. Należy jednak pamiętać, że z uwagi na globalny charakter rynku nawet takie sektory nie są w pełni wolne od wahań koniunktury. Nie bez znaczenia jest również otoczenie regulacyjne, które może znacząco wpłynąć na perspektywy rozwoju danej branży.

 

W jakie sektory zainwestować w czasie recesji?

W przypadku sektora rolno-spożywczego relatywna odporność na recesję wynika z samego charakteru produktów, które są niezbędne do codziennej egzystencji. Firmy z tej branży mają dużą zdolność i elastyczność w zakresie adaptacji do zmiennych warunków, co do pewnego stopnia wynika z samej specyfiki działalności – uzależnionej od zmiennych warunków naturalnych i opartej w dużej mierze na sezonowych fluktuacjach.

Polski sektor rolno-spożywczy w ciągu ostatnich 20 lat przeszedł znaczącą modernizację, która pozytywnie wpływa na możliwości adaptacyjne sektora. Nie bez znaczenia jest także sieć powiązań w skali europejskiej, która pozwala na sprzedaż wyrobów na rynkach, na którym w danym momencie brakuje danego surowca lub produktu (np. drób w przypadku ptasiej grypy lub 60% wzrost sprzedaży cebuli z Polski na rynkach zagranicznych w 2022 r.).

Warto wspomnieć również o sektorach mocno zaangażowanych w badania i rozwój. Branża biotechnologiczna i farmaceutyczna były beneficjentami pandemii COVID-19, a i teraz są wymieniane wśród działalność najbardziej odpornych na kryzys. Co więcej, wysoki potencjał innowacyjności nie tylko chroni je przed skutkami recesji, ale też zapewnia optymistyczne perspektywy wzrostu.

Jednym z efektów pandemii jest także szybki rozwój sektora prywatnej opieki medycznej. Troska o zdrowie własne i najbliższych przekłada się na poziom wydatków przeznaczonych na ten cel. Według szacunków prywatne wydatki na ochronę zdrowia w 2023 roku wyniosą w Polsce 69 mln zł, czyli o 20 mln zł więcej niż jeszcze w 2017 roku.

Postępująca digitalizacja w wielu obszarach, dodatkowo przyspieszona na skutek pandemii, zapewnia  dobre warunki dla firm z branży IT, która już teraz jest jednym z motorów polskiej gospodarki.  Liczne transakcje fuzji i przejęć obserwowane w tym sektorze w ostatnich miesiącach potwierdzają zainteresowanie inwestorów.

Względna odporność danej branży na recesję to jednak jedynie jeden z elementów, który trzeba wziąć pod uwagę, planując inwestycję, Nie mniej istotne są inne czynniki takie jak portfel klientów, udział w rynku, dywersyfikacja aktywności czy kwestie stricte finansowe – rentowność, niskie zadłużenie oraz dodatnie przepływy pieniężne. Wszystkie one składają się na względnie bezpieczny model biznesowy, który powinien zapewniać elastyczność wobec nieprzewidzianych zdarzeń.

 

Ulga na ekspansję

Jedną ze strategii pozwalających na ograniczenie wpływu recesji jest dywersyfikacja działalności zagranicznej i poszerzenie rynków zbytu dla oferowanych produktów i usług. Altios wraz z KR Group przygotował stronę promującą ulgę na ekspansję – nowe narzędzie podatkowe umożliwiające dodatkowe odliczenia kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w związku z rozwojem za granicą. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:  https://bit.ly/3ur0nZ1

Wybierając nowe rynki zbytu, warto zwrócić uwagę nie tylko na Europę, ale także na Azję i rejon Pacyfiku, gdzie wzrost PKB szacowany jest ma 4,3% w 2023 roku (w porównaniu do 0,5% w Europie).

Wśród azjatyckich krajów na szczególną uwagę zasługuje Wietnam, którego gospodarka w III kwartale 2022 roku urosła o ponad 13% i który coraz skuteczniej przyciąga zagranicznych inwestorów: https://bit.ly/3OVV4uj.

 

English version:


Which sectors are recession-proof?

 

The COVID-19 pandemic, the war in Ukraine and the economic turmoil of recent months have shown how unstable the economic situation can be and what challenges businesses have to face. Rising raw material costs, supply chain problems and high inflation are just a few examples.  For many companies, the high degree of uncertainty in the market poses a serious threat to their continued operation, significantly affecting revenue, employment or investment levels. However, there are also sectors that continue to perform well despite the worsened economic conditions and are much less affected by the recession.

A factor that largely influences an industry’s resilience to economic downturns or market shock events is the nature of the products or technologies offered. Sectors that provide products and technologies that are essential to everyday life and that are not replaceable are less vulnerable to economic turmoil. The examples of the food, telecommunications or energy industries seem to confirm this thesis. However, it should be noted that, due to the global nature of the market, even such sectors are not entirely free from economic fluctuations. The regulatory environment is also not insignificant and can significantly affect the growth prospects of a given sector.

Which sectors to invest in during a recession?

In the case of the agri-food sector, the relative resilience to recession is due to the very nature of the products that are essential to daily existence. Companies in this sector have a high ability and flexibility to adapt to changing conditions, which, to some extent, stems from the very nature of the business – dependent on changing natural conditions and based largely on seasonal fluctuations.

The Polish agri-food sector has undergone significant modernisation over the past 20 years, which positively influences the sector’s adaptability. A not insignificant role is also played by the network of links on a European scale, which allows products to be sold on markets where there is a shortage of a given raw material or product at a given moment (e.g. poultry in the case of bird flu or a 60% increase in sales of onions from Poland on foreign markets in 2022).

Sectors heavily involved in research and development are also worth mentioning. The biotechnology and pharmaceutical industries were the beneficiaries of the COVID-19 pandemic, and even now are listed among the activities most resistant to the crisis. Moreover, their high innovation potential not only protects them from the effects of the recession, but also provides optimistic growth prospects.

One of the effects of the pandemic is also the rapid growth of the private healthcare sector. Concern for one’s own health and that of one’s loved ones is reflected in the level of expenditure allocated to it. According to estimates, private healthcare expenditure in Poland in 2023 will amount to PLN 69 million, which is PLN 20 million more than even in 2017.

Progressive digitalisation in many areas, further accelerated by the pandemic, provides good conditions for IT companies, which is already one of the engines of the Polish economy.  The numerous M&A transactions observed in this sector in recent months confirm investor interest.

However, the relative resilience of a given industry to recession is only one of the elements that must be taken into account when planning an investment. Other factors such as customer portfolio, market share, diversification of activities or strictly financial issues – profitability, low debt and positive cash flows – are no less important. These all add up to a relatively secure business model, which should provide flexibility against unforeseen events.

Expansion relief

One strategy to reduce the impact of the recession is to diversify overseas and expand the markets for the products and services offered. Altios, together with KR Group, has prepared a page to promote the expansion allowance, a new tax tool that allows additional deductions for costs incurred by entrepreneurs to expand abroad. More information can be found here: https://bit.ly/3ur0nZ1.

When choosing new markets, it is worth looking not only at Europe, but also at Asia and the Pacific, where GDP growth is estimated at 4.3% in 2023 (compared to 0.5% in Europe).

Among Asian countries, Vietnam deserves special attention, which economy grew by more than 13% in Q3 2022 and which is increasingly successful in attracting foreign investors: https://bit.ly/3OVV4uj.

 

Źródła / Sources:

1)     https://investsecure.pl/czy-istnieja-branze-odporne-na-kryzysy-finansowe/

2)     https://pl.tourshabana.com/article/top_27_recessionproof_jobs

3)     https://www.nerdwallet.com/article/investing/what-to-invest-in-during-recession

4)     https://admiralmarkets.com/pl/education/articles/trading-instruments/kryzys-finansowy-inwestowanie

5)     https://www.pb.pl/warto-starannie-wybierac-kierunki-eksportu-1168300

6)     https://polmed.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Raport_online_FINAL_1.07.22.pdf

7)     https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/wietnamska-gospodarka-rosnie-jak-na-drozdzach,640213.html

8)     https://www.pb.pl/w-tych-branzach-firmy-krwawia-1170653

ALTIOS wspiera francuską HARDIS Group w przejęciu polskiej grupy CLOUDITY

Andrzej Chodor, Paweł Sobczak i Yvan Coutaz

15 listopada 2022

Wzmocnienie obecności w Polsce

∕  15 listopada 2022 roku, Hardis Group, francuski integrator Salesforce i Workplace (Meta), oferujący również doradztwo i usługi IT   ogłosił przejęcie polskiej grupy Cloudity z siedzibą w Warszawie, obecnej także w Niemczech i Szwecji. Cloudity specjalizuje się
 w cyfrowej transformacji firm; to największy niezależny polski gracz w rozwiązaniach dla platformy Salesforce, Tableau, Mulesoft
 i Slack. W 2022 roku Cloudity osiągnie obroty na poziomie 10 milionów Euro, co stanowi wzrost o 35% w stosunku do 2021 roku.

∕   Przejęcie Cloudity jest kolejnym krokiem do zdobycia przez Hardis Group pozycji europejskiego lidera w dziedzinie rozwiązań Salesforce, co ułatwi zespół 350 konsultantów i obecność na kluczowych rynkach.

∕   Hardis Group z powodzeniem łączy działania w trzech obszarach: doradztwo i usługi IT, integracja Salesforce i Workplace oraz tworzenie oprogramowania WMS (Reflex). Działająca do tej pory w 4 krajach firma zatrudnia 1250 osób, a jej obroty w 2021 roku wyniosły 

Transakcja prowadzona przez Altios Corporate Finance

∕  Dział Corporate Finance Altios Polska doradzał Hardis Group w transakcji zakupu udziałów. Zadaniem Altios było zidentyfikowanie polskich podmiotów integrujących rozwiązania Salesforce, które mogłyby uzupełnić ofertę Hardis Group, nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami, wsparcie podczas negocjacji oraz w przygotowaniu podpisania umowy.

∕   Rola Altios Corporate Finance obejmowała:
– Badanie rynku i identyfikację potencjalnych celów akwizycji
– Kontakt z podmiotami bez mandatu strony sprzedającej
– Wsparcie w negocjacjach warunków transakcji
– Analizę prawnych, finansowych i podatkowych raportów due diligence.

∕   Altios doradza Hardis Group w jej rozwoju międzynarodowym w ramach długoterminowej współpracy. Początkowo pomagał
w tworzeniu polskiego oddziału Hardis Group, któremu zapewnia obsługę księgową, administracyjną oraz kadrowo-płacową. W ramach kolejnego etapu Altios wspierał Hardis Group w procesie akwizycji w Polsce, a jako zaufany partner uczestniczyć będzie także
w integracji przejętej spółki i innych projektach międzynarodowych.

∕   Przeprowadzona transakcja potwierdza kompetencje Altios Corporate Finance w zakresie doradztwa w złożonych operacjach fuzji i przejęć, w tym strategicznych transakcjach transgranicznych. To także dowód na zdolność Altios do budowania długoterminowych relacji z klientami, którym zapewnia kompleksowe wsparcie w procesach związanych z międzynarodowym rozwojem.

∕   Wiedza i doświadczenie transakcyjne pozwala Altios pełnić rolę zaufanego  doradcy strony kupującej w międzynarodowych operacjach fuzji i przejęć małych i średnich firm.

 

Komentarz Hardis Group

“Altios jest kluczowym partnerem w naszym rozwoju w Europie Środkowej. Zespół Altios był zaangażowany w tworzenie i zarządzanie naszej polskiej spółki, a następnie wspierał nas w całym procesie przejęcia Cloudity. Od badania rynku do pomyślnego zakończenia transakcji –  zawsze mogliśmy liczyć na ich profesjonalizm i wiedzę, szczególnie w zakresie lokalnych przepisów. To, co jednak najbardziej cenimy w naszej współpracy, to zaangażowanie Altios i jego aktywny udział w projektach rozwojowych Hardis Group, co czyni z niego zaufanego partnera dziś i w przyszłości.”

Nicolas ODET, Prezes Zarządu Hardis Group

 

 Komentarz Altios Corporate Finance

“To przejęcie w naturalny sposób odzwierciedla wewnętrzną dynamikę Hardis Group i wspiera jej organiczny wzrost. Mieliśmy przyjemność towarzyszyć klientowi w całym procesie. Wiedząc, że Hardis Group mogła liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony Credit Mutuel Equity, BMA Groupe i BCTG Avocats, skupiliśmy się na wartości dodanej Altios – aspektach międzynarodowych i międzykulturowych. Ułatwiliśmy rozwój powiązań i synergii, które wyczuwaliśmy podczas pierwszych kontaktów z akcjonariuszami Cloudity,a którzy w tym czasie nie podjęli jeszcze decyzji na temat przyszłej strategii rozwoju. Zaufanie i zrozumienie, które pojawiło się już podczas pierwszych rozmów między zespołem Hardis (Nicolas Odet, Prezes, Yvan Coutaz, Dyrektor Generalny i Karim Ogbi, Dyrektor Salesforce & Workplace), a udziałowcami Cloudity (Paweł Sobczak i Andrzej Chodor) i które pogłębiało się podczas negocjacji, pozwala nam teraz rozwijać na wielu poziomach proces integracji, by maksymalizować korzyści dla obu podmiotów.” 

Zdzislaw Dominik, Wiceprezes Altios Polska

Uczestnicy
Doradcy kupującego :

Finanse:      BMA Groupe – Guilhem DE MONTMARIN, Partner
Prawo:        BCTG Avocats – Séverin KULLMAN, Partner, Alexandra CARPENTIER, Adwokat
                    DJP – Łukasz DOKTÓR, Partner, Katarzyna LEWIŃSKA – Adwokat
Podatki:      ENODO Advisors – Hubert CICHOŃ, Partner

                            Altios Corporate Finance –  Zdzislaw DOMINIK, Wiceprezes Altios Polska/ Magdalena FRAILE, Head of M&A Altios Polska/ Sophie MERCIER, BD Manager/
                                   Alexandre KAPLAN,  M&A Director/ Elia Laurent, Analityk M&A

 

          Doradcy sprzedającego:  

          Prawo:        APLAW – Artur Piechocki, Partner, Natalia Polańska, Radca prawny

          Finanse:      EQUITY ADVISORS – Blażej ŻARNA, Partner, Andrzej RABENDA, Operations Director

 

 

           O ALTIOS: Od 1991 roku Altios oferuje rozwiązania w zakresie międzynarodowego rozwoju dla małych i średnich firm. Niemal 800 pracowników w 32 biurach
           w 22 krajach na całym świecie wsparło do tej pory ponad 10.000 klientów w projektach ekspansji zagranicznej, ułatwiając im efektywne wejście lub rozwój
           na wybranych rynkach.
           Nasze usługi: Strategia, Rozwój rynku, Międzynarodowe rozwiązania HR, Tworzenie i Zarządzanie Spółkami Zależnymi, Inwestycje i Transakcje Fuzji i Przejęć.
           Nasze wartości: Słuchanie, Elastyczność, Duch współpracy, Przedsiębiorczość, Pasja.
           Dowiedz się więcej na https://altios.com/poland/; Śledź nas na Linkedin.
           Kontakt dla mediów: Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

 

 

English version:

ALTIOS Corporate Finance supports the French group HARDIS in the acquisition of the Polish group CLOUDITY

15 November 2022 

             

            Strengthening the presence in Poland

    
    On November 15, 2022, Hardis Group, a French IT consulting and services company, and Salesforce and Workplace (Meta) integrator, announced the acquisition of the Polish group Cloudity, headquartered in Warsaw, with two subsidiaries in Germany and Sweden. Cloudity specializes in the digital transformation of companies; it’s the largest Polish pure player in solutions for the Salesforce platform, Tableau, Mulesoft and Slack. In 2022, Cloudity will achieve a turnover of 10 million euros, an increase of 35% compared to 2021.

 

     ∕    This acquisition reinforces Hardis Group’s position as a major player in Salesforce solutions in Europe. Through this operation, Hardis Group confirms its desire to become the European leader with  a team of 350 consultants and a presence in key markets.

 

      ∕    Hardis Group successfully combines activities in three areas: IT consulting and services, integration of Salesforce and Workplace,
and WMS 
software (Reflex) publishing. The company, established in 4 countries, employs 1250 people and has a turnover of 133 million euros in 2021.

 

            An operation led by Altios Corporate Finance

 

           ∕     Altios advised Hardis Group through its Polish teams in the Corporate Finance division. The mandate consisted of identifying Polish 
             players 
integrating Salesforce solutions able to complement Hardis Group’s offer, contacting potential targets, providing support during 
             the negotiations and 
preparing the signing.

 

      ∕    Altios Corporate Finance’s role included:

          – Market research and identification of potential acquisition targets

          – Approach of targets without a sell side mandate

          – Assistance in negotiating the terms and conditions of the transaction 

          – Analysis and conclusions of the financial, legal and tax due diligences

 

      ∕     Altios has been supporting Hardis Group in its international development as part of a long-term relationship. Initially, Altios aided with the creation of Hardis Group’s Polish subsidiary and then with its accounting, HR and administrative management. As the next step, Altios accompanied Hardis Group in its external growth strategy in Poland and will support the integration process and other projects.

 

    ∕     With the completion of this transaction, Altios Corporate Finance demonstrates its ability to support clients in complex external growth operations and to carry out strategic cross-border transactions. Altios also proves its ability to build long-term relationships with its clients, offering professional advice that is as close as possible to the strategic capital challenges facing companies.

 

      ∕     Transactional expertise and experience allows Altios and the Corporate Finance team to position themselves as buy-side advisors in small-mid cap international M&A operations.

 

   ∕  This transaction is the result of a close cooperation between LCL, Hardis Group’s preferred bank, and Altios in the field of internationalization of Crédit Agricole Group customers.

 

 

            Hardis Group’s Testimonial

 

            “Altios is a key partner in our development in Central Europe. The Altios’ team was involved in the creation and management of our Polish
             subsidiary, and then 
supported us throughout the Cloudity acquisition process. From the screening of the market to the successful
             conclusion of the deal, we could always rely on 
their professionalism and expertise, particularly in terms of local regulations. However, 
             what we appreciate most in our collaboration is the 
commitment of the Altios team, and their involvement in our development projects,

             which makes them a trusted ally for today and for tomorrow.”

 

            Nicolas ODET, CEO Hardis Group

 

 

            Altios Corporate Finance Testimonial

 

           “This acquisition naturally reflects Hardis Group’s internal dynamism and supports its organic growth. We have been pleased to accompany
            the client 
throughout the process. Since Hardis Group could rely on professional support from Credit Mutuel Equity, BMA Groupe and BCTG
            Avocats, we focused on Altios’ 
added value – the international and intercultural aspects. We facilitated the growth of the links and
            synergies that we sensed during the first contacts with 
Cloudity’s shareholders, who at that time had not yet made a decision on future
            development strategy. The trust and understanding that emerged from the first exchanges between the Hardis team – Nicolas Odet,
            President, Yvan Coutaz, 
General Manager and Karim Ogbi, Director of Salesforce & Workplace, and Cloudity’s shareholders- Pawel Sobczak
            and Andrzej Chodor, which has continued to deepen 
during the negotiations, allows us to develop integration processes on several levels 
            and with significant opportunities for both organizations „.

             Zdzislaw Dominik, VP Altios 
Poland

 

 

            Participants

               Buyer’s advisors :

                                     Financial:      BMA Groupe – Guilhem DE MONTMARIN, Partner

               Legal:            BCTG Avocats – Séverin KULLMAN, Partner, Alexandra CARPENTIER, Attorney at law

   DJP –  Łukasz DOKTÓR, Partner, Katarzyna LEWIŃSKA– Advocate

               Fiscal:           ENODO Advisors – Hubert CICHOŃ, Partner

 

 

               Altios Corporate Finance –  Zdzislaw DOMINIK, Vice President Altios Poland, Magdalena FRAILE, Head of M&A Altios Poland, Sophie MERCIER, BD Manager, 

                                                                 Alexandre KAPLAN, M&A Director, Elia LAURENT M&A analyst

 

               Seller’s advisors:  

                             Legal:             APLAW – Artur Piechocki, Partner, Natalia Polańska, Attorney atlaw

               Financial:      QUITY ADVISORS – Blazej ŻARNA, Partner, Andrzej RABENDA – Operations Director

 

 

About ALTIOS: Created in 1991, Altios offers international market expansion solutions to SMEs and ETIs. With 32 subsidiaries and nearly 800 employees present in 22 global markets, ALTIOS has supported more than 10,000 companies in their growth projects in order to approach foreign markets in the most effective way and strengthen their activities there.

Our services: Strategy, Market Development, International HR Solutions, Creation and Management of Subsidiaries, Investment and External Growth.

Our values: Listening, Agility, Team spirit, Entrepreneurship, Passion.

Learn more at www.altios.com, Follow us on Linkedin.
Media inquiries : Marta Tchórzewska – VP of Advisory & Development: m.tchorzewska@altios.com

Dobre wiadomości dla Twojego biznesu - ulga na ekspansję


Altios wspólnie z KR Group uruchamiają stronę poświęconą uldze na ekspansję

 

Ulga na ekspansję jest ciekawym narzędziem podatkowym, zaproponowanym w przepisach Polskiego Ładu. 

Daje ono możliwość dodatkowego odliczenia kosztów, które przedsiębiorstwo, rozwijające się na rynkach zagranicznych, musi ponieść. 

Odliczeniu wydatków na ekspansję biznesu może podlegać aż 1 mln zł kosztów w ciągu jednego roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem 

 

English version:

Altios, together with KR Group, launches a page dedicated to the expansion relief

The expansion relief is an interesting tax tool proposed in the provisions of the Polish Deal.

It offers the possibility of an additional deduction of costs that a company, expanding on foreign markets, has to incur.

Expenses for business expansion can be deducted for as much as PLN 1 million of costs per one year.

More information can be found under this link 

PKB Wietnamu wśród 5. największych w Azji Południowo-Wschodniej

14/09/2022

Dlaczego Wietnam jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania? W tym artykule przedstawimy informacje na temat sytuacji gospodarczej tego Państwa, a także ciekawych sektorach, na które warto zwrócić uwagę przy rozważaniu prowadzenia biznesu w Wietnamie.

Vietnam Business Night City

Przez lata Wietnam stał się pożądanym miejscem dla zagranicznych inwestorów do rozpoczęcia lub rozszerzenia swojej działalności. Główne zalety to doskonała lokalizacja, dostęp do jednych z najważniejszych szlaków morskich świata, stosunkowo niskie koszty pracy, ciągły wzrost gospodarczy i stabilność polityczna.

Pomimo trudnych czasów, gospodarka Wietnamu w ciągu ostatnich 3 lat utrzymywała stały wzrost na poziomie 2,58%. W czołówce sektorów, w które inwestowano, znalazły się produkcja i przetwórstwo, produkcja energii elektrycznej oraz sektor nieruchomości.


Sytuacja gospodarcza Wietnamu

Pod względem wolności gospodarczej, Wietnam (zajmujący 18 miejsce wśród 39 krajów regionu Azji i Pacyfiku), ma znakomity wynik ogólny, sięgający powyżej średnich regionalnych i światowych, obejmujący 60.6, co czyni jego gospodarkę 84. najbardziej wolną w Indeksie 2022.

Jak donosi IMF World Economic Outlook, PKB Wietnamu sięgające około $368 mld w 2021 roku, jest obecnie piątą największą gospodarką w Azji Południowo-Wschodniej i 41. na świecie. Dla porównania, konkurencyjne kraje regionu osiągnęły w 2021 r. następujące wyniki:

-> Malezja: ok. $358 mld;

-> Singapur: ok. $379 mld;

-> Filipiny: ok. $386 mld;

-> Tajlandia: ok. $546 mld;

-> Indonezja ok. $1.150 mld.

Gospodarka Wietnamu, w porównaniu do większości innych gospodarek świata, rosła stabilnie przez ostatnie pół dekady, z pozytywnymi wynikami od 2017 r., jak przedstawiono w poniższych danych:

PKB Wietnamu na:

-> 2018: $308.70 mld (wzrost o 9,72% w stosunku do 2017 r.);

-> 2019: $330.39 mld (wzrost o 7.03% w stosunku do 2018);

-> 2020: $343.24 mld (wzrost o 3.89% w stosunku do 2019);

-> 2021: $362.64 mld (wzrost o 5.65% w stosunku do roku 2020).

Dalsze prognozy dla kraju również wyglądają obiecująco: Ministerstwo Planowania i Inwestycji (MPI) pracuje nad tym, aby do przyszłego roku Wietnam stał się bardziej samowystarczalny, osiągając w latach 2021-2025 średnioroczny wzrost PKB na poziomie 6,5-7%.


Unia Europejska i Wietnam – istotne zmiany

Relacje Polsko-Wietnamskie także wyglądają dobrze: według najnowszych danych, wymiana handlowa między tymi krajami wynosi ponad PLN 14,7 mld, z dużą przewagą importu do Polski. Największy eksport stanowią następujące produkty: mrożone filety z łososia oraz mleko, śmietana i mąka. Jeśli chodzi o przemysł spożywczy, warto również zaznaczyć, że Wietnam jest obecnie jednym z największych importerów jabłek.

Sukces gospodarce wietnamskiej przyniosło także podpisanie w 2020 r. umowy EVFTA, co spowodowało zniesienie cła na 65% linii taryfowych w przywozie z UE do Wietnamu oraz na 71% linii w przywozie z Wietnamu do UE. W związku tym wzrósł też polski eksport do Wietnamu, w tym sprzedaż miedzi i kauczuku, pojazdów specjalnego przeznaczenia, nieelektrycznych maszynek do golenia, a także aparatury do sygnalizacji dźwiękowej. Rozwój polskiego importu z Wietnamu odbył się natomiast dzięki zwiększonej dostawie drukarek, mikrofonów, głośników i słuchawek oraz części do kamer wideo.

Dla małych i średnich przedsiębiorstw porozumienie EVFTA spowodowało uproszczenie procedur celnych. Pomimo zniesienia ceł importowych, Wietnam zniósł także cła eksportowe, obowiązujące dotychczas w handlu dwustronnym z UE. Wietnam także zgodził się nie podnosić stawek tych ceł.

Umowa także otworzy firmom unijnym możliwość uczestnictwa w zamówieniach publicznych wietnamskich ministerstw oraz przedsiębiorstw państwowych.


Stawki za IT i inne wietnamskie sektory, w które warto inwestować

Obecnie jednym z najlepiej prosperujących sektorów w Wietnamie jest produkcja przemysłowa. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny Wietnamu, w porównaniu z ubiegłym rokiem, w pierwszym kwartale 2022 roku wartość dodana w produkcji przemysłowej wzrosła o 7,79%; w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej o 7,42%; a w działalności związanej z gospodarką odpadami i remediacją o 6,54%.

Jednym z głównych czynników sukcesu kraju jest jego zaangażowanie w handel międzynarodowy. Wietnam aktywnie rozwija się w tej sferze, zawierając cenne umowy o wolnym handlu z innymi państwami. Warto również wspomnieć, że Wietnam mocno rozwija się w dziedzinie technologii finansowych – zauważono, że w latach 2017-2020 liczba krajowych start-upów fintechowych potroiła się.

Wśród sektorów, które byłyby najbardziej ciekawe dla inwestorów zagranicznych, wysoką pozycję zajmuje także IT. Poniżej są podane przykładowe aktualne miesięczne zarobki pracowników w tej dziedzinie w Wietnamie:

 • Świeżo po ukończeniu studiów: $600 – 800 (zależy od języka kodowania);
 • Junior ( < 3 lata): $700 – 1200;
 • Middle ( 3-5 lat): $800 – 1800;
 • Senior: więcej niż $1800, bez górnego limitu;
 • CTO: więcej niż $3500, bez górnego limitu.

Według prognoz OECD, do 2030 roku stale rozwijająca się gospodarka Wietnamu ma stać się czwartą największą na świecie.


Przydatne wskazówki:

Planując działalność gospodarczą w Wietnamie, należy ustalić, jaki rodzaj podmiotu gospodarczego będzie dla Państwa najbardziej odpowiedni.

Warto rozważyć następujące rodzaje:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC): jedna z najpopularniejszych form działalności wybieranych przez zagranicznych inwestorów. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla osób poszukujących partnerstwa, jak i dla przedsiębiorców zainteresowanych jednoosobową działalnością gospodarczą. Jednoosobowa spółka z o.o. może być również przekształcona w spółkę z o.o. z większą liczbą członków w postaci osób prywatnych lub nawet firm. Ogólnie rzecz biorąc, LLC może być w całości własnością inwestorów zagranicznych z wyjątkiem niektórych dziedzin (takich jak biura podróży, reklamy lub usług telekomunikacyjnych, itp.), gdzie obecność wietnamskiego udziałowca jest wymagana.

 • Joint Stock Company (JSC) oferuje podział udziałów, kiedy udziały posiadane przez każdego udziałowca odpowiadają wysokości kapitału, jaki udziałowiec wniósł do spółki. Ta forma działalności przewiduje jednak posiadanie co najmniej trzech udziałowców. Jak podano w źródle, w Wietnamie jest to jedyny rodzaj struktury korporacyjnej, która może emitować akcje.

 

Ważne kroki do wykonania:

1) Wniosek o wydanie świadectwa rejestracji inwestycji (IRC):
– robione w celu nabycia praw dla zagranicznej firmy do inwestowania w Wietnamie;
– koszty: $750 – $1,250;
– wydanie IRC trwa zazwyczaj co najmniej 15 dni od daty złożenia dokumentów.

2) Wniosek o Certyfikat Rejestracji Przedsiębiorstwa (ERC):
– wymagany dla wszystkich projektów mających na celu utworzenie nowych podmiotów na terenie Wietnamu;
– od daty złożenia dokumentów, wydanie ERC trwa zwykle co najmniej 3 dni;
– koszty: $200 – $350;
– po zakończeniu tej procedury podmiot istnieje legalnie.

3) Procedury po uzyskaniu licencji:
– koszty: mniej niż $150;
– rejestracja pieczęci i powiadomienie;
– otwarcie rachunku bankowego;
– płatność rocznego podatku od licencji biznesowej.

Koszty prawne:
$100 – $150 = Pisemny raport prawny (nie jest wymagany)
$1250 – $2000 = Założenie firmy przez obcokrajowców
$350 – $1000 = Założenie firmy z własnością wietnamską


Dodatkowe koszty:
60$ – 500$ = Sub-licencja

W zależności od tego, jaki rodzaj działalności w Wietnamie chcieliby Państwo założyć, wymagane będzie uzyskanie jednej lub więcej „sublicencji” (dodatek do IRC i ERC wymienionych powyżej).Vietnam's GDP amongst 5th largest in Southeast Asia

Through years Vietnam has become a desirable place for foreign investors to start or expand their business in. The main advantages include its perfect location, accessing some of the world’s main shipping routes; comparatively low labour costs; economic growth and political stability.

Despite the challenging times, Vietnam’s economy in the last 3 years has remained steady with the 2.58 % growth. The top sectors that were being invested in, included manufacturing and processing, electricity production and the real estate field.

 

Vietnam’s economic situation

With regards to economic freedom, Vietnam (ranked 18th among 39 countries in the Asia–Pacific region), has an outstanding overall score, reaching above the regional and world averages, comprising 60.6, making its economy the 84th freest in the 2022 Index.

As reported by the IMF World Economic Outlook, Vietnam’s GDP reaching around $368 billion in 2021, has now the fifth largest economy in Southeast Asia and 41st in the world. As a reference, the competitive countries in the region achieved the following results in 2021:
-> Malaysia: approx. $358 billion;
-> Singapore: approx. $379 billion;
-> Philippines: approx. $386 billion;
-> Thailand: approx. $546 billion;
-> Indonesia approx. $1,150 billion.

Vietnam’s economy, in comparison to most of the world’s other economies, has grown steadily throughout the past half-decade with a positive results from 2017, as presented in the data below:

Vietnam GDP for:
-> 2018: $308.70B (a 9.72% increase from 2017);

-> 2019: $330.39B (a 7.03% increase from 2018);

-> 2020: $343.24B (a 3.89% increase from 2019);

-> 2021: $362.64B (a 5.65% increase from 2020).

Further forecasts for the country look promising too: The Ministry of Planning and Investment (MPI) is working towards making Vietnam more self-sufficient by the next year by achieving an annual average GDP growth rate of 6.5-7% during 2021-2025.

 

The European Union and Vietnam – major improvements

Polish-Vietnamese relations are looking good as well: according to the latest data, trade between the two countries is over PLN 14.7 billion, with a large majority of imports to Poland. The largest exports are the following products: frozen salmon fillets and milk, cream and flour. When it comes to food industry, it is also worth mentioning that Vietnam is now one of the biggest importers of apples.

Success for the Vietnamese economy was also driven by the signing of the EVFTA agreement in 2020, which resulted in the removal of tariffs on 65% of tariff lines on imports from the EU to Vietnam and on 71% of lines on imports from Vietnam to the EU. As a result, Polish exports to Vietnam also increased, including sales of copper and rubber, special-purpose vehicles, non-electric razors, and sound signalling apparatus. The development of Polish imports from Vietnam, on the other hand, took place thanks to the increased shipments of printers, microphones, loudspeakers and headphones, as well as parts for video cameras.

For small and medium-sized companies, the EVFTA agreement has resulted in simplified customs procedures. Despite the abolition of import duties, Vietnam has also abolished the export duties previously in force for bilateral trade with the EU. Vietnam also agreed not to increase the rates of these tariffs.

The agreement will also open up the possibility for EU companies to participate in the procurement of Vietnamese ministries and state-owned enterprises.

 

IT rates and other Vietnamese sectors to invest in

Currently, one of the most prospering sectors in Vietnam is the industrial production. As The General Statistics Office of Vietnam reported, in comparison to the last year, in the first quarter of 2022 the added value in manufacturing increased by 7.79%; in electricity production and distribution by 7.42%; and in waste management and remediation activities by 6.54%.

One of the country’s main factors of success is its involvement in international commerce. Vietnam is actively developing in that sphere, arranging valuable free trade agreements with other countries. It is also worth mentioning that Vietnam is growing strongly in financial technology field – it was noted that between 2017 and 2020 the number of country’s fintech start-ups has tripled.

Among the sectors that would be of most interest to foreign investors, IT also ranks high. Below are examples of current monthly salaries for workers in this field in Vietnam:

 • Newly graduated: $600 -800 (depends on the coding language);
 • Junior ( < 3 years): $700 – 1200;
 • Middle ( 3-5 years): $800 – 1800;
 • Senior: more than $1800, no upper limit;
 • CTO: more than $3500, no upper limit; usually going with company’s share or stock.

According to the forecast by the OECD, by 2030, Vietnam’s constantly evolving economy is expected to become the fourth largest in the world.

 

Useful tips:

When planning a business in Vietnam, it is important to establish, which kind of business entity is the most suitable for you.
The following types are worth considering:

 • A Limited Liability Company (LLC): one of the most popular forms of business chosen by foreign investors. It is a perfect solution both for those looking for a partnership and for the businessmen interested in a sole proprietorship. A one-member LLC could be also turned into a LLC with more members as private individuals or even companies. Overall, LLCs could be owned completely by foreign investors with the exception of some fields (such as travel agencies, advertising or telecommunication services, etc.), where a presence of a Vietnamese stakeholder is required.

 • A Joint Stock Company (JSC) offers the division of shares, when the shares held by each shareholder correspond to the amount of capital the shareholder has contributed to the company. This form of business however anticipates having at least three shareholders. As stated in the source, in Vietnam, this is the only type of corporate structure that can issue shares.

 

 Important steps to complete:

 • Application for an Investment Registration Certificate (IRC):
  – done for acquiring the rights for the foreign company to invest in Vietnam;
  – costs: $750 – $1,250;
  – from the date when documents are submitted, it usually takes at least 15 days to issue the IRC.

 • Application for the Enterprise Registration Certificate (ERC):
  – required for all projects aiming to set up new entities within Vietnam;
  – after completing this procedure, the entity legally exists;
  – costs: $200 – $350;
  – from the date when documents are submitted, it usually takes at least 3 days to issue the ERC.

 • Post licensing procedures:
  – costs: less than $150;
  – seal registration and notification;
  – bank account opening;
  – annual business license tax payment.

Legal costs:

 • $100 – $150 = Legal written report (Not required)
 • $1250 – $2000 = Foreign owned business formation
 • $350 – $1000 = Vietnamese owned business formation


Additional costs:

 • $60 – $500 = Sub-license

Depending on what kind of business in Vietnam you would like to establish, the obtainment of one or more “sub-licenses” (the addition to the IRC and the ERC mentioned above), will be required.

Praktyczne wskazówki, jak rozwinąć biznes w post-Brexitowej Wielkiej Brytanii

London business view London Bridge evening

Pomimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, kraj ten pozostaje prężny gospodarczo – ze stale rosnącym PKB jest to wciąż 5. największa gospodarka na świecie i 2. w Europie. Na dzień dzisiejszy przewiduje się, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrośnie w tym roku o 3,7%, co jest ważnym aspektem do rozważenia dla inwestorów zagranicznych, planujących ekspansję w tym kraju.

Oprócz tego, że Wielka Brytania odnosi spore sukcesy w zawieraniu umów handlowych (np. z Australią, Nową Zelandią, Japonią, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem), posiada również atrakcyjne stawki podatkowe (brytyjski CT (corporation tax) obejmujący obecnie 19%, jest jednym z najniższych stawek CT w G20).

 

Zakładając działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, trzeba zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów:

-> Aby zarejestrować spółkę z o.o., potrzebne są przede wszystkim „memorandum of association” oraz „articles of association”. Ponadto należy skontaktować się z organizacją rządową HMRC (Her Majesty Revenue & Customs) w celu dopełnienia rejestracji dla CT, PAYE i VAT, jeżeli obrót podlegający opodatkowaniu będzie przekraczał 85 tys. funtów rocznie.

-> Żeby założyć firmę w Wielkiej Brytanii, nie jest konieczne posiadanie konta bankowego (otwarcie konta bankowego w tym kraju może być trudnym procesem, trwającym nawet do 3 miesięcy).

-> Zatrudniając obywateli spoza Wielkiej Brytanii, pracodawcy będą musieli ubiegać się o Sponsor Licence, uiścić opłaty za aplikację wizową, opłaty za umiejętności pracownika (tzw. skills charges) oraz opłaty ubezpieczeniowe (IHS). Aby proces ten przebiegł szybko i sprawnie, zdecydowanie zaleca się wsparcie specjalisty imigracyjnego. Koszt aplikacji o Sponsor Licence zależy od wielkości firmy (dla małych firm wynosi £536, a dla średnich i dużych £1476), ponadto za każdy certyfikat sponsorski firmy muszą z góry zapłacić skills charges (£1000 rocznie dla dużej firmy i £364 dla małej). Osoba ubiegająca się o wizę będzie musiała uiścić opłaty IHS, które pozwolą sponsorowanemu pracownikowi na korzystanie z NHS (National Health Service), gdy jego wniosek wizowy zostanie rozpatrzony pozytywnie.

 

Zmiany związane z M&A:

-> Rząd brytyjski zaostrza obecnie przepisy dotyczące rozliczania transakcji ze względu na bezpieczeństwo narodowe, dlatego transakcje fuzji i przejęć w sektorach takich jak energia, transport, technologia, komunikacja, infrastruktura danych i sprzęt komputerowy będą teraz musiały być zgłaszane do departamentu BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

-> Każda fuzja między spółką z Wielkiej Brytanii a spółką z EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) musi teraz przyjąć formę przeniesienia udziałów lub przedsiębiorstwa, a następnie rozwiązania/likwidacji podmiotu przenoszącego.

 

Aby z powodzeniem rozwijać się w Wielkiej Brytanii po Brexicie, warto wykonać następujące kroki:

-> Przeprowadzić rzetelną analizę rynku i poważnie rozważyć wsparcie lokalne, aby uzyskać cenne informacje, które mogą zapewnić tylko prawdziwi eksperci na rynku lokalnym.

-> Być na bieżąco ze środowiskiem podatkowym i prawnym w Wielkiej Brytanii.

-> Podczas planowania budżetu rozważyć współpracę z partnerem, który zająłby się zadaniami administracyjnymi i księgowymi.

 

Co ALTIOS może zrobić dla Ciebie?

Dedykowane zespoły w Wielkiej Brytanii oraz dodatkowe biura w Europie, obu Amerykach i Azji Pacyficznej (łącznie 35 lokalizacji), współpracujące z międzynarodowymi bankami, funduszami inwestycyjnymi, agencjami rządowymi i stowarzyszeniami zawodowymi, chętnie pomogą Ci w rozwijaniu biznesu.

 

Aby przeczytać całość w języku angielskim, proszę wypełnić formularz na końcu strony:

Źródło

Your business expansion opportunities in the post-Brexit UK

Despite the UK’s exit from the European Union, the country remains economically resilient – with a steadily growing GDP, it is still the 5th biggest economy in the world and the 2nd biggest in Europe. As of today, the UK’s economy is predicted to grow by 3.7% this year, which is an important aspect for foreign investors, planning to expand there, to consider.

Apart from being quite successful with establishing trade deals (e.g. with Australia, New Zealand, Japan, Norway, Iceland and Liechtenstein), UK also possesses attractive tax rates (the UK’s CT (corporation tax) comprising now 19%, is one of the lowest CT rates in the G20).

 

When it comes to setting up business in the UK, it is important to acknowledge several factors:

-> To register a limited company, a “memorandum of association” and the “articles of association” are needed. Also, HMRC should be contacted in order to complete the registrations for CT, PAYE and VAT if the taxable turnover will be over £85,000 per year.

-> It is not necessary to have a bank account while setting up the company (opening a bank account in the UK can be a difficult process, taking up to 3 months).

-> When employing non-UK nationals, employers will need to apply for a Sponsor Licence, pay visa application fees, skills charges and IHS charges. For this process to go smoothly, the support of immigration specialist is strongly advised. The costs for the Sponsor Licence application depend on the size of the company (for small companies it is £536 and £1476 for middle and large ones) and for every sponsor certificate, companies need to pay upfront a skill charge (£1000 per year for a large company and £364 per year for a small one). Besides, a visa applicant will need to pay IHS charges, which will allow the sponsored employee to use the NHS (National Health Service) when their visa application is granted.

 

Changes related to M&A:

-> The UK government is currently tightening its regulation for clearing deals on national security grounds, so M&A deals in sectors such as energy, transport, technology, communications, data infrastructure and computer hardware will now have to be reported to the BEIS department (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).

-> Any merger between a UK and an EEA (European Economic Area) company must now take the form of a share or business transfer, followed by a dissolution/liquidation of the transferring entity.

 

To successfully expand in the UK after Brexit, it’s worth completing the following steps:

-> To do market research and get local support during it to get valuable insights that only real market experts can provide.

-> To be up-to-date with tax and legal environments in the UK.

-> While making a budget, to consider cooperation with a local partner that would take care of the administrative and accounting tasks.

 

What can ALTIOS do for you?

Dedicated teams in the UK and additional offices in Europe, The Americas & Asia Pacific (overall 35 locations), cooperating with international banks, investment funds, government agencies and professional associations, would be happy to help you with expanding your business.

 

To read the full source, please fill in the form below at the end of the page:
Source

6 powodów, dla których warto inwestować we Włoszech

inwestowanie we włoszech

Włochy to niesamowity kraj, pełen kultury i dobrego jedzenia, ale dlaczego warto tam inwestować z praktycznego i ekonomicznego punktu widzenia?

Włochy są trzecią co do wielkości gospodarką w strefie euro i ósmą największą na świecie, z rynkiem wewnętrznym liczącym 60 milionów ludzi, łącznym PKB wynoszącym 2,11 miliarda dolarów i PKB na mieszkańca przekraczającym 30 tysięcy dolarów (kwiecień 2021).

Made in Italy jest siłą napędową włoskiej gospodarki; ci którzy decydują się inwestować we Włoszech otrzymują dostęp do ogromnego bogactwa, unikalnej na skalę światową w wielu dziedzinach, wiedzy intelektualnej i specjalistycznej, niezwykłego know-how w sektorach strategicznych takich jak motoryzacja, przemysł, moda i design oraz przemysł spożywczy i winiarski. Ponadto w ostatnich latach Włochy otworzyły się na zagranicznych inwestorów we wrażliwych sektorach takich jak energia, telekomunikacja i transport.

W tym kontekście, ci którzy inwestują we Włoszech mogą liczyć na zasoby włoskich małych i średnich przedsiębiorstw, a także na obszary przemysłowe które zaliczają się do jednych z najbardziej innowacyjnych na świecie. Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw, które wprowadziły produktowe, procesowe, strategiczne i organizacyjne innowacje jest wyższy niż średnia europejska. Ponadto, Włochy są krajem z najwyższym wskaźnikiem wzrostu gospodarczego w Europie (85% wzrostu na transformacji cyfrowej, w porównaniu do 75,3% średniej europejskiej).

We Włoszech możliwe jest rozwijanie biznesu, między innymi dlatego, że istnieje wiele ośrodków szkoleniowych. Obecnie aż jedenaście włoskich uniwersytetów znajduje się na liście 500 najlepszych uczelni na świecie, a w odniesieniu do niektórych wiodących wydziałów, plasują się wśród 10 najlepszych na świecie.

Włochy są piątym krajem na świecie pod względem „współczynnika wpływu” w kwestii wydanych publikacji (średnia liczba cytowań) i dwunastym pod względem inwestycji w badania biomedyczne. Mając na uwadze znaczenie globalne, wielu włoskich badaczy zarządza ważnymi europejskimi Centrami Badawczo – Rozwojowymi takimi jak laboratorium fizyki cząstek elementarnych CERN, oraz strukturami o wysokich kompetencjach i z międzynarodowym zainteresowaniem w sektorach, takich jak lotnictwo i obserwacja Ziemi.

Włochy są drugą co do wielkości gospodarką produkcyjną w Europie i piątą co do wielkości na świecie, z nadwyżką produkcyjną przekraczającą 100 miliardów dolarów. Zauważalne jest to szczególnie w przemyśle farmaceutycznym (w którym sukcesy odnoszą zarówno sektor państwowy jak i międzynawowe firmy) gdzie Włochy potwierdziły swoją rolę wiodącego producenta w Europie, z produkcją farmaceutyczną o wartości 34 miliardów euro w 2019 roku.

Z bardziej sektorowego punktu widzenia, Włochy są europejskim państwem o najwyższym odsetku recyklingu odpadów (79%, podwójna średnia europejska), a także posiadającym jeden z  najbardziej zrównoważonych sektorów rolniczych w Europe.

Podsumowując, Włochy są otwarte dla zagranicznych inwestorów: międzynarodowe firmy generują we Włoszech ponad 20% krajowego obrotu, 11% zatrudnienia oraz są odpowiedzialne za 26% eksportowanych towarów krajowych.Źródła:

https://www.esteri.it/it/diplomazia-economica-e-politica-commerciale/diplomaziaeconomica/l-attrazione-degli-investimenti/perche-investire-in-italia/

https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/home-it/10-buoni-motivi-per-investire-in-italia

6 REASONS TO INVEST IN ITALY

Inwestowanie we Włoszech

Italy is a wonderful country, full of culture and good food, but in practice and from an economic point of view why is it worth investing in Italy?

Italy is the third largest economy in the Eurozone and the eighth largest in the world, with a domestic market of 60 million people, a total GDP of $2.11 billion and a GDP per capita of more than $30,000 (April 2021). The country is also a major gateway to a market of 500 million consumers in the European Union and 270 in North Africa and the Middle East.

Made in Italy is a driving force of the Italian economy: those who invest in Italy gain access to an immense wealth of intellectual and specialist knowledge that is unique in the world in all fields, and extraordinary know-how in strategic sectors such as automotive, machinery, fashion and design, industry and food and wine. In recent years, Italy has also opened up to foreign investment in sensitive sectors such as energy, networks, telecommunications and transport.

In this context, those investing in the country can count on a dense network of Italian small and medium-sized enterprises (SMEs) and industrial districts that are among the most innovative in Europe: the percentage of SMEs that have introduced product and process, strategic and organisational innovations is higher than the EU average. In addition, Italy is the country in Europe with the highest rate of acceleration (85% has accelerated on the digital transformation, compared to 75.3% of the European average).

Numerous business opportunities are therefore available, including the fact that the ‘Bel Paese’ hosts numerous research and development centres of excellence. There are currently 11 Italian universities ranked among the 500 best in the world and, with reference to some leading faculties, four of our national universities rank among the 10 best in the world.

Italy is the fifth country in the world in terms of the ‘impact factor’ of scientific publications produced (average number of citations obtained) and twelfth in terms of investment in biomedical research. In view of this global importance, many Italian researchers manage important European R&D centres and networks, such as the CERN particle physics laboratory, and structures of high competence and transnational interest in sectors such as aerospace and earth observation.

Italy is the second largest manufacturing economy in Europe and the fifth largest in the world, with a manufacturing surplus of over USD 100 billion. Notably, in the pharmaceutical sector, where both national and multinational companies operate successfully, Italy has asserted its role as Europe’s leading manufacturer, with pharmaceutical production amounting to €34 billion in 2019.

From a more sectoral point of view, Italy is the European country with the highest percentage of recycling of all waste (79.3%, double the EU average of 39.2%), as well as one of the most sustainable agriculture in Europe.

Finally, the ‘Bel Paese’ is strongly open to foreign investment: multinational companies in Italy produce more than 20% of national turnover, employ 11% of the workforce and are responsible for 26% of national goods exported.

Italy is a wonderful country, full of culture and good food, but in practice and from an economic point of view why is it worth investing in Italy?

———————

Italy is the third largest economy in the Eurozone and the eighth largest in the world, with a domestic market of 60 million people, a total GDP of $2.11 billion and a GDP per capita of more than $30,000 (April 2021). The country is also a major gateway to a market of 500 million consumers in the European Union and 270 in North Africa and the Middle East.

———————

Made in Italy is a driving force of the Italian economy: those who invest in Italy gain access to an immense wealth of intellectual and specialist knowledge that is unique in the world in all fields, and extraordinary know-how in strategic sectors such as automotive, machinery, fashion and design, industry and food and wine. In recent years, Italy has also opened up to foreign investment in sensitive sectors such as energy, networks, telecommunications and transport.

In this context, those investing in the country can count on a dense network of Italian small and medium-sized enterprises (SMEs) and industrial districts that are among the most innovative in Europe: the percentage of SMEs that have introduced product and process, strategic and organisational innovations is higher than the EU average. In addition, Italy is the country in Europe with the highest rate of acceleration (85% has accelerated on the digital transformation, compared to 75.3% of the European average).

———————

Numerous business opportunities are therefore available, including the fact that the ‘Bel Paese’ hosts numerous research and development centres of excellence. There are currently 11 Italian universities ranked among the 500 best in the world and, with reference to some leading faculties, four of our national universities rank among the 10 best in the world.

Italy is the fifth country in the world in terms of the ‘impact factor’ of scientific publications produced (average number of citations obtained) and twelfth in terms of investment in biomedical research. In view of this global importance, many Italian researchers manage important European R&D centres and networks, such as the CERN particle physics laboratory, and structures of high competence and transnational interest in sectors such as aerospace and earth observation.

——————

Italy is the second largest manufacturing economy in Europe and the fifth largest in the world, with a manufacturing surplus of over USD 100 billion. Notably, in the pharmaceutical sector, where both national and multinational companies operate successfully, Italy has asserted its role as Europe’s leading manufacturer, with pharmaceutical production amounting to €34 billion in 2019.

From a more sectoral point of view, Italy is the European country with the highest percentage of recycling of all waste (79.3%, double the EU average of 39.2%), as well as one of the most sustainable agriculture in Europe.

Finally, the ‘Bel Paese’ is strongly open to foreign investment: multinational companies in Italy produce more than 20% of national turnover, employ 11% of the workforce and are responsible for 26% of national goods exported.

Webinarium 09 czerwca, 2022

Strategia wzrostu za granicą poprzez fuzje i przejęcia

 

Polskie firmy coraz częściej realizują lub rozważają przejęcia na rynkach zagranicznych. Sytuacja związana z pandemią otworzyła nowe możliwości ekspansji, a atrakcyjne wyceny zagranicznych spółek zachęcają do transakcji.


Bez wątpienia, przejęcie podmiotu, także zagranicznego, może skutkować korzyściami biznesowymi – należy jednak pamiętać, że takim transakcjom często towarzyszy ryzyko prawne, gospodarcze i finansowe. Dlatego też, niezależnie od tego czy transakcja realizowana jest w kraju czy za granicą, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych ekspertów i doradców prawnych, finansowych i biznesowych, tak aby rzetelnie przygotować

i przeprowadzić takie przedsięwzięcie.

 

Program: Ekspansja zagraniczna poprzez fuzje i przejęcia

 • Czy Polska będzie beneficjentem post-pandemicznych zmian
  w globalnych łańcuchach wartości (GVCs)?
 • Identyfikacja właściwego celu akwizycji – rynek niemiecki, francuski, brytyjski
 • Wywiad na temat akwizycji zagranicznych – rynek niemiecki, francuski, brytyjski
 • Proces po przejęciu – z jakimi wyzwaniami należy się liczyć w przypadku przejęć zagranicznych, aby osiągnąć cele biznesowe transakcji?
 • Spotkania B2B: Zachęcamy do rezerwowania spotkań B2B
  z
  przedstawicielami Altios, Baker McKenzie i Credit Agricole Bank Polska, między 13 i 17 czerwca, w zależności od Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań.
 
 

Wszystkie zagadnienia będą prezentowane w języku polskim

 

Webinar on June 09th, 2022

Strategic foreign growth through mergers and acquisitions

Strategic foreign growth through mergers and acquisitions

 

Currently, Polish companies are increasingly considering acquisitions in foreign markets. The situation related to the pandemic has opened up new expansion opportunities and attractive valuations of foreign companies encourage such transactions.

 

Without a doubt, the acquisition of an entity, including a foreign one, may result in business benefits, however, it must be remembered that such transactions also involve legal, financial, and economic risks. Therefore, regardless of whether the transaction is carried out in Poland or abroad, it is worth taking advantage of professional legal, financial, and business consultancy and advisory, so as to comprehensively prepare the transaction. 


 

Program: Foreign expansion through M&A

 1. Will Poland be a beneficiary of post-pandemic changes in global value chains (GVCs)?
 2. Identifying the right target for acquisition – German, French and British market
 3. Interview about foreign acquisitions – German, French and British market
 4. Post-acquisition process – what challenges should be anticipated in foreign acquisitions in order to achieve business objectives of a transaction?
 5. B2B Meetings: We encourage you to sign up for B2B meeting with representatives of Altios, Baker McKenzie and Credit Agricole Bank Polska, between June 13th and June 17th, at your convenience.
 
 

All topics will be presented in Polish

 

Transakcje fuzji i przejęć w Niemczech – 5 kluczowych kwestii

Transakcje fuzji i przejęć w Niemczech – 5 kluczowych kwestii

Akwizycje  to jeden z najszybszych sposobów dla małych i średnich firm na rozwój działalności za granicą i uzyskanie dostępu do nowych rynków.  Transakcje fuzji i przejęć rodzą jednak wiele wyzwań, zwłaszcza gdy mają międzynarodowy wymiar.

Przed rozpoczęciem procesu fuzji i przejęć w Niemczech warto uwzględnić  następujące kwestie: 

 

Akwizycje jako element strategii rozwoju

/ Akwizycje vs. wzrost organiczny – wzrost zewnętrzny rozumiany jako fuzje i przejęcia lub alianse strategiczne w wielu przypadkach może okazać się szybszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem. Decyzję co do modelu rozwoju warto jednak poprzedzić wstępną analizą rynku. Pozwala ona doprecyzować odpowiednią strategię wejścia, a tym samym uchronić się przed kosztownymi błędami.

/ Możliwości finansowe i źródła finansowania (Wartość przedsiębiorstwa) – pozwalają określić wielkość podmiotu do przejęcia, a także strukturę transakcji.

 

Project Manager

/ Wyznaczenie Project Managera, który będzie koordynował proces i ułatwi relacje między wszystkimi zaangażowanymi w transakcję podmiotami (przejmowana firma, doradcy, banki itp.) przyczynia się do efektywnej realizacji wyznaczonych działań.  

/ Określenie zakresu obowiązków osób włączonych w projekt uławia podział zadań i pozwala uniknąć błędów. 

Po potwierdzeniu przez niemiecką firmę woli współpracy, dobrze od razu przedstawić osobę/zespół, który będzie odpowiadał za koordynację procesu.

Idealny podmiot do przejęcia (‘target”)

Dla efektywnego procesu poszukiwania podmiotu do przejęcia konieczne jest precyzyjne określenie idealnego profilu, który uwzględnia:

/ Wielkość firmy  (przychody/EBIDTA, zatrudnienie)

/ Profil działalności / oferowane usługi / produkty / sektory / klienci

/ Zasięg geograficzny (region, kraj)

/ Inne elementy (forma prawna, firma rodzinna, forma akwizycji, zespół zarządzający itp.)

Różnice kulturowe

/ Pierwszy kontakt z wybranymi firmami: pierwszy kontakt w transakcjach fuzji I przejęć w Niemczech jest dość skomplikowany, ponieważ nie wiadomo, czy dana firma jest otwarta na rozmowę o ewentualnej sprzedaży. Ważne jednak, by stworzyć okazję do dyskusji, do czego przydaje się znajomość lokalnej kultury biznesowej.

W Niemczech zespół Altios kontaktuje się telefonicznie z wybranymi podmiotami i organizuje spotkania, na których przybliża profil kupującego oraz przedstawia szczegóły i cele projektu. Pierwsze kontakty są prowadzone w języku niemieckim, co skraca dystans i ułatwia budowanie relacji.

/ Negocjacje w procesie fuzji i przejęć: uwzględnianie różnic kulturowych ma istotne znaczenie dla sukcesu procesu. Ważne jest dotrzymywanie założonych terminów, jasna komunikacja oraz informowanie o wszelkich zmianach dotyczących wspólnych ustaleń.

Niemcy są narodem szczególnie ceniącym dobre przygotowanie i precyzyjne komunikaty. Prezentacje i argumenty w rozmowach biznesowych powinny być zwięzłe, precyzyjnie sformułowane i dobrze uzasadnione. Budowanie relacji nie ogranicza się do samych spotkań; pod uwagę brana jest całość kontaktu – dochowywanie terminów, płynna komunikacja mailowa czy informowanie z wyprzedzeniem o ewentualnych modyfikacjach ustalonego planu.

/ Integracja post akwizycyjna: wyznaczenie osoby odpowiedzialnej oraz ustalenie harmonogramu działań są niezbędne dla efektywnej integracji. Obejmuje ona m.in. zmianę nazwy (w zależności od rynku, oczekiwań kupującego) oraz ujednolicenie procesów (IT, finanse, HR).

Harmonogram i przygotowanie dokumentów

/ Rozpoczynając proces fuzji i przejęć, należy wyznaczyć harmonogram kluczowych etapów takiego procesu z uwzględnieniem czasu potrzebnego na efektywną realizację każdego z nich: ok. 2 miesiące na zebranie informacji o podmiotach na rynku, 2-3 miesiące na fazę kontaktów, 4 miesiące na Due Diligence.

/ Dopasowanie się do dyspozycyjności targetu – spółki będące w procesie pozyskiwania partnerów mogą być bardzo szybko gotowe na rozmowę o współpracy kapitałowej i sprawnie udostępniać niezbędne informacje. Z drugiej strony, firmy do tej pory nierozważające takiej możliwości, mogą potrzebować więcej czasu na decyzję o zaangażowaniu się w rozmowy.

/ Transakcje fuzji i przejęć wymagają wielu działań i dokumentów. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy:

 • List intencyjny (LOI od ang. Letter of Intent): dokument wstępny przedstawiający główne zamierzenia planowanej transakcji, potwierdzający wolę stron prowadzenia dalszych negocjacji.
 • Data room (VDR – virtual data room): wirtualne miejsce umożliwiające bezpieczne gromadzenie dokumentów i zapewniające dostęp do nich osobom zaangażowanym w transakcję (m.in. prawnicy, audytorzy, doradcy podatkowi).
 • Due diligence: proces ułatwiający kupującemu zbadanie przedmiotu transakcji i określenie jego wartości. Główne analizowane obszary to kwestie finansowe, prawne, podatkowe, IT, handlowe i środowiskowe.
 • Po przeprowadzeniu due diligence i uzgodnieniu warunków, strony podpisują zasadniczą umowę – umowę sprzedaży udziałów lub aktywów, w zależności od ustalonej formy transakcji.

 

Rozważasz akwizycję w Niemczech?

Skontaktuj się z nami:
m.tchorzewska@altios.com

 

Transakcje fuzji i przejęć w Niemczech – 5 kluczowych kwestii

The five key steps to prepare your M&A operation in Germany

External growth is one of the quickest ways, for SMEs to grow their business and expand their operations (activities, services, clients) abroad. However, a Merger & Acquisition process faces many challenges, especially in an international context.

5 prerequisites are critical, before beginning your M&A operation in Germany.

Integrate external growth into your development strategy

/ External VS Organic growth: Define the best way to enter a new country, new market. External growth strategies (M&A or Strategic alliances), can be quicker in most cases, but preliminary analysis is mandatory before launching a full process. It can lead to value loss if not done correctly.

/ Verify your financing capacity (level of Enterprise Value) to assess the size of the target you can aim for.

 

Appoint a Project Manager

/ Name a Project Manager within your organization that will be the link between all the parties involved in the M&A operation (advisors, targets, banks, etc.)

/ Depending on the size of the project, define the scope of responsibilities of each member involved in the project. 

In Germany: It may take some time to get initial feedback from the German targets, but once the interest of a target has been validated, it is important to be reactive and to be able to introduce the same people to the Germans, to ensure a good follow-up throughout the mission.

Define the ideal target

/ Define the company size (employee, revenue/EBITDA, balance sheet.)

/ Define the activity / services / products / sectors / clients

/ Define the geographical scope (region, country)

/ Define the other criteria (type of ownership, type of acquisition, type of clients, management team, etc.)

Adapt to cultural differences

/ Approach the potential targets: The first approach in the M&A operation is always complicated as we do not know if the targets are ready to sell their companies or open to sharing information. The idea is to create the opportunity. Each approach must adapt to cultural specificities to maximize the chances of opening the door and getting information.

In Germany: Our local teams approach the targets directly by phone and organize the first meeting in German to discuss your company and your objectives and those of the targets. The first approach in German allows to reassure the interlocutors a little and allows first fluid exchanges.

/ Negotiation phase and the M&A process: Adapting to cultural differences is key: respect the agenda/calendar, communicate clearly, do not rush, and communicate in advance, if changes any.

In Germany especially: Your presentations and arguments have to be explicit. well-founded, short, straight to the point, instructive and technical during exchanges. The relationship is not limited to meetings: make sure you stick to the schedule and if you have to cancel or postpone a meeting or a call, let your contact know well in advance and agree on a new date.

/ In the post-deal integration: Put in place a planning and a project manager to run properly the integration. Decide to change branding (depending on the market), decide to mutualize tools (IT, finance, HR, etc.).

Specify the schedule & prepare your documents

/ Define the planning of the M&A operation for the main steps: Duration of each step (2 months for the screening, 2-3 months for the approach phase, 4 months for Due Diligence, etc.). It’s mandatory to be structured and plan.

/ Adapt to the agenda/calendar of each target (might be quicker than expected if the target is in an active sale process/longer if the target is initially not ready to sell).

/ A M&A operation requires a large number of documents. You need to prepare the following:

 • The Letter of Intent (LOI): A document outlining an agreement between two or more parties before the agreement is finalized.
 • Data rooms (online data room): running a data room process requires gathering confidential documents that third parties (lawyers, investment banks, chartered accountants, etc.) may then access more easily during the process
 • Due diligence: the process through which a potential acquirer evaluates a target company or its assets for an acquisition. The relevant areas of concern may include the financial, legal, labor, tax, IT, environment, and market/commercial situation of the company.

After due diligence is completed, the parties may proceed to draw up a Definitive Agreement, known as a „merger agreement,” „share purchase agreement” or „asset purchase agreement” depending on the structure of the transaction.

 

 

Looking to move into Germany?

Contact us:
m.tchorzewska@altios.com

 

The five key steps to prepare your M&A operation in Germany

Wietnam - rynek nowych możliwości

Wietnamskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu oszacowało wartość krajowego sektora detalicznego na 170 mld USD w 2020 roku, a jego CARG w latach 2021-2026 wyniesie około 10%.

Zachowania klientów zmierzają w kierunku ekologicznej, zdrowej i zrównoważonej konsumpcji. Wraz z ożywieniem i rozwojem gospodarczym ludzie wydają więcej pieniędzy i poświęcają więcej uwagi swojemu życiu osobistemu. Ten trend zwiększa zakupy detaliczne, zwłaszcza w segmencie produktów z wyższej półki.

Polska ma dobre wyniki w eksporcie do Wietnamu, zwłaszcza żywności. Inne sektory, takie jak farmaceutyki, kosmetyki i artykuły gospodarstwa domowego, zyskały ostatnio duży potencjał. EVFTA może zwiększyć import.

Czy polskie firmy skorzystają z tej szansy?

Vietnam - The new destination

The Vietnam Ministry of industry and trade estimated the value of the national retail sector at 170B USD in 2020, and its CARG goes around 10% from 2021 to 2026.

The customer’s behavior is orienting toward green, healthy and sustainable consumption. With the economic recovery and development, people spend more money and attention on their personal life. This trend increases retail purchases, especially for luxury segmentation.

Poland has reached a good exportation to Vietnam, especially for food. Other sectors have become very potential recently, such as pharmaceuticals, cosmetics, and household items. The EVFTA can enhance the import.

Which Polish company will take this opportunity?