Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Dynamiczny wzrost inwestycji polskich firm pomimo stagnacji gospodarczej

Możliwe przyczyny tego ciekawego trendu

Dynamiczny wzrost inwestycji polskich firm pomimo stagnacji gospodarczej

Ostatnie dane za pierwsze półrocze 2023  wykazały wzrost nakładów na inwestycje w polskich średnich i dużych przedsiębiorstwach i to pomimo obecnej stagnacji gospodarczej oraz spadku popytu konsumenckiego w Polsce i Europie, a także wbrew przewidywaniom analityków, którzy spodziewali się spadków.

 

Poniższe kluczowe czynniki mogą tłumaczyć tę zaskakującą sytuację:

 

1.    Wykorzystanie funduszy europejskich: W 2023 roku kończy się okres wydawania przyznanych przez Unię Europejską funduszy z perspektywy 2014-2020. Wiele podmiotów przyspieszyło w związku z tym realizację projektów, co mogło pozytywnie wpłynąć na zwiększenie inwestycji w ostatnim okresie.

Dodatkowo należy wspomnieć, że rząd zdecydował się na częściowe prefinansowanie projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy z funduszy krajowych, pomimo jego obecnej blokady przez Unię Europejską.

2.  Przesunięcia w łańcuchach dostaw: Pandemia i wojna w Ukrainie przyspieszyły trend przenoszenia dostaw przez zachodnie korporacje do państw bliższych geograficznie
i politycznie. Korzystna lokalizacja i stabilna sytuacja społeczno-gospodarcza sprawiają, że Polska jest potencjalnym beneficjentem tego trendu i przyciąga kolejne inwestycje.

Polska zanotowała w ostatnim okresie wzrost projektów typu greenfield, jednak eksperci nie są zgodni, na ile jest to efektem właśnie nearshoringu i friendshoringu.

3.      Realizacja opóźnionych zamówień: W latach 2021-2022 wiele firm napotykało na trudności
w dostępie m.in. do maszyn i sprzętu. Szczególnie znaczący wzrost inwestycji w środki transportu zdaje się potwierdzać, że mimo pogarszającej się koniunktury i rosnącej niepewności polskie firmy zdecydowały się podtrzymać realizację zleceń z tamtego okresu.

4.  Transformacja energetyczna: Wstrząs energetyczny sprzyja inwestycjom w alternatywne źródła energii i projekty poprawiające efektywność energetyczną, dlatego nie powinno dziwić, że to właśnie w sektorze energetycznym widoczny jest duży wzrost poziomu inwestycji.

5. Poprawa wyników finansowych: Oddłużenie przedsiębiorstw w ostatnich latach spowodowało zwiększenie dostępnego kapitału. Mimo spadających zysków, zwroty z kapitału w wielu branżach wciąż pozostają na tyle atrakcyjne, że skłaniają firmy do podejmowania decyzji inwestycyjnych nawet w warunkach wysokich stóp procentowych.

 

Polskie średnie i duże firmy mają na tyle silną pozycję, że są gotowe inwestować i tym samym dążyć do zwiększenia konkurencyjności również w niesprzyjających warunkach rynkowych. Na poziom tych inwestycji wpływ mają m.in. środki publiczne, zmiany w łańcuchach dostaw oraz specyficzna sytuacja na konkretnych rynkach. Tempo przyszłych inwestycji jest obecnie trudne do przewidzenia, jednak z pewnością będzie w znacznym stopniu zależeć od szybkiego uruchomienia środków z funduszy unijnych w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 i stopnia ich wykorzystania. Dla Polski przewidziane jest 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł.

 

Źródło: Puls Biznesu

Link do artykułuEnglish version:

Dynamic growth in investment by Polish companies despite economic stagnation

Possible causes of this interesting trend

The latest data for the first half of 2023 showed an increase in investment expenditures in Polish medium and large companies, despite the current economic stagnation and a slump in consumer demand in Poland and Europe  and contrary to the predictions of analysts who expected declines.

 

The following key factors may explain this surprising situation:

 

1.   The use of European funds: In 2023, the period for spending the funds allocated by the European Union from the 2014-2020 perspective comes to an end. Many entities have therefore accelerated the implementation of projects, which may have positively influenced the increase in investments in the last period. It’s worth mentioning that  the government decided to partially pre-finance projects under the National Reconstruction Plan with national funds, despite its current blockade by the European Union.

 2.    Shifts in supply chains: The pandemic and the war in Ukraine accelerated the trend of Western corporations shifting supplies to countries geographically and politically closer. Poland’s favourable location and stable socio-economic situation makes it a  potential  beneficiary of this trend and attracts further investment. Poland has seen an increase in greenfield projects in recent times, but experts have different views on how much of this is due precisely to nearshoring and friendshoring.

 3.  Fulfilment of delayed orders: During 2021-2022, many companies have encountered difficulties in accessing, i.a. machinery and equipment. A significant increase in investments in transport equipment seems to confirm that, despite the deteriorating economy and increasing uncertainty, Polish companies decided to sustain the fulfilment of orders from that period. 

4.   Energy transformation: The energy shakeout favours investment in alternative energy sources and projects to improve energy efficiency, so it should come as no surprise that it is in the energy sector that a large increase in investment levels is evident.

5.   Improved financial results: The deleveraging of companies in recent years has increased the availability of capital. Despite falling profits, returns on capital in many industries still remain attractive enough to induce companies to make investment decisions even in a high interest rate environment.

 

Polish medium and large companies are in such a strong position that they are ready to invest and increase their competitiveness even in unfavourable market conditions. The level of these investments is influenced by, among other things, public funds, changes in supply chains and the specific situation on particular markets. The pace of future investment will largely depend on the rapid mobilisation of funds in the next financial perspective 2021-2027 and the extent to which they are utilised. EUR 76 billion, or almost PLN 350 billion, is foreseen for Poland.

 

Source: Puls Biznesu

Link to article

Indyjski sektor zielonych technologii - perspektywy i wyzwania. Szybko rozwijający się rynek zrównoważonych rozwiązań

Wraz z coraz powszechniejszą świadomością konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla i prowadzenia działalności w sposób bardziej zrównoważony, branża zielonych technologii rozwija się w bezprecedensowym tempie. 

W szczególności Indie stają się kluczowym graczem w tej dziedzinie – rząd tego kraju intensywnie inwestuje w energię odnawialną
i zrównoważone projekty infrastrukturalne. Stwarza to wiele możliwości dla zagranicznych firm, które chcą wejść na rynek indyjski.

W tym wpisie przyjrzymy się dokładnie branży zielonych  technologii, perspektywom dla zagranicznych firm w Indiach, zaleceniom dotyczącym udziału w targach branżowych w Indiach oraz obecnym wyzwaniom dla tego sektora.

 

Branża Zielonych Technologii

Branża zielonych technologii to pojęcie, obejmujące szeroki zakres technologii i rozwiązań, mających na celu zmniejszenie wpływu działalności człowieka na środowisko. Obejmuje to odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, energooszczędne budynki i systemy transportowe, zrównoważone metody rolnicze i wiele innych.

 

Perspektywy dla spółek zagranicznych w Indiach

Indie szybko stają się kluczowym graczem w branży zielonych  technologii, stwarzając szeroki wachlarz możliwości dla zagranicznych firm, które chcą wejść na ten rynek. Wraz z naciskiem rządu na redukcję emisji dwutlenku węgla i zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej, rynek indyjski ma rosnąć ekspresowo w nadchodzących latach. Zagraniczne firmy z branży energii słonecznej, wiatrowej, magazynowania energii i pojazdów elektrycznych mogą wykorzystać ten wzrost i ugruntować swoją pozycję na rynku indyjskim.

 

 

 • Energia słoneczna: Według niedawnego raportu, moc elektrowni słonecznych w Indiach wzrosła z 6,76 GW w 2016 r. do 54 GW
  w 2022 r.,
  przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 41,39%. Tak znaczący wzrost świadczy o zaangażowaniu
  Indii w zieloną energię i ich potencjale jako lidera w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi. Zgodnie z najnowszymi planami, indyjski rząd postawił sobie za cel zwiększenie mocy elektrowni słonecznych z 30 GW do 100 GW. Stanowi to doskonałą okazję dla zagranicznych firm z sektora energii słonecznej do wejścia na indyjski rynek.
 • Energia wiatrowa: Energia wiatrowa to kolejny obszar, w którym Indie przodują: kraj ten ma czwartą co do wielkości na świecie zainstalowaną moc energii wiatrowej, a rząd chce zwiększyć tę moc do 60 GW. Indyjski sektor energii odnawialnej stale przyciąga znaczące inwestycje zagraniczne, a firmy z całego świata są zaangażowane w projekty energetyki wiatrowej w tym kraju. Według Ministerstwa Handlu i Przemysłu bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w indyjskim sektorze energii odnawialnej wyniosły 251 mln dolarów w trzecim kwartale roku obrotowego 2023.
 • Magazynowanie energii: Magazynowanie energii jest również ważnym obszarem wzrostu w Indiach, gdyż kraj ten inwestuje
  w projekty, mające na celu poprawę stabilności i niezawodności sieci. Rząd Indii obniżył podatek GST na wszystkie rodzaje akumulatorów litowo-jonowych (które są używane w pojazdach elektrycznych, urządzeniach elektronicznych zasilanych sztuczną inteligencją itp.) z 28% do 18%, co obniżyło koszty produkcji i sprawiło, że akumulatory litowo-jonowe stały się bardziej przystępne cenowo w kraju. Oczekuje się, że indyjski rynek akumulatorów litowo-jonowych będzie rósł w tempie 28% CAGR w latach
  2023-2031
  .
 • Pojazdy elektryczne: Indyjski rynek pojazdów elektrycznych rozwija się w błyskawicznym tempie – według prognoz, w latach
  2020-2025 ma osiągnąć CAGR na poziomie 44,5%. Według założeń, głównymi czynnikami, które mają wpłynąć na takie wyniki,
  są projekty rządowe, spadające ceny baterii i rosnąca świadomość konsumentów. Rząd ogłosił plany, aby wszystkie nowe pojazdy sprzedawane w Indiach do 2030 r. były elektryczne, a przejście kraju na szybką mobilność elektryczną pomoże zaoszczędzić prawie jedną gigatonę emisji dwutlenku węgla z pojazdów. Indie wykazują coraz większe nadzieje w tym kierunku w związku
  z ostatnimi zmianami politycznymi, co można zaobserwować w programie Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid
  and) Electric Vehicles II (FAME II), który został przedłużony przez rząd z 2022 r. do końca marca 2024 r. Stanowi to doskonałą okazję dla zagranicznych firm z branży pojazdów elektrycznych do promowania się w tym kraju, ponieważ jest to największy rynek pojazdów dwukołowych na świecie.
 
 

                                                                                    Więcej informacji o branżach tutaj

 

 

Porady dotyczące udziału w targach branżowych w Indiach

Udział w specjalistycznych wystawach branżowych w Indiach może być świetnym sposobem dla zagranicznych firm, aby dowiedzieć
się więcej o rynku i nawiązać cenne kontakty.

 • Zapoznaj się wcześniej z targami, aby zidentyfikować firmy i uczestników najbardziej odpowiednich dla Twojej firmy.
 • Przygotuj solidną prezentację i materiały marketingowe, aby zaprezentować swoje produkty i usługi.
 • Nawiązuj jak najwięcej kontaktów i kontynuuj je po wydarzeniu.
 
 

Wyzwania dla branży

Pomimo wielu możliwości w branży zielonych technologii, należy pokonać kilka wyzwań. Należą do nich:

 • Wysokie koszty początkowe: Wiele rozwiązań z zakresu zielonych technologii wymaga znacznych inwestycji początkowych,
  co może stanowić barierę dla niektórych firm.
 • Brak wsparcia rządowego: W niektórych przypadkach polityka i regulacje rządowe mogą tylko częściowo wspierać rozwiązania
  z zakresu zielonych technologii.
 • Ograniczona infrastruktura: W niektórych obszarach konieczne może być wdrożenie niezbędnej infrastruktury w celu wsparcia wdrażania rozwiązań z zakresu zielonych technologii.
 
 

                                                                                              Skontaktuj się z nami!

 

W Altios jesteśmy zaangażowani w pomaganie firmom w zmniejszaniu ich wpływu na środowisko i prowadzeniu działalności w sposób bardziej zrównoważony. Zapraszamy do odwiedzenia nas, aby dowiedzieć się więcej o naszych najnowszych rozwiązaniach w zakresie zielonej energii. Razem możemy pomóc zbudować bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

 

 English version:

Inside India’s Clean tech Industry – Opportunities and Challenges. A Rapidly Growing Market for Sustainable Solutions

 

As the world becomes increasingly conscious of the need to reduce carbon emissions and operate more sustainably, the clean technology industry is growing at an unprecedented rate. India, in particular, is emerging as an important player in the field, with its government investing heavily in renewable energy and sustainable infrastructure projects. This presents a wealth of opportunities for foreign companies looking to enter the Indian market.

In this article, we’ll take a closer look at the clean tech industry, the opportunities for foreign companies in India, tips for attending industry-specific exhibitions in India, and the industry’s challenges today.

 

Clean Tech Industry

The clean tech industry is a broad term that encompasses a wide range of technologies and solutions designed to reduce the environmental impact of human activity. This includes renewable energy sources like solar and wind power, energy-efficient buildings and transportation systems, sustainable agricultural practices, and more.

 

Opportunities for Foreign Companies in India

India is rapidly becoming a key player in the clean tech industry, presenting a wide range of opportunities for foreign companies looking to enter the Indian market. With the government’s focus on reducing carbon emissions and increasing the use of renewable energy,
the Indian market is set to grow exponentially in the coming years. Foreign companies in the solar, wind, energy storage
and EV industries can tap into this growth and establish a foothold in the Indian market.

 • Solar Power: According to a recent report, India’s solar energy capacity has grown from 6,76 GW in 2016 to 54 GW in 2022,
  with a compound annual growth rate (CAGR) of 41,39%. Such significant growth demonstrates India’s commitment to clean energy and its potential as a leader in the global fight against climate change. From the most recent plans, the Indian government
  has targeted increasing its solar power capacity from 30 GW to 100 GW. This presents a huge opportunity for foreign companies
  in the solar energy sector to tap into the Indian market.
 • Wind Power: Wind power is another area where India is leading: the country has the world’s fourth-largest installed wind power capacity, and the government is looking to increase this capacity to 60 GW. India’s renewable energy sector is continuously attracting significant foreign investments, with companies from around the world involved in wind power projects in the country. According to the Ministry of Commerce and Industry, foreign direct investment (FDI) in India’s renewable energy sector stood
  at USD 251 million in the third quarter of the financial year 2023.
 • Energy Storage: Energy storage is also an important area of growth in India, with the country investing in projects to improve grid stability and reliability. The Indian Government has reduced the GST on all types of lithium-ion batteries (which are used for electric vehicles, AI-powered electronic devices, etc.) from 28% to 18%, which reduced the cost of production and made lithium-ion batteries more affordable in the country. The India lithium-ion battery market of such batteries is expected to grow
  at a CAGR of 28% from 2023 to 2031.
 • Electric Vehicles: The Indian EV market is growing rapidly – according to previsions, it is expected to achieve CAGR
  of 44.5% between 2020 and 2025
  . The main factors that shall influence such results are the government policies, decreasing battery prices, and increasing consumer awareness. The government announced plans to make all new vehicles sold in India
  by 2030 to be electric, and the country’s shift to high-speed electric mobility will help save nearly one gigaton of carbon dioxide emissions from vehicles. India has been showing increasing promise with recent policy developments, which could be observed
  in the Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles II (FAME II) scheme which was extended
  by the government from 2022 to the end of March 2024. This presents an excellent opportunity for foreign companies
  in the EV industry to promote themselves in this country, as it is the largest two-wheeler market in the world.
 
 

                                                                                      Know more about the industries here

 

 

Tips for Attending Industry-Specific Exhibitions in India

Attending industry-specific exhibitions in India can be a great way for foreign companies to learn more about the market and make valuable connections.

 • Research the exhibition beforehand to identify the companies and attendees most relevant to your business.
 • Prepare a strong pitch and marketing materials to showcase your products and services.
 • Network as much as possible, and follow up with any contacts you make after the event.
 
 

Challenges for the Industry

Despite the many opportunities in the clean tech industry, several challenges must be overcome. These include:

 • High initial costs: Many clean tech solutions require significant upfront investments, which can be a barrier for some companies.
 • Lack of government support: In some cases, government policies and regulations may only partially support clean tech solutions.
 • Limited infrastructure: In some areas, the necessary infrastructure may need to be implemented to support the deployment
  of clean tech solutions.

                                                                                                   Come and Visit Us!

 

At Altios, we are committed to helping companies reduce their environmental impact and operate more sustainably.
We invite you to come and visit us to learn more about our cutting-edge clean energy solutions.
Together, we can help build a more sustainable future for all.