Cookies disclaimer
By continuing your browsing, you accept the deposit of third-party cookies for audience measurement (Google Analytics), to offer you share buttons, social content downloads.
I AGREE
I REFUSE

Nowy Polski Ład. Zmiany podatkowe i prawne w 2022. Możliwośi biznesowe w Republice Czeskiej, Rumunii i Bułgarii

webinarium

Eksperci z kancelarii Peterka & Partners oraz Altios, w trakcie nadchodzącego webinarium, opowiedzą Państwu jakie możliwości rozwoju i dywersyfikacji biznesu w Europie środkowej mają polscy przedsiębiorcy, szczególnie w świetle rozwiązań wprowadzonych przez Polski Nowy Ład.

 

W trakcie webinarium zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

 • W jaki sposób założyć biznes w Czechach, Rumunii i Bułgarii
 • Jakie obowiązki prawne i podatkowe musi spełnić przedsiębiorca w tych krajach
 • Czy warto mieć własny zespół sprzedażowy, wspierający sprzedaż w krajach Europy środkowej
 • Czy dywersyfikacja biznesu w Europie środkowej to dobry pomysł

 

 

Webinarium odbędzie się 2 grudnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:30.

Zagadnienia będą prezentowane w języku angielskim i polskim.

 

Rejestracja na webinarium pod poniższym linkiem

The New Polish Deal. Tax and legal changes in 2022. Tax opportunities in the Czech Republic, Romania and Bulgaria

During the upcoming webinar, experts from Peterka & Partners and Altios will tell you what opportunities Polish entrepreneurs have to develop and diversify their business in Central Europe, especially in light of the solutions introduced by the Polish New Deal.

 

During the webinar, the following topics, among others, will be covered:

 

 • How to start a business in the Czech Republic, Romania and Bulgaria
 • What legal and tax obligations an entrepreneur has to fulfill in these countries
 • Is it worth having your own sales team to support sales in Central European countries?
 • Is it a good idea to diversify your business in Central Europe?

 

 

The webinar will take place on December 2, 2021 from 10:00 to 11:30 am.

The issues will be presented in English and Polish.

 

Registration for the webinar at the link below

Wzrost PKB Polski za III kwartał

Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące PKB Polski za III kwartał 2021. Wskaźnik wzrósł o 5,1 proc. rok do roku. To znacznie mniej niż w II kwartale 2021, gdy gospodarka rosła o 11,2 proc. rok do roku, ale wtedy był to efekt niskiej bazy. Takie dane oznaczają, że gospodarka odrobiła straty spowodowane pandemią. https://bit.ly/3CijQN8

 

Polish Statistics Office (GUS)

The Polish Statistics Office (GUS) released data on Poland’s GDP for the third quarter of 2021. The index grew by 5.1 percent year-on-year. This is significantly less than in Q2 2021, when the economy grew by 11.2 percent year-on-year, but then it was the effect of a low base. Such data means the economy has recovered from the pandemic. https://bit.ly/3CijQN8

Polskie firmy szukają możliwości ekspansji w Indiach

Altios we współpracy z Crédit Agricole zaprasza polskie firmy zainteresowane rynkiem indyjskim do udziału w webinarium i spotkaniach biznesowych!

Od wielu lat Indie postrzegane są jako jeden z najbardziej obiecujących rynków globalnych – po części ze względu na 1,4 miliarda mieszkańców, szybko rozwijającą się gospodarkę i polityczną stabilizację. Ostatnie prognozy pokazują, że Indie szybko wychodzą z kryzysu gospodarczego w 2020 roku – czy to właściwy moment na prowadzenie interesów w kraju będącym największą demokracją na świecie?

 

Eksperci z ALTIOS i Crédit Agricole opowiedzą o specyfice rynku indyjskiego, a także o sprawdzonych strategiach wejścia i rozwoju biznesu na tym perspektywicznym rynku!
Swoimi doświadczeniami podzieli się także firma, która z sukcesem rozpoczęła działalność w Indiach.

 

W trakcie webinarium zostaną poruszone między innymi następujące tematy:

 • Dane makroekonomiczne / perspektywy biznesowe
 • Strategie wejścia oraz ekspansji na rynku indyjskim
 • Jak znaleźć najlepszego partnera
 • Jak zrekrutować idealnego Business Developera
 • Obecność i rozwiązania oferowane przez Crédit Agricole w Indiach
 

Jeśli interesujecie się Państwo rynkiem indyjskim i potrzebujecie konkretnej porady, zarejestrujcie się także na nasze spotkanie B2B. Nasi eksperci udzielą wszystkich informacji, których Państwo szukacie!
Webinarium odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:30 – 11:45.
Zagadnienia będą prezentowane w języku angielskim.

Można zarejestrować się wyłącznie na webinarium lub spotkanie biznesowe, bądź na obydwa te wydarzenia. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo klikając w poniższy link.

Polish companies looking to expand in India

Altios, in partnership with Crédit Agricole, is organizing a webinar and individual meetings for Polish companies interested in the Indian market!

Since many years India has been perceived as one of the most promising global markets – in part due to its 1.4 billion-strong population, high-growth economy and political stability. Recent forecasts show that India is quickly recovering from the economic crisis of 2020 –
a question arises whether it is the right moment to do business with the world’s largest democracy?

Experts from ALTIOS and Crédit Agricole will discuss the specificities of the Indian market and how you can take advantage of them to expand or set up in this prospective market!
A company that successfully launched operations in India will also share its experience.

Key themes of discussion

 • Macro economics/business outlook
 • Analysis of key factors for market entrance/expansion in India
 • How to search for the best partner or the ideal business developer
 • Presence and solutions of Crédit Agricole in India
 

Are you interested in the Indian market and want some specific advice? Do not hesitate to register to our B2B meeting. Our experts will provide you with all the information you are looking for! 
The webinar will be held on August 26th, 2021 from 10:30 to 11:45 a.m.
All subjects will be presented in English.

You can either register to the webinar or a B2B meeting alone, or to both these events. You will find all the needed information under the link below. 

Przybywa nowych spółek

W pierwszym półroczu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 25,6 tys. nowych spółek. Jeśli taki trend się utrzyma, to liczba przedsiębiorców rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie rekordowa. Najwięcej spółek zarejestrowano w województwie mazowieckim. https://bit.ly/2UtCpOp

przybywa nowych spółek

Number of companies is growing

In the first half of 2021, 25.6 thousand of new companies were registered in Poland. If this trend continues, the number of entrepreneurs registering in the National Court Register will be highest since 2012. Most companies were registered in Mazowieckie Voivodeship. https://bit.ly/2UtCpOp

Niedobór materiałów ograniczy wzrost produkcji?

Polska gospodarka odrabia straty spowodowane COVID.  Według ekspertów dynamiczny wzrost produkcji w porównaniu do 2020 roku, to przede wszystkim efekt niskiej bazy. Produkcja jednak odrobiła pandemiczne straty. Nie wszystkie branże jednak zaliczają mocne odbicie. Analitycy Credit Agricole wskazują, że przyczyną mogą być zakłócenia w łańcuchach dostaw oraz drożejące surowce. https://bit.ly/3j0GDqI

niedobór materiałów ograniczy wzrost produkcji

Shortage of materials will influence on the production growth?

Polish economy is making up for the losses caused by COVID. According to experts, the dynamic increase in production compared to 2020 is primarily the effect of a low base. The production recovered from the pandemic crisis, however, not all industries have a strong rebound. Credit Agricole analysts indicate that the reason may be disruptions in supply chains and more expensive raw materials. https://bit.ly/3j0GDqI

Przemysł wysokich technologii

W świetle danych Eurostatu polski przemysł w kwietniu 2021 urósł o 45,2% rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że uwzględnia on dane z sektora górniczego, które przeżywa obecnie zapaść. Na tle innych krajów europejskich Polska okazała się liderem w produkcji wyrobów wysokich technologii. Sektor ten urósł w Polsce o 40,8% w porównaniu z danymi z kwietnia 2019. Przede wszystkim dzięki produkcji silników do pojazdów elektrycznych oraz produkcji sprzętu elektronicznego.  https://bit.ly/3vrTTaj

przemysł wysokich technologii
High technology industries

According to Eurostat data, Polish industry grew by 45.2% year to year in April 2021. This result is very good, especially as it includes data from the mining sector, which is currently in bad condition. Compared to other European countries, Poland turned out to be the leader in the production of high-tech products. This sector grew in Poland by 40.8% compared to the data from April 2019. Mainly thanks to the production of engine for electric vehicles and the production of electronic equipment. https://bit.ly/3vrTTaj

Dane z polskiej gospodarki za I kwartał lepsze

W ubiegłym tygodniu GUS dokonał korekty danych gospodarczych za I kwartał 2021. PKB, mimo trzeciej fali COVID-19, skurczyło się mniej niż wcześniej zakładano – jedynie o 0,9 %. Pozytywnie zaskoczyły rynek wskaźniki dotyczące inwestycji, które urosły o 1,3 % rok do roku. Dodatkowo wzrosła konsumpcja prywatna. Dane za kolejny kwartał pokażą, czy są to sygnały ożywienia gospodarczego. https://bit.ly/3psQhUh

Data from Polish economy better than expected

Last week Statistics Poland has adjusted the economic data for the first quarter of 2021. Despite the third wave of COVID -19 and severe restrictions, GDP decreased less than previously predicted – only by 0,9%. The market was positively surprised by investment indicator, which grew by 1,3% y2y. Additionally, private consumption increased. Data for the next quarter will show whether these are signs of economic recovery. https://bit.ly/3psQhUh

Rośnie eksport polskich produktów do Niemiec

W marcu 2021 polski eksport do Niemiec urósł 22 % rok do roku. Od jesieni 2020 widać wyraźne ożywienie sprzedaży z Polski do Niemiec. Tak dobre wyniki zawdzięczamy zwiększonej sprzedaży w sektorze maszyn i urządzeń, włączając w to akumulatory, elementy silników oraz sprzęt RTV/AGD. Wpływ na taki wynik może mieć też umocnienie roli polskich fabryk w łańcuchach dostaw niemieckich firm. Mamy nadzieję, że będzie to stałe zjawisko, sprzyjające rozwojowi polskiej gospodarki. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj:  https://bit.ly/3vj0yEN

rośnie eksport polskich produktów do niemiec
The export of Polish products to Germany is growing

In March 2021, Polish exports to Germany grew 22% year to year. From Autumn 2020, there is a clear recovery in sales from Poland to Germany.  Such good results are effects of increasing of sales in the machinery and equipment sector, including batteries, engine components and consumer electronics / household appliances. This result may also be influenced by the strengthening of the role of Polish factories in the supply chains of German companies. We hope that it will be a constant, solid trend that will favor the development of the Polish economy. You can read more about it here: https://bit.ly/3vj0yEN

The first signs of financial assistance from the $2.2
trillion stimulus package the U.S. federal government have trickled into the
U.S. economy as millions of Americans need debt-relief options. A
record-shattering 17 million Americans have had to register for unemployment since
mid-March, a burst that is unprecedented.

Stay-at-home orders issued by states (see table below)
to stem the spread of the virus have frozen the economy and job losses will
likely get worse as unemployment is expected to rise to 16% by May according to
Oxford Economics’ forecasts.

The record-setting stimulus package allows the federal
government to provide some financial relief to private business. Some of the
financial assistance programs passed include stimulus checks, expanded
unemployment benefits, 401(k) penalties waived, and small business relief.

Many taxpayers who have registered direct deposit
information with the IRS recently received stimulus checks of $1,200 in their
bank accounts. The IRS sent out a tweet announcing the deposits and promising
to continue issuing them as fast as they can for qualified individuals.

The stimulus bill was signed into law by President
Trump on March 27th. Now, more than a couple weeks later, the relief
money is finally starting to make its way into all levels of the U.S. economy
from individual consumers to small businesses to large corporations.

 • Map of the confirmed cases of COVID-19 in the USA as
  of April 15, 2020 (source: Johns Hopkins CSSE):
 • Overview of the stay-at-home end dates by state as of
  April 15, 2020 (source: CNN / The Mercury News):

On Friday, March 27, President Trump signed into the law the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act in response to the unprecedented economic disruption due to the Coronavirus (COVID-19) outbreak. This act contains $376 billion in relief for American workers and small businesses through the U.S. Small Business Administration (SBA). To learn more about the guidance and loan resources being offered to small businesses, click here.

The Paycheck Protection Program is a loan designed to provide a direct incentive for small businesses to keep their workers on the payroll. SBA will forgive loans if all employees are kept on the payroll for eight weeks and the money is used for payroll, rent, mortgage, interest, or utilities. Recently, the SBA removed the indication that if the borrower has any 20% or more owner that is not a U.S. citizen, the loan will be denied. The form can be found here and the deadline to apply is June 30, 2020.

Also, the SBA is offering Economic Injury Disaster Loans to small business owners up with up to a $10,000 advance and $2 million in working capital loans. These loans are designed to provide vital economic support to small businesses to help overcome the temporary losses in revenue that they are experiencing. The application can be found here.

In addition, the SBA is offering debt relief to small businesses. AS part of these efforts, the SBA will automatically pay the principal, interest, and fees of current 7(a), 504, and microloans for a period of six months. The SBA will also pay the same for new 7(a), 504, and microloans issued prior to September 27, 2020. Learn more about SBA debt relief here.

To find out about the criteria to apply for each program and to compare the options, click here.

 • What protocol to follow should one of your employees
  contract COVID-19?

Should an employee contract COVID-19, they should not
be required to produce any official documentation in order to be sent home.
Proof can be provided at a later date, if needed. A notice should be given to
all other employees in close proximity to the infected employee. Employers are
not required to pay non-exempt employees for work they do not perform. However,
many companies are continuing to pay their employees as to not cause financial
strain on them for something outside of their control. Some employers are
providing a stipend during this time that is less than the employee’s normal
pay. Many states are stepping up to the plate and instituting emergency paid
sick leave measures or grants to small businesses. Some states are also
changing requirements for unemployment compensation to ease the widespread
financial hardship. If an employee wants to return to work after contracting
the virus, it is best to seek medical certification that they are no longer
contagious. In addition to the Federal Emergency Paid Sick Leave Act in
Response to Coronavirus, employers must follow the Family and Medical Leave Act
when handling employees that need time off to care for family members with
COVID-19. For employers that need to layoff portions of their workforce in the
wake of the pandemic, they should look to ‘The Worker Adjustment and Retraining
Notification Act’. Normally, employers must give 60 days’ notice, but the
current situation very likely presents an exception to that rule.